Pressmeddelande

Eneas delårsrapport: januari – mars 2011

Betydande resultatförbättring för koncernen och tillväxt för affärsområde Software

Under första kvartalet 2011 förbättrades resultatet väsentligt jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 11,2 (6,3) procent och resultatet före skatt till 21,3 (11,9) MSEK.

Omsättningen minskade med 1,0 procent i svenska kronor men ökade med 1,6 procent justerat för valutaeffekter. Affärsområde Software redovisade tillväxt på 2,3 procent under kvartalet med fortsatt förbättrad lönsamhet. Affärsområde Consulting minskade omsättningen med 2,7 procent samtidigt som lönsamheten förbättrades jämfört med motsvarade period föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (4,1) MSEK under kvartalet.

Utsikterna för helåret 2011 är oförändrade. Bolagets bedömning är att omsättningen kommer att öka jämfört med föregående år samt att lönsamheten kommer att fortsätta utvecklas positivt.

Första kvartalet 2011 (första kvartalet föregående år inom parentes)

  • Nettoomsättning 184,5 (186,3) MSEK
  • Tillväxt -1,0 (-10,1) %
  • Tillväxt valutajusterad 1,6 (-6,2)%
  • Rörelseresultat 20,6 (11,8) MSEK
  • Rörelsemarginal 11,2 (6,3)%
  • Resultat efter skatt 15,1 (8,7) MSEK
  • Resultat per aktie 0,87 (0,50) SEK
  • Kassaflöde (löpande verksamhet) 5,4 (4,1) MSEK

Per Åkerberg, VD och Koncernchef kommenterar:

”Inledningen på året har varit bra för Enea. Rörelseresultatet har förbättrats väsentligt samtidigt som vi redovisade tillväxt i lokal valuta. Vår främsta prioritet för året är att växa med lönsamhet.

Utvecklingen inom digital kommunikation har lett till en kraftig ökning av antal enheter som kommunicerar med varandra. De nya internettjänsterna, som t.ex. videotjänster, gör att mer och mer data skickas i näten. Sammantaget resulterar detta i att trafiken i nätverken ökar exponentiellt vilket är en utveckling som ökar efterfrågan på den typ av lösningar som Enea erbjuder. På Mobile World Congress i februari var denna trend tydlig. Utbudet av smarta telefoner och surfplattor ökar kraftigt och mobila operativsystem som Android sprider sig till andra kommunicerande enheter än telefoner. Multicoreprocessorer finns nu inte bara på infrastruktursidan utan har även nått konsumentprodukter. För Eneas del märks detta genom att nya affärer som rör operativsystem inkluderar multicorelösningar. Multicore är ett av de områden som måste ta fart för att vi ska nå våra tillväxtmål, så denna utveckling är mycket glädjande.

Software

Affärsområde Software har haft en positiv utveckling under kvartalet med en tillväxt på 2,3 procent i svenska kronor och 4,6 procent valutajusterat. Lönsamheten fortsatte att öka och rörelsemarginalen uppgick till 16,9 procent. Både nyförsäljningen av licenser och royalties har haft en stabil utveckling under kvartalet.

På produktsidan har vi tagit ett strategiskt viktigt steg med lanseringen av vårt förbättrade Linuxerbjudande. Många av våra kunder använder ett realtidsoperativsystem, som t.ex. Enea OSE, tillsammans med Linux och vi måste vara med i dessa affärer om vi ska vara framgångsrika på lång sikt. Ett glädjande bevis på att vår strategi är rätt är att vi tecknade vår första Linuxaffär som är relaterad till det lanserade erbjudandet under kvartalet.

Vårt samarbete med halvledartillverkaren Freescale har intensifierats. Under kvartalet har vi bl.a. medverkat på Freescales partnermöte samt genomfört ett antal gemensamma marknadsaktiviteter. Samarbetet är på rätt väg även om det fortfarande går långsammare än vi initialt planerat.

Consulting

Affärsområde Consultings intäkter under första kvartalet minskade med 2,7 procent i svenska kronor men ökade med 0,5 procent valutajusterat. Rörelsemarginalen förbättrades samtidigt till 5,1 procent.

I den svenska verksamheten är beläggningen bra men vi har svårighet att hålla den rekryteringstakt vi planerat för. Den amerikanska verksamheten har däremot tecknat ett antal nya affärer vilket resulterat i ökningar av både personalstyrkan och intäkterna. Efterfrågan på Eneas konsulttjänster har successivt återvänt, även i Öresundsregionen som haft ett svårt marknadsläge under en lång tid. Enea har en bra kombination av kompetens inom de områden som efterfrågas.

Till sist

Enea har en stark finansiell ställning vilket nu kommer aktieägarna till godo genom att årsstämman beslutade om ett inlösenprogram till ett värde av 5,00 SEK per aktie.

Vår bedömning för 2011 är att omsättningen kommer att öka jämfört med föregående år samt att lönsamheten kommer att fortsätta utvecklas positivt.” 

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.com/se/investors