Bolagsstyrning

Incitamentsprogram

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2021

Årsstämman i maj 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021) samt säkringsåtgärder enligt nedan.

LTIP 2021 omfattar totalt cirka 30 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier förutsätter, med vissa begränsade undantag, fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att vissa specifika prestationsmål uppnåtts av Enea avseende utvecklingen av Eneas vinst per aktie. Maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 243 000, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagare i LTIP 2021 beslutade årsstämman även om säkringsåtgärder genom (i) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra emission av C-aktier, (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet; (iii) att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier; samt (iv) att godkänna överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTIP 2021.

Ytterligare information om programmet återfinns i handlingar till årsstämman.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2019

I maj 2019 beslutade årsstämman att erbjuda nyckelmedarbetare att delta i ett incitamentsprogram. LTIP 2019 omfattar totalt cirka 25 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Intjänandeperioden för LTIP 2019 inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet och löper ut i samband offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende vinst per aktie under räkenskapsåren 2019-2021. Deltagarens maximala bruttovärde per aktierätt är begränsad till 551 kronor. Maximalt antal aktier i Bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2019 är begränsat till 438 000, vilket motsvarar cirka 2,3 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget.

Ytterligare information om programmet återfinns i handlingarna till årsstämman.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2018

I maj 2018 beslutade årsstämman att erbjuda nyckelmedarbetare att delta i ett incitamentsprogram. Det specifika syftet med LTIP 2018 var att erbjuda ledningen i det under år 2018 förvärvade bolaget Openwave Mobility, samt även några medlemmar av bolagsledningen som inte deltog i LTIP 2017, ett långsiktigt incitament.

Programmet omfattar totalt fyra anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Enea förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende Eneas genomsnittliga årliga tillväxt i vinst per aktie för räkenskapsåren 2018-2020. Maximinivån som berättigar till full utdelning är att Eneas ackumulerade vinst per aktie under 2018-2020 uppgår till minst 18,89 kronor. Miniminivån för tilldelning är att ackumulerad vinst per aktie uppgår till minst 15,66 kronor för åren 2018-2020. Det maximala värdet en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 312 kronor. Vederlagsfri överlåtelse till deltagarna i programmet får ske av  högst 180 000 aktier.

Ytterligare information om programmet återfinns i handlingarna till årsstämman.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2017

I maj 2017 beslutade årsstämman att erbjuda nyckelmedarbetare att delta i ett incitamentsprogram. Programmet omfattar 26  ledande befattningshavare, nyckelpersoner och vissa övriga anställda. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Enea förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att särskilda prestationskrav, kopplade till Eneas omsättningstillväxt, ökning av rörelseresultat samt tillväxt i vinst per aktie för räkenskapsåren 2017-2019, är uppfyllda. Tröskelvärdet avseende ackumulerad omsättning 2017-2019 är 1 890 Mkr, ackumulerat rörelseresultat 2017-2019 425 Mkr och genomsnittlig vinst per aktie 6,89 kr. Det maximala värdet en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 415 kr. Vederlagsfri överlåtelse till deltagarna i programmet får ske av högst 441 000 aktier.

Ytterligare information om programmet återfinns i handlingarna till årsstämman.