Pressmeddelande

Kommuniké från Enea ABs årsstämma

Årsstämman i Enea AB (publ) ägde rum onsdagen den 10 april 2013, kl. 16.00 på Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2012.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade istället att anta ett automatiskt inlösenprogam till ett värde av 3,00 SEK per aktie.

Styrelse och revisorer

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Skarin valdes som styrelseordförande. Åsa Landén Ericsson, Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Robert Andersson samt Torbjörn Nilsson omvaldes till ledamöter i styrelsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode

Stämman fastställde styrelsearvode till 1 600 000 kronor att fördelas med 420 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes också att 180 000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura.

Valberedningen

Årsstämman godkände det förslag till regler för valförberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på Nasdaq OMX Stockholm eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet varar till årsstämman år 2014. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill tiden för årsstämman år 2014, i syfte att Bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till stämman.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission

Stämman antog styrelsen förslag om att minska bolagets aktiekapital med ca 628 464,02 kr genom makulering av sammanlagt 604 613 aktier. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande antog stämman styrelsens förslag om att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden

Stämman antog styrelsens förslag om minskning av bolagets reservfond med sammanlagt 280 610 402 kronor. Av minskningsbeloppet skall högst 51 163 434 kronor användas inom ramen för det inlösenprogram och resterande del skall överföras till bolagets fria egna kapital (fri fond).

Beslut enligt denna punkt är villkorat av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall allmän domstols, tillstånd.

Inlösenprogram

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett automatiskt inlösenprogam innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för aktiesplit respektive inlösen samt perioden för handel i inlösenaktier.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den tidigare offentliggjorda informationsbroschyren rörande inlösenprogrammet som finns tillgänglig på Eneas hemsida.