Pressmeddelande

Eneas återköpsprogram avslutat och nytt program påbörjas

Den 1 februari 2024 offentliggjorde Enea Aktiebolag att styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023 beslutat att inleda ett återköpsprogram för perioden från och med den 2 februari 2024 till och med den 24 april 2024. Inom ramen för detta återköpsprogram som nu löpt ut har totalt 245 049 stamaktier återköpts för ett totalt belopp om 12,7 MSEK. Styrelsen har nu beslutat att på nytt utnyttja det erhållna bemyndigandet från årsstämman 2023 om återköp av egna stamaktier för ett belopp om upp till 10 MSEK för perioden fram till och med 6 maj 2024.

Vid årsstämman i Enea den 4 maj 2023 beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier. Styrelsen har nu beslutat att utnyttja bemyndigandet avseende förvärv av egna stamaktier för ett nytt återköpsprogram. Förvärv av stamaktier kommer att genomföras i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerande förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbour-förordningen). Förvärv av stamaktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Enea vad avser tidpunkten för förvärven av Eneas aktier. Rapportering av genomförda återköp kommer att ske i enlighet med gällande regler.

För återköpsprogrammet gäller följande villkor:

  • Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk för emittenter samt enligt MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Förvärv får ske under perioden från och med 26 april 2024 till och med 6 maj 2024.
  • Det antal stamaktier som ska förvärvas får sammanlagt inte medföra att bolagets innehav efter förvärvet överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm.
  • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant och det sammantagna beloppet som ska betalas för återköpta aktier får högst uppgå till 10 MSEK.

Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde. Avsikten är för närvarande att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Det totala antalet aktier i Enea uppgår per idag till 21 858 231 stycken, varav 21 615 231 är stamaktier med 1 röst vardera och 243 000 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Enea innehar i dagsläget totalt 900 053 stamaktier och samtliga 243 000 utestående C-aktier, motsvarande totalt 1 143 053 aktier.

Kontaktperson
Anders Lidbeck, Tf VD och Koncernchef
Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]