Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2017

 Ett starkt år

Fjärde kvartalet 2017

 • Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 152,7 (135,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 13 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för fjärde kvartalet ökade till 40,6 (34,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 26,6 (25,5) procent.
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet minskade till 23,5 (33,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,4 (24,7) procent.
 •  Resultat per aktie minskade till 0,97 (1,67) SEK för fjärde kvartalet.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 (27,5) MSEK för kvartalet.
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 414,3 (223,5) MSEK vid kvartalets slut.

Helåret 2017

 •  För helåret ökade omsättningen med 18 procent till 589,3 (501,3) MSEK.
 •  För helåret ökade rörelseresultatet exklusive engångskostnader till 135,4 (121,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 23,0 (24,3) procent.
 •  För helåret minskade rörelseresultatet till 103,7 (118,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,6 (23,7) procent.
 •  Resultat per aktie minskade till 4,73 (5,95) SEK för helåret.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116,6 (128,1) MSEK för helåret.

Oktober – December 2017

(Motsvarande period föregående år inom parentes)

 •  Omsättning, 152,7 (135,7) MSEK
 •  Omsättningstillväxt, 13 (8) %
 •  Omsättningstillväxt valutajusterad, 15 (5) %
 •  Rörelseresultat exkl. engångskostnader, MSEK 40,6 (34,6)
 •  Rörelseresultat, 23,5 (33,5) MSEK
 •  Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, 26,6 (25,5)%
 •  Rörelsemarginal, 15,4 (24,7) %
 •  Resultat efter skatt, 18,1 (26,6) MSEK
 •  Resultat per aktie, 0,97 (1,67) SEK
 •  Kassaflöde (löpande verksamhet), 17,9 (27,5) MSEK
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar, 414,3 (223,5) MSEK


Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Rekordresultat  

2017 var på många sätt det bästa året i Eneas historia. Aldrig tidigare har vi haft ett bättre rörelseresultat före kostnader av engångskaraktär och aldrig tidigare har vi haft en så bra rörelsemarginal. Dessutom hade vi tvåsiffrig tillväxt över 2016 – vi har nu haft tillväxt år över år under fjorton kvartal i rad – och vi avslutade året med att leverera det största rörelseresultatet före kostnader av engångskaraktär i Eneas historia.

Viss smolk i bägaren kom dock i slutet på januari 2018, då skiljenämnden meddelade dom i den tvist som pågått under ett flertal år med en av våra största kunder. Denna dom innebar att vi fick bära huvuddelen av motpartens kostnader, vilket kom att belasta 2017 med 16 MSEK i engångskostnader. Domen bedöms förvisso innebära ytterligare intäkter för leveranser som kunden underlåtit att betala royalty för sedan 2004, men det är för tidigt att säga något om storleken på dessa.


Måluppfyllelse under ett mycket händelserikt år 

När vi gick in i 2017 hade vi precis genomfört förvärvet av det franska programvarubolaget Qosmos, vårt största förvärv hittills. Vi visste att vi behövde genomföra kraftfulla marginalförbättringar i det förvärvade bolaget för att nå våra finansiella mål, samtidigt som vi behövde behålla nyckelpersoner och bevara tillväxten. Vi behöll ambitionen om en rörelsemarginal på över 20 procent, men jag skrev att man skulle förvänta sig att det skulle ta ett antal kvartal innan vi nådde tillbaka dit. Jag skrev även att vi skulle prioritera omsättningstillväxt inom nya områden, då detta är viktigare än marginalexpansion i en tid då försäljningen till nyckelkunder minskar. När vi summerar 2017 är jag mycket nöjd med hur förvärvet har utvecklats. Det stärkte vår marknadsposition och öppnade upp en ny marknad för oss inom cybersecurity från dag ett, samtidigt som det också förstärkte vår lednings- och ingenjörskapacitet. Väldigt snabbt bidrog Qosmos positivt både på översta och understa raden, och mot slutet av året även till rörelsemarginalen. Under 2017 nådde vi trots förvärvsansträngningar och integrationsarbete, och trots en minskande försäljning mot våra nyckelkunder, en ökning av försäljningen med 18 procent till 589,3 MSEK (501,3 MSEK). Vi uppnådde en rörelsemarginal på 23 procent före engångskostnader, jämfört med 24,3 procent under 2016 och vårt rörelseresultat före engångskostnader ökade med 11 procent till 135,4 MSEK (121,6 MSEK). Även vårt resultat på 103,7 MSEK inklusive engångskostnader är därför klart tillfredställande.

