Pressmeddelande

Avstämningsdag för sammanläggning samt erbjudande om courtagefri försäljning

STOCKHOLM, 27 maj, 2008 – Årsstämman i Enea AB (org. nr. 556209-7146) den 15 maj 2008 beslutade, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:20 skall ske, innebärande att 20 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen i Enea har idag, baserat på årsstämmans bemyndigande, beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen skall vara tisdagen den 3 juni 2008. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att försäljas på bolagets bekostnad av Nordea Bank AB, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Styrelsen har idag vidare beslutat att lämna ett erbjudande till aktieägarna om courtagefri försäljning av udda aktier i syfte att uppnå jämna handelsposter. För detta erbjudande gäller följande villkor:

Under perioden 9 – 19 juni 2008 kan samtliga aktieägare som har aktieinnehav som inte är jämnt delbara med 200 (den nya börspostens storlek) kostnadsfritt avyttra de aktier som krävs för att innehavet efter försäljning enbart skall utgöras av hela börsposter. Om innehavet uppgår till högst 199 aktier kan hela innehavet avyttras.För de två åtgärderna avseende Enea-aktien gäller olika avstämningsdagar.

För sammanläggningen av aktier gäller att avstämningsdag är den 3 juni 2008. Det innebär att från och med den 4 juni 2008 handlas Enea-aktien till sin nya aktiekurs, som i teorin skall vara tjugo gånger högre än föregående handelsdag. Det innebär också att antalet aktier i Enea kommer att vara en tjugondel per den 4 juni 2008 och att alla aktieägare kommer att få sin innehavsstorlek justerad med denna faktor. Eventuella aktieandelar kommer enligt ovan att av Nordea läggas samman till hela nya aktier som kommer att säljas i den löpande aktiehandeln. Det totala antalet aktier som erhålls genom att lägga samman alla aktieägares samlade aktieandelar är så få till antalet att försäljningen inte bedöms ha någon effekt på Eneas aktiekurs.

För erbjudandet om courtagefri handel gäller att avstämningsdagen är den 4 juni 2008. Aktieägare som per den 4 juni 2008 har innehav som ej är jämnt delbara med 200 kommer att erhålla ett brev som innehåller information om erbjudandet och en anmälningssedel där samtliga uppgifter är förtryckta avseende deltagandevillkoren för respektive aktieägare. Ifylld anmälningssedel om deltagande i erbjudandet skickas i det bifogade, portofria svarskuvertet för enklast möjliga deltagande i erbjudandet. Försäljning av aktier på basis av mottagna anmälningssedlar kommer att ske löpande i aktiemarknaden under genomförandeperioden. Om erbjudandet blir mycket populärt bland aktieägarna och många aktier anmäls till försäljning, finns en risk att försäljningen skulle kunna inverka negativt på aktiekursen. För att minimera sådana risker kommer aktier att säljas under hela perioden som erbjudandet löper och eventuellt ett antal handelsdagar därefter. Därför kan ej heller en exakt dag för utbetalning av likvid och distribution av avräkningsnotor anges, men beräknas vara den 27 juni 2008.

Styrelsen  

 Informationen är sådan som Enea kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj kl.18.00.