Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2014

Vinstrekord för helåret och för varje kvartal 2014

Enea uppnådde det bästa rörelseresultatet och den högsta rörelsemarginalen i bolagets historia under fjärde kvartalet 2014 samtidigt som omsättningen ökade. För helåret 2014 var rörelsemarginalen, rörelseresultatet och kassaflödet från den löpande verksamheten de högsta någonsin. För andra året i följd uppnåddes lönsamhetsmålet om 20 procents rörelsemarginal.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 119,3 (106,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 12 procent. För helåret ökade omsättningen med 5 procent.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 29,2 (25,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,5 (23,6) procent. För helåret ökade rörelseresultatet till 93,8 (82,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,9 (20,1) procent.

Resultat per aktie ökade till 1,46 (1,18) SEK för fjärde kvartalet och till 4,58 (3,83) SEK för helåret.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,5 (13,6) MSEK för kvartalet och till 116,2 (76,6) MSEK för helåret. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 215,3 (163,6) MSEK vid kvartalets slut.

Oktober – december 2014

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 119,3 (106,4) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 12 (-13)%
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 8 (-12)%
 • Rörelseresultat, 29,2 (25,1) MSEK
 • Rörelsemarginal, 24,5 (23,6)%
 • Resultat före skatt, 29,4 (25,3) MSEK
 • Resultat efter skatt, 23,5 (19,4) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,46 (1,18) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 38,5 (13,6) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 215,3 (163,6) MSEK

Januari – december 2014

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 429,3 (408,5) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 5 (-13)%
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 3 (-11)%
 • Rörelseresultat, 93,8 (82,1) MSEK
 • Rörelsemarginal, 21,9 (20,1)%
 • Resultat före skatt, 95,3 (83,8) MSEK
 • Resultat efter skatt, 74,5 (63,2) MSEK
 • Resultat per aktie, 4,58 (3,83) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 116,2 (76,6) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 215,3 (163,6) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

”Årets fjärde kvartal är det sjunde kvartalet i rad med lönsamhetsförbättring jämfört med samma period föregående år. I det fjärde kvartalet, liksom för helåret 2014 hade vi dessutom rekord i rörelseresultat under perioden, inte bara jämfört med samma period föregående år, utan i hela Eneas historia.

Omsättningen växte på ett tillfredställande sätt under det fjärde kvartalet och även rensat för positiva valutaeffekter är tillväxten god. Den totala omsättningen växte med 12 procent under kvartalet och 5 procent för helåret. I den globala tjänsteverksamheten uppnådde vi tvåsiffrig tillväxt för fjärde kvartalet, liksom sekventiell tillväxt över föregående kvartal. Detta är det tredje kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt jämfört med motsvarande kvartal tidigare år. Vi har under året vunnit en rad stora kontrakt inom denna verksamhetsdel, både i USA och i Europa, som nu är i fullt leveransläge. Vår ambition är att fortsätta att expandera denna verksamhet, och vår bedömning är att vi är väl positionerade inom vår nisch.

Programvaruverksamheten växte med 6 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Intäkter inom detta område är till stor del beroende av royaltyintäkter från våra större kunder. Under det fjärde kvartalet kunde vi se en ökning av dessa royaltyintäkter. Vid sidan av detta fortsätter verksamheten utanför våra största kunder att växa än snabbare och vi kunde notera en tvåsiffrig omsättningstillväxt, vilket är mycket glädjande. Värt att notera är att våra intäkter i Kina i fjärde kvartalet fyrdubblades jämfört med samma kvartal föregående år. Från årets början har intäkterna vuxit med 50 procent och vi har vunnit fyra nya kunder i Kina under året. Ett flertal av de nya kunder som vi vunnit har valt att använda en kombination av våra produkter. Ofta har vårt realtidsoperativsystem (OSEck) från Enea och produkter ur vår middleware-portfölj, Enea Element och Enea Polyhedra, varit komponenter i dessa affärer. Under fjärde kvartalet fick Enea in ett avtal med ytterligare en ny kund i Kina. Kunden är verksam inom kommunikationsbranschen och kommer att använda Enea OSE och Enea OSEck i ett projekt gällande IoV (Internet of Vehicles). Vare sig vi pratar om operativsystem eller middleware är de underliggande drivkrafterna desamma: ökande komplexitet hos hårdvaran ställer ökade krav på mjukvaran. En positiv utveckling som ökar behovet av de produkter och tjänster som Enea erbjuder. Programvaruverksamheten fortsätter dessutom att utvecklas med goda bruttomarginaler och bidrar kraftigt till bolagets samlade rörelseresultat.

Vår position på marknaden har utvecklats väl under det gångna året, och vi står fortsatt stadigt som en oberoende programvaruleverantör. Precis som tidigare kvartal så väljer vi att satsa för framtiden och återinvesterar över 20 procent av våra intäkter i vår egen produktportfölj. Ett av flera mål för denna investering är att förbättra integrationen och samordningen mellan våra olika produktlinor, och vi ser ett ökande antal affärer där kunden väljer att köpa flera olika produkter från Enea – ofta kombinerat med tjänsteaffärer där Enea tar rollen som systemintegratör eller plattformsleverantör. Vårt engagemang och vår närvaro i open source-världen fortsätter att öka. Detta är inte bara viktigt som en del av marknadsföringen av vårt eget Linux erbjudande, utan det är också en drivkraft för tjänster och utbildningar kopplade till öppen mjukvara. Vårt samarbete med Linux Foundation kring Linux utbildningar fortsätter att utvecklas väl och vi ser ett ökande intresse för Eneas kursutbud kring Linux för inbyggda system. Under det gångna kvartalet valde vi även att gå med som silvermedlem inom OPNFV (Open Platform for NFV) initiativet som drivs av Linux Foundation. Detta är ett naturligt steg för Enea då NFV (Network Function Virtualization) är ett centralt begrepp i många diskussioner kring framtidens arkitektur för nätverksnoder och funktioner. Detta blir också ytterligare en pusselbit i vårt långsiktiga och kontinuerliga arbete att bygga upp ett starkare varumärke inom open source i allmänhet och Linux i synnerhet. Med stärkt marknadsposition ser vi nästa år an med tillförsikt.

Vi fortsätter vår strävan mot förbättrad tillväxt och hög lönsamhet. De förändringar i sälj- och marknadsorganisationen som genomfördes under 2014 har fallit väl ut och vi kommer fortsätta att successivt förstärka vår sälj- och marknadsorganisation med ambitionen att höja tillväxttakten på lång sikt, utan att det för den skull ska inverka negativt på bolagets lönsamhetsmarginaler på kort sikt. Under 2014 uppnådde vi vår målsättning om att befästa 20 procents rörelsemarginal och att leverera omsättningstillväxt på årsbasis med 22 procent rörelsemarginal och 5 procent omsättningstillväxt.

Målsättningen för helåret 2015 är att vi ska uppnå omsättningstillväxt och bedömningen är att vinsten per aktie kommer att förbättras jämfört med 2014.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdag den 12 februari, 2015 kl: 08:30

Länk: Financial Hearings http://financialhearings.nu/150212/enea/

Telefonnummer: SE +46 8 5664 2690, UK +44 20 3428 1416

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-02-12 kl 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]
 

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.