Pressmeddelande

Eneas bokslutskommuniké 2020

Stark marginal lyfter resultatet

Fjärde kvartalet 2020

 • Omsättningen uppgick till 248,0 Mkr (258,0), motsvarande en minskning med 4 procent. Omsättningen ökade med 1 procent i fasta växelkurser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,2 Mkr (57,0), motsvarande en rörelsemarginal på 25,9 procent (22,1). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 73,1 Mkr (57,0), motsvarande en rörelsemarginal på 29,5 procent (22,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,20 kronor (1,32).
 • Enea annonserade 1 oktober förvärvet av Aptilo, en ledande leverantör av lösningar för policy- och accesshantering inom Wi-Fi och IoT (Internet of Things), med huvudkontor i Stockholm.

Helåret 2020

 • Omsättningen uppgick till 915,1 Mkr (994,5), motsvarande en minskning med 8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 188,6 Mkr (254,7), motsvarande en rörelsemarginal på 20,6 procent (25,6). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 221,5 Mkr (258,4), motsvarande en rörelsemarginal på 24,2 procent (26,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,63 kronor (8,47).

Signifikanta händelser efter periodens slut

 • Jan Frykhammar, tidigare CFO och tillförordnad VD för Ericsson, föreslås till ny styrelseledamot inför årsstämman 6 maj 2021.

Kommentar från verkställande direktör och koncernchef

Omsättningen i det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 248 Mkr, en minskning med 4 procent jämfört med samma kvartal förra året men en ökning med 20 procent jämfört med det tredje kvartalet i år. Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 73,1 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 29,5 procent. En hög andel programvaruintäkter samt kostnadseffektiviseringar under året bidrar till denna höga marginal. Vi har även effekter av lägre försäljningskostnader, på grund av reserestriktioner och inställda branschmässor. Det operativa kassaflödet före förändringar i rörelsekapital var 80,8 Mkr. Vår finansiella position är fortsatt stabil vilket ger oss möjligheter till investeringar i tillväxtområden.

Vår största produktgrupp, nätverkslösningar, ökar i betydelse tack vare affärer inom telekommunikation och cybersäkerhet. Produktgruppen utgjorde 70 procent av den totala omsättningen i det fjärde kvartalet och påverkades positivt av nya uppgraderingskontrakt i Nordamerika och Europa samt av intäkter från Aptilo, ett förvärv som slutfördes den 1 oktober 2020.

Intäkterna för produktgruppen Operativsystem minskade 28 procent i kvartalet, i takt med att våra nyckelkunder successivt introducerar produkter byggda på öppen källkod. Produktgruppen stod för 18 procent av den totala omsättningen, en andel som kan förväntas fortsätta att minska.

Försäljningen av konsulttjänster för programvaruutveckling, som utgjorde 12 procent av omsättningen i kvartalet, har under året påverkats negativt av minskad efterfrågan från kunder inom amerikansk flygindustri. Övriga kundsegment för vår tjänsteaffär har varit stabila eller växande.

Aptilo överträffar förväntningar

Aptilo, som förvärvades den 1 oktober 2020, har bidragit med 21,6 Mkr försäljning i kvartalet, vilket är något över våra förväntningar. En hög andel återkommande intäkter och kunder med växande kapacitetsbehov har bidragit till det positiva resultatet. Under fjärde kvartalet belönades vår Aptiloportfölj med utmärkelser för innovation inom sakernas internet och smarta städer. Dessutom tecknade vi ett viktigt avtal med en EU-myndighet för användarhantering i publika Wi-Fi-nätverk. Det nya avtalet, som innebär intäkter under de närmaste fyra åren, är mycket glädjande och utgör en viktig referens för framtida affärer.

Coronapandemin påverkar marknaden

Den pågående coronapandemin fortsätter att skapa förseningar i kundprojekt och investeringar, vilket haft en negativ påverkan på våra intäkter. Detta gäller såväl mindre programvaruuppgraderingar som upphandlingar av nya system, till exempel 5G. Vi förväntar oss att dessa hinder kommer att kvarstå så länge som coronapandemin har väsentlig påverkan på våra nyckelmarknader.

Effektivare organisation och ökat kundfokus

Vi har under fjärde kvartalet skapat en mer effektiv organisation och samlat ansvaret för våra telekom- och företagslösningar i två nya affärsenheter. Detta underlättar integration av produktportföljerna och driver effektivitet i utvecklings- och leveransprocesser. En ny enhet med ansvar för försäljning mot telekomoperatörer ökar fokus på detta viktiga kundsegment. Aptilo integreras som en separat affärsenhet för att säkerställa kontinuitet för kunder och medarbetare, samtidigt som vi stegvis implementerar interna synergier och skapar nya försäljningsmöjligheter. Omstruktureringskostnader på 8,7 Mkr i samband med införandet av den nya organisationen bokfördes under det fjärde kvartalet 2020.

Nya partnerskap och samarbeten

Eneas försäljningsmodell är baserad på en kombination av direkt och indirekt försäljning. Vi har under kvartalet tecknat ett partneravtal med det amerikanska företaget Matrixx, som är teknikledande inom betalningssystem för telekommunikation. Vi är båda specialister inom molnanpassad programvara och tillsammans kan vi erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för 4G- och 5G-system. Vår ambition är att det nya partnerskapet skall skapa ytterligare försäljningsmöjligheter med nya kunder.

Framtidsutsikter

Vår mission är att vara en världsledande leverantör av programvarukomponenter för telekommunikation och cybersäkerhet. Marknaden för datahantering i 5G, virtualisering och avancerad cybersäkerhet är i början av en spännande fas, där vi kan utmana etablerade konkurrenter och ta marknadsandelar med innovativa produkter och nya affärsmodeller. Sammantaget har vi ambitionen att kraftfullt öka intäkterna under kommande år, med en rörelsemarginal över 20 procent, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsposition. Denna ambition innebär att helåret 2023 passera en årsomsättning på 1,5 Mdkr.

Osäkerheten på kort och medellång sikt är dock stor på grund av coronapandemin. Dess följdverkningar kommer sannolikt att innebära fortsatta förseningar i kundprojekt och andra negativa effekter på våra affärer, vilket riskerar att påverka resultaten i kommande kvartal. Trots dessa osäkerheter, är vårt mål för 2021 att skapa omsättningstillväxt jämfört med föregående år och en rörelsemarginal på över 20 procent.

Den fullständiga bokslutskommunikén bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av bokslutskommunikén. Presentationen genomförs på engelska av Jan Häglund, verkställande direktör och koncernchef, samt Björn Westberg, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

 • Datum: 29 januari 2021
 • Tid: klockan 8:30
 • Länk till Audiocast med telefonkonferens: https://financialhearings.com/event/12943
 • Telefonnummer till telefonkonferens:
  +46 8 5055 8351 (Sverige)
  +44 33 3300 9267 (Storbritannien)
  +1 833 823 0590 (USA)

Referenser

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av innovativ programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter utvecklade för molnbaserade plattformar och 5G inom datahantering, optimering av mobil videotrafik, virtualisering och inbyggd trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com