De signifikanta engångskostnader som belastar resultatet 2017 påverkar givetvis vår vinst per aktie negativt, varför även 4,73 SEK per aktie är tillfredställande.


Flera spännande produktlanseringar  

Det gångna året har inneburit strategiska utvidgningar av vår produktportfölj och flera spännande produktlanseringar. Även i fjärde kvartalet har vi fortsatt att investera i vårt erbjudande på samma nivåer som tidigare. Att vidareutveckla detta erbjudande handlar inte uteslutande om att addera nytt tekniskt innehåll, utan också om arbetet med att ta det till marknaden.

Vår globala tjänsteaffär, i vilken vi haft stora utmaningar under året, vände till tillväxt igen under fjärde kvartalet. Under kvartalet släppte vi också två olika fallstudier (”case studies”) som ger konkreta exempel på hur kunder inom olika sektorer drar nytta av Eneas expertis och tjänsteerbjudande. En av dessa fallstudier handlar till exempel om hur den europeiska rymdorganisationen ESA tar hjälp av Enea för avancerad datakommunikation i satellittillämpningar.

Inom området NFV lanserade vi tidigare kvartal våra plattformar ”Core” och ”Access”, och det här kvartalet har vi arbetat aktivt för att bygga partnerskap med hård- och mjukvaruaktörer som kan bli en del av det framväxande ekosystemet kring dessa plattformar. Vi har fortsatt vårt samarbete med det Taiwanesiska hårdvaruföretaget Lanner, och vi fördjupade vårt samarbete med det svenska företaget Clavister, där vi gemensamt kommer att integrera och testa våra lösningar inom SDN/NFV. Vi fortsatte även vårt väletablerade samarbete med halvledarföretaget ARM, där vi under kvartalet deltog i ARMs ”Tech Symposia”, likaså i ARM’s monter på mässan ”Embedded Technology”, båda i Japan. Samtidigt som vi slår vakt om samarbetet med ARM så förblir vi en oberoende mjukvaruleverantör, och prioriterar även att underhålla och utveckla ett gott samarbete med ARMs konkurrent Intel som är världens största halvledartillverkare. Ett exempel är det webinarium kring NFV som vi under kvartalet genomförde tillsammans med Intel och ledande branschanalytiker.

Även om vi lägger energi på nya framtidssatsningar, är det naturligtvis av största vikt att parallellt vidareutveckla de affärer kring realtidsoperativsystemet OSE som förblir en huvudpelare för oss. Under fjärde kvartalet släppte vi både ett whitepaper och en videoproduktion som fokuserar på exekveringsmiljöer för flerkärniga processorer, där OSE är en av våra huvudkomponenter. Man ska inte glömma att vår affär inom inbyggda operativsystem, tillsammans med vår DPI-affär, finansierar våra investeringar inom NFV.


Framtidsutsikter  

Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag, som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den omställning vi går igenom är positiv, med ett mindre beroende av en enskild produkt och ett fåtal stora kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är målsättningen att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet och med goda kassaflöden.

Under 2017 växte vår omsättning med 18 procent jämfört med året innan, samtidigt som vi tappade närmare 10 procent i försäljning mot vår största kund. Den senare trenden förväntas fortsätta under kommande år, och kan öka eller minska beroende på kundens framgångar med produkter där vår teknologi finns inbyggd. Den negativa trenden är framförallt en konsekvens av allt större användning av öppen källkod, och vår tillväxt behöver kompensera för denna minskning för att växa Enea som helhet. Den tvist vi haft under ett flertal år, liksom den tvist som kvarstår kring en av kunden ensidigt genomförd prissänkning, skapar fortsatt en viss osäkerhet.

Vår målsättning för helåret 2018 är att uppnå omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2017. Förbättringen av rörelseresultatet förväntas ske under andra halvåret 2018.


Press- och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdag den 8 februari, 2018 kl. 08:30

Länk: Financial Hearings http://www.financialhearings.com/event/10478 

Telefonnummer: SE: +46850639549 UK: +442030089807

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-02-08 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected] 

Om Enea  

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.