Investerare

Bolagsstyrning

Enea AB är ett svenskt aktiebolag börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen inom koncernen utgår från svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som utfärdas av berörda organisationer, vilket innefattar Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nasdaq Stockholm, Aktiemarknadsnämnden, med flera.

Styrning, ledning och kontroll av Enea fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelse och verkställande direktör i enlighet med den svenska aktiebolagslagen.

Har du några frågor? Kontakta oss!