Pressmeddelande

Eneas delårsrapport januari-juni 2023

Andra kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 207,7 Mkr (216,6), motsvarande en minskning med 4 procent. Omsättningen i fasta växelkurser minskade med 10 procent jämfört med föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till 48,8 Mkr (70,8), motsvarande en marginal om 23,5 procent (32,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -605,7 Mkr (28,3), motsvarande en rörelsemarginal på -291,6 procent (13,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -620,0 Mkr (46,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -28,70 kronor (6,56).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till -28,70 kronor (2,15).

Januari – juni 2023

 • Omsättningen uppgick till 455,6 Mkr (427,4), motsvarande en ökning med 7 procent. Omsättningen ökade med 1 procent i fasta växelkurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till 143,2 Mkr (126,9), motsvarande en marginal om 31,4 procent (29,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -558,2 Mkr (19,3), motsvarande en rörelsemarginal på -122,5 procent (4,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -584,0 Mkr (33,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -27,04 kronor (6,19).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till -27,04 kronor (1,54).

Väsentliga händelser under och efter kvartalets utgång

 • Enea meddelande den 21 april att det fleråriga kontrakt för 5G Cloud Network Data Layer som tecknades med en ledande europeisk teleoperatör i juni 2020 kan komma att avslutas av kunden, innan slutlig leverans från Enea har skett.
 • Enea meddelade den 3 juli att företaget genomför effektivisering och kostnadsreduktion inom professionella tjänster och produktutveckling. Effektiviseringen innebär ett förbättrat kassaflöde på cirka 60 MSEK per år, med full effekt från 2024, varav cirka 50 MSEK utgörs av minskade investeringar i egen produktutveckling. Vidare gör bolaget en nedskrivning med totalt ca 520 MSEK hänförligt till goodwill och balanserade utvecklingskostnader. Personalstyrkan reduceras med cirka 70 medarbetare och omstruktureringskostnader under 2023 bedöms uppgå till 30 MSEK varav 20 MSEK belastar det andra kvartalet. Därutöver görs reserveringar or osäkra fordringar och ännu ej erhållna intäkter med 66 MSEK.
 • Enea meddelade den 3 juli att Jan Häglund slutar som VD samt att styrelseordförande Anders Lidbeck tillträder som tillförordnad VD under rekryteringsprocessen av ny VD. Kjell Duveblad utses till styrelsens ordförande.
 • Enea meddelade den 3 juli att bolaget tecknat ett avtal för trafikhantering värt 2,0 MUSD med en telekomoperatör i Nordafrika. Programvarulicenser motsvarande ett värde av 1,4 MUSD intäktsförs i tredje kvartalet 2023 medan resterande delar av kontraktet levereras under det kommande året.
 • Enea meddelande den 4 juli att styrelseledamoten Jan Frykhammar på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan.
 • Enea meddelande den 18 juli att styrelsen har beslutat att inleda ett återköpsprogram.

Kommentar från koncernchefen

Vi vill utveckla Enea till en ledande leverantör av programvara för cybersäkerhet och telekom. Vi vill vara agila och dynamiska, och utmana etablerade konkurrenter med öppna, innovativa och robusta lösningar. Kundfokus är avgörande för oss. Våra kunder ska känna att de får det bästa stödet före, under och efter en affär med oss. Samtidigt vill vi skapa värde för våra aktieägare. De stora och viktiga steg som vi tagit under de senaste drygt tio åren har därför gjorts med ett parallellt fokus på hög lönsamhet och starka kassaflöden. Under de senaste åren har vi gjort viktiga förvärv som väsentligt stärkt vår marknadsposition inom cybersäkerhet. Den framgångsrika försäljningen av vår tjänsteverksamhet under föregående år, inskärpte vårt fokus på programvara och stärkte samtidigt vår finansiella position. Men vi har också stött på problem som framförallt drabbat vår telekomverksamhet, vilket i sin tur påverkat hela bolagets tillväxt och lönsamhet. Detta har tvingat oss att justera våra planer på kort- och medellång sikt, och under andra kvartalet i år såg vi betydande konsekvenser av detta.

