Pressmeddelande

Eneas bokslutskommuniké 2023

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 241,5 Mkr (271,0), motsvarande en minskning med 11 procent, och med 13 procent i fasta växelkurser jämfört med föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till 92,1 Mkr (104,0), motsvarande en marginal om 38,2 procent (38,4)
 • Justerad EBITDA inkluderat balanserade utvecklingskostnader uppgick till 73,4 Mkr (71,5), motsvarande en marginal om 30,4 procent (26,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,1 Mkr (57,8), motsvarande en rörelsemarginal på 17,8 procent (21,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,7 Mkr (39,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kronor (1,82).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,60 kronor (1,81).

Perioden januari – december

 • Omsättningen uppgick till 912,7 Mkr (927,7), motsvarande en minskning med 2 procent, och med 6 procent i fasta växelkurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till 307,8 Mkr (316,3), motsvarande en marginal om 33,7 procent (34,1).
 • Justerad EBITDA inkluderat balanserade utvecklingskostnader uppgick till 219,7 Mkr (194,8), motsvarande en marginal om 24,1 procent (21,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -499,5 Mkr (118,1), motsvarande en rörelsemarginal på -54,7 procent (12,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -550,7 Mkr (109,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -25,8 kronor (10,43).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till -25,80 kronor (5,05).

 
Kommentar från koncernchefen

Enea mitt i händelsernas centrum
Under 2023 har cybersäkerhetshoten eskalerat från redan höga nivåer globalt. Med det har allmänhetens medvetenhet ökat och åtgärder från tillsynsmyndigheter blivit fler över hela världen. För att vägleda myndigheter och telekomoperatörer om varför och hur man kan förbättra kommunikations-säkerheten, har Enea skrivit en handbok, "Why signaling security will make or break network resilience", och publicerat en guide kring hur man använder vår mjukvara för föräldrakontroll och skydd av barn. Enea har även delat praktiska insikter om proaktivt nätverksskydd, baserat på en djupgående analys av den "hybridkrigföring" som observerats i Ukrainakonflikten. Vi kommer att fortsätta detta arbete i linje med vår nya vision att göra världens kommunikation säkrare och mer effektiv.
 
Vi gick in i fjärde kvartalet med relativt goda affärsmöjligheter inom samtliga våra verksamhetsområden. Intäkterna för det fjärde kvartalet landade på 241 MSEK (271) vilket är något bättre än vad vi planerade för när kvartalet startade och 12 procent tillväxt över det tredje kvartalet. Intäkterna för helåret blev 913 MSEK (928). Vi har haft en bra stabilitet i intäktsutvecklingen under andra halvåret, med ett antal mindre affärer och en växande andel återkommande intäkter. Det vi inte sett är de större affärer som skulle kunna haft en ytterligare klart positiv påverkan på både intäkter och resultat. Vår målsättning på sikt är fortfarande att leverera tillväxt jämfört med samma period föregående år men där är vi inte idag. Så stabilitet och förutsägbarhet är viktiga parametrar för att kunna leverera goda resultat även under en lite trögare marknad.
 
Vi har i grunden en affärsmodell med hög skalbarhet och god intjäningsförmåga. Under kvartalet hade vi en bruttomarginal på 79 procent och en EBITDA marginal på 38 procent, vilket kan jämföras med en EBITDA marginal på 33 procent i det andra kvartalet. Under helåret 2023 uppnådde vi en EBITDA marginal på 34 (34) procent, vilket visar att vårt långsiktiga mål om en EBITDA marginal på över 35 procent på helårsbasis är väl inom räckhåll. Man ska också notera att detta har gjorts trots att vi under 2023 har kapitaliserat 41 MSEK mindre än vi gjorde under 2022. Justerar man för de lägre kapitaliseringarna är EBITDA resultatet i fjärde kvartalet och under helåret 2023 faktiskt starkare än under motsvarande period 2022. Detta trots något lägre intäkter, vilket också visar både god intjäningsförmåga och väl genomförda effektiviseringsåtgärder. Under fjärde kvartalet genomförde vi dessutom ytterligare effektiviseringar och detta innebär att vår kostnadsmassa ur ett kassaflödesperspektiv nu har minskat med drygt 60 MSEK jämfört med för tolv månader sedan. Detta trots de kostnadsökningar som följer av rådande inflationsläge.
 
