Pressmeddelande

Bokslutskommuniké för år 2004

Ökad omsättning och förbättrat resultat – renodling genomförd

Helåret • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 656 (549) mkr. • Resultat efter skatt förbättrades till -6 (-42) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0,02 (-0,16) kr. • Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 50 mkr till 18 (-32) mkr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 60 mkr till 26 (-34) mkr. • Genomförd fokusering kring mjukvarufamiljen OSE, vilket inneburit kostnadsreduceringar och övergång mot en volymbaserad intäktsmodell. • Omvandling till ett marknadsorienterat globalt mjukvarubolag med lokal konsultverksamhet och fokus på telekom pågår. Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 186 (167) mkr (jämfört med motsvarande period förra året). • Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade med 11 mkr till 12 (1) mkr. • Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster ökade till 7 (0) procent. • Mjukvaruintäkter för OSE-licenser ökade till 66 (54) mkr med positivt resultat. • Renodlingen slutfördes genom avyttring av Enea Redina AB till Guide Konsult Stockholm AB.