Stora förändringar
I början av andra kvartalet meddelade en av våra större telekomkunder att man hade för avsikt att inte fortsätta med ett för oss betydande projekt. Beskedet kom oväntat men det är inte alldeles förvånande att nya och innovativa projekt inte alltid fullföljs. Det är en del i att göra affärer. Tyvärr påverkar kundens beslut inte bara våra framtida planer utan belastar även resultaträkningen under andra kvartalet. Som en direkt följd inledde vi en översyn av vår verksamhet inom telekomaffären, för att gå igenom och eventuellt justera den framtida potential vi bedömer finns i våra balanserade investeringar. Inom ramen för denna översyn blev det tydligt att vi även behövde väga in försämrade makroekonomiska utsikter med ökade avkastningskrav (WACC) utöver förseningar i 5G-marknaden och det avbrutna projektet. Det ledde till att styrelsen i samråd med våra revisorer värderade om framtida kassaflöden och därtill upptagna tillgångar inom detta område. Resultatet är en nedskrivning av immateriella tillgångar med totalt 520 MSEK, hänförligt till goodwill och balanserade utvecklingskostnader. Därutöver har vi gjort reserveringar för osäkra fordringar och ej erhållna intäkter med 64 MSEK, hänförliga till det stoppade projektet samt till valutarestriktioner i Egypten. Allt detta belastar det andra kvartalet. Den 3 juli beslutade också styrelsen att en förändring på VD-posten behövde göras. Fram tills dess att en ny permanent VD rekryterats, utnämnde styrelsen sin ordförande och bolagets tidigare VD, Anders Lidbeck, till ny VD. Det tydliga uppdraget är att genomföra nödvändiga effektiviseringar, fokusera på det som fungerar och som har förutsättningar att skapa resultat samt att återskapa stabilitet i bolagets finansiella prognoser. Tillsammans kommer vi även att ta fram och börja implementera, en konkret plan för att nå de långsiktiga mål bolaget har. Detta uppdrag har redan påbörjats.

Stabila kassaflöden
Ingen av ovan nämnda poster påverkar kassaflödet, vilket är viktigt att notera. Bolagets kassaflöden är stabila och effekterna av de förändringar vi nu genomför förbättrar dessutom framtida kassaflöden. Under andra kvartalet var det operativa kassaflödet 77 MSEK (73) och det totala kassaflödet efter investeringar och amorteringar 20 MSEK (67). Kassan i slutet på kvartalet var 291 MSEK (218) och vår nettoskuld 220 MSEK (359). Baserat på vår starka finansiella ställning har styrelsen fattat beslut om att inleda ett återköpsprogram under det tredje kvartalet, inom ramen för det mandat som gavs på årsstämman i maj 2023.

Effektiviseringar
Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 208 MSEK (217) vilket är klart lägre än våra planer från årets början. En stor del av detta beror på det i förtid avbrutna projektet och med tanke på våra höga bruttomarginaler, 76 procent under andra kvartalet, slår detta också hårt mot vårt resultat. Som en direkt följd av förändringarna ovan, minskar vi också kapitaliseringen av våra utvecklingskostnader med 13 MSEK jämfört med samma period föregående år. Detta ökar vår operativa kostnad vilket belastar resultatet. Vår EBITDA marginal i kvartalet var trots det 24 procent medan EBIT som ytterligare direkt belastades av det avbrutna projektet endast var marginellt positivt.

Vi har redan initierat åtgärder för att minska kostnader och är på god väg att genomföra effektiviseringar vad gäller produktutveckling och tjänster inom telekom. Det innebär att vi avvecklar ett av våra utvecklingscenter i Indien och lägger ned verksamheten som var relaterad till det avbrutna projektet. Åtgärderna påverkar 70 medarbetare och externa konsulter och innebär ett förbättrat kassaflöde på cirka 60 MSEK per år, med full effekt från 2024, varav cirka 50 MSEK utgör minskade investeringar i produktutveckling.

De senaste årens investeringar i automatisering samt centraliseringen av kompetens till vårt utvecklingscenter i Kroatien skapar goda förutsättningar för denna effektivisering. Faktum är att vi planerar för högre kvalitet och mer robusta leveranser genom dessa förändringar. Under det senaste året har vi också förstärkt vår säljorganisation. De positiva effekterna av denna investering har låtit vänta på sig, men den tydliga avsikten är att detta ska ge resultat under de kommande åren.

Vägen framåt
Våra satsningar inom cybersäkerhet utvecklades väl under andra kvartalet. De flesta mobiloperatörer har ännu inte investerat i ett modernt brandväggsskydd för signalering och meddelanden, och med ökat fokus på cybersäkerhet i många länder ser vi ett positivt momentum. Många delar av vår produktportfölj inom telekom utvecklades också väl. Marknaden för 5G-kärnnät är försenad och uppskattningsvis har endast 20 procent av operatörerna gjort större kommersiella installationer. Vi är övertygade om att marknaden kommer att utvecklas positivt och våra betydande investeringar i produktutveckling de senaste åren gör oss mycket konkurrenskraftiga.

Vi har väldigt kompetenta medarbetare världen över och kraven från våra marknadsledande kunder gör att vi kontinuerligt förnyar och förbättrar vårt erbjudande.

Vår målsättning för de kommande åren är oförändrad. Vi vill nå en tvåsiffrig tillväxt inom nätverkslösningar, en EBITDA marginal över 35 procent och ett starkt kassaflöde. Under 2023 förväntar vi oss också ett starkt kassaflöde. Men efter ett svagt första halvår och med en besvärande konjunktur kommer 2023 att bli ett utmanande år vad gäller tillväxt och resultat.

Den fullständiga delårsrapporten bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation
Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av delårsrapporten. Presentationen genomförs på engelska och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

Referenser

Kontaktperson

Anders Lidbeck, Tf VD och Koncernchef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com