Starka kassaflöden
Under 2023 hade vi ett operativt kassaflöde på 259 MSEK (167). På grund av säsongsvariationer och ökande kundfordringar var kassaflödet i det fjärde kvartalet minus 24 MSEK (-2). Vår kassa i slutet på kvartalet var 262 MSEK (231) och vår nettoskuld 209 MSEK (320) vilket är en minskning med över hundra miljoner under året. Vi har med andra ord kunnat genomföra operativa effektiviseringar, ett återköpsprogram av egna aktier och samtidigt förstärkt vår finansiella position jämfört med starten på året. Styrelsen rekommenderar ingen utdelning för 2023 utan bedömer att det kassaflödet bolaget genererat kommer aktieägarna till bättre nytta om de stannar i bolaget. Men baserat på bolagets starka finansiella position har styrelsen fattat beslut om att fortsätta med ett motsvarande återköpsprogram under det första kvartalet 2024, inom ramen för det mandat som gavs på årsstämman i maj 2023.
 
AI accelererar marknaden
I oktober 2023 lanserade Cybersecurity Insiders en betydande forskningsstudie om möjligheterna och konsekvenserna för AI inom cybersäkerhet tillsammans med Enea, Zyxel och Arista Networks. Studien och relaterade branschseminarier visade på betydande oro över användningen av AI i offensiva teknologier, och att en majoritet av cybersäkerhetsbranschen avser att öka investeringarna i AI för defensiva teknologier. Eneas mjukvara spelar där en viktig roll för mjukvaruleverantörer och leverantörer av kommunikationstjänster.

Under kvartalet utvecklade vi en banbrytande AI-driven lösning för A2P-meddelanden (Application to Person). Detta gör det möjligt för våra CPaaS-kunder (Communications Platform as a Service) att optimera sin debitering baserat på meddelandekategori, och möjliggör ytterligare efterlevnad av vissa nationella bestämmelser. Denna AI har implementerats i ett av våra största CPaaS-kundnätverk under Q4 2023.
Vi har under året utvecklat nya Traffic Management-funktioner för att utöka vår marknadsposition inom Deep Packet Inspection (DPI) för fasta och mobila nätoperatörer. I synnerhet har vi utökat vår DPI-kapacitet inom områdena intäktsgenerering, skydd mot intäktsläckage och förebyggande av bedrägerier. Under det fjärde kvartalet såg vi en positiv marknadsreaktion med nya kunder som nu kommer att erbjuda mer attraktiva tjänster med hjälp av vår förbättrade DPI-lösning.
 
Vi kommer med början 2024 att uppdatera rapporteringen av våra intäkter i segment som speglar Eneas affär inom säkerhet, nätverk samt övrig portfölj. Dessa områden följer olika trender och marknadskrafter och vi hoppas att investerare i och med detta ska kunna följa och förstå Eneas utveckling inom dessa marknader på ett bättre sätt. Vi kommer samtidigt fortsätta att kraftfullt investera i vår produktutveckling för att skapa de mest innovativa och robusta produkterna på marknaden.
 
Framtidsutsikter
Vi har en stark marknadsposition inom spännande områden som på flera sätt påverkar väldigt många människors vardag. Vår produktportfölj är väl positionerad i en värld där videotrafik och ökad efterfrågan på säkerhetslösningar driver den mobila utvecklingen. Vi har dessutom en global organisation med väldigt kompetenta medarbetare och minst lika viktigt, många framgångsrika kunder som ständigt utmanar och utvecklar oss.
 
I kombination med vår bevisade intjäningsