Pressmeddelande

Eneas delårsrapport januari-september 2021

Cybersäkerhet ger ökade intäkter

Juli – september 2021

 • Omsättningen uppgick till 256,6 Mkr (206,4), motsvarande en ökning med 24 procent. Omsättningen ökade med 26 procent i fasta växelkurser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 48,1 Mkr (42,8), motsvarande en rörelsemarginal på 18,7 procent (20,7). Rörelseresultatet, exklusive engångsposter avseende förvärvet av AdaptiveMobile Security, uppgick till 60,5 Mkr (47,6), motsvarande en rörelsemarginal på 23,6 procent (23,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 50,2 Mkr (31,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,33 kronor (1,44).
 • Enea annonserade 15 juli förvärvet av koncernen AdaptiveMobile Security. Den förvärvade verksamheten är världsledande inom teknik för att skydda signalering och meddelanden i mobila nätverk. Bolaget förvärvas till ett värde (Enterprise Value) av 45 MEUR. Transaktionskostnader om 12,5 Mkr avseende förvärvet redovisas som administrativa engångskostnader i kvartalet.

Januari – september 2021

 • Omsättningen uppgick till 696,4 Mkr (667,1), motsvarande en ökning med 4 procent. Omsättningen ökade med 10 procent i fasta växelkurser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 154,9 Mkr (124,5), motsvarande en rörelsemarginal på 22,2 procent (18,7). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 167,3 Mkr (148,4), motsvarande en rörelsemarginal på 24,0 procent (22,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 145,7 Mkr (94,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,76 kronor (4,43).

Kommentar från verkställande direktör och koncernchef

Vi fortsätter att förstärka vår position som ledande programvarubolag inom 5G och cybersäkerhet. De nya telekomnäten förbereds för att kunna hantera stora mängder data på ett säkert och effektivt sätt och redan idag driftsätter vi nya innovativa lösningar tillsammans med de största operatörerna. Under kvartalet förvärvades bolaget AdaptiveMobile Security vilket breddar kundbasen inom cybersäkerhet – en väsentlig byggsten i framtidens telekomnät. Förvärvet ger oss ett unikt erbjudande inom nätverkslösningar och skapar möjligheter till synergier i försäljning.

Fortsatt tillväxt för nätverkslösningar

Tredje kvartalets omsättning uppgick till 257 Mkr, vilket innebär en ökning med 26 procent i fasta valutakurser. Intäkter från två förvärv – Aptilo i oktober 2020 och AdaptiveMobile Security i juli 2021 – ligger bakom den ökade omsättningen. Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 61 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 24 procent. Det är glädjande att vi återigen lyckas leverera på vårt marginalmål, tack vare en stor andel programvaruförsäljning i kombination med god kostnadskontroll. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 28 Mkr, vilket är lägre än förra året på grund av en högre andel stora projekt med andra betalningsflöden. Förvärvet av AdaptiveMobile Security, som slutfördes den 17 juli 2021, innebär en förstärkning av både kundbas och erbjudande inom cybersäkerhet för telekommunikation. Denna nya affärsenhet hade en omsättning på 47 Mkr i kvartalet och bidrog till att vår största produktgrupp, nätverkslösningar, växte med 46 procent. Denna produktgrupp fortsätter att öka i betydelse och står nu för 77 procent av den totala omsättningen. De övriga två produktgrupperna, operativsystem och programutvecklingstjänster, stod för 12 respektive 11 procent av den totala omsättningen. Nedgången av intäkter för operativsystem fortsätter i takt med att kunder introducerar programvara baserad på öppen källkod i nya produkter. Försäljningen av programutvecklingstjänster har påverkats av pandemin, med minskade behov inom bland annat flygindustrin vilket delvis kompenserats av ökad efterfrågan från kunder som levererar avancerad medicinsk utrustning.

Banbrytande 5G-projekt

Vi fortsätter att utveckla produkter för datahantering i 5G-system och att leverera till stora kunder i Europa och Nordamerika. Dessa kundprojekt innebär innovativa sätt att bygga kärnnät med produkter från flera leverantörer som samspelar enligt den nya 5G-standarden. Vi har passerat viktiga milstolpar i projekten i och med att vår programvara provats i kommersiell drift med ett stort antal användare. Våra system för datahantering i telekomsystem är avsevärt resurseffektivare än konkurrerande lösningar, enligt tester hos stora kunder. Dessa utvärderingar visar hur det är möjligt att nå upp till 50 procent lägre energiåtgång, tack vare unika funktioner för att hantera och lagra information. Detta ger oss en konkurrensfördel och en möjlighet att minska klimatavtrycket från världens telekomsystem.

Cyberhot mot telekom ökar

Vi har under de senaste månaderna sett flera exempel på att telekomnät är måltavlor för avancerade cyberattacker. Bland annat har Pegasusprojektet avslöjat hur nyckelpersoner i många länder fått sina mobiltelefoner manipulerade. AdaptiveMobile Security har en världsledande ställning som leverantör av produkter och analystjänster för ökad säkerhet inom och mellan världens telekomsystem. Förvärvet gör att vi kan spela en viktig roll för att motverka cyberhot och vi kommer att vidareutveckla affären med hjälp av kundkontakter, teknik och expertis från andra delar av företaget. Detta ger oss möjlighet att adressera en marknad som förväntas växa i takt med att cyberhoten mot individer och nationell infrastruktur ökar.

Framtidsutsikter

Marknaden för datahantering i 5G, virtualisering och avancerad cybersäkerhet är i början av en spännande fas där vi kan utmana etablerade konkurrenter och ta marknadsandelar med innovativa produkter och nya affärsmodeller. Vi har ambitionen att kraftfullt öka intäkterna, med bibehållen god lönsamhet, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsställning.

Vi börjar se en återgång till en mer normal affärssituation, även om restriktioner till följd av coronapandemin kvarstår i stora delar av världen. Vi räknar därför med vissa förskjutningar av kundprojekt och hinder för nyförsäljning under kommande kvartal. Sammanfattningsvis förväntar vi oss omsättningstillväxt i förhållande till föregående år och en rörelsemarginal överstigande 20 procent.

Den fullständiga delårsrapporten bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av delårsrapporten. Presentationen genomförs på engelska av Jan Häglund, verkställande direktör och koncernchef, samt Ola Burmark, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

 • Datum: 26 oktober 2021
 • Tid: klockan 8:30
 • Länk till webbsändning: https://financialhearings.com/event/13203
 • Telefonnummer till telefonkonferens:
  +46 8 5664 2692 (Sverige)
  +44 33 3300 9272 (Storbritannien)
  +1 646 722 4902 (USA)

Referenser

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och sakernas internet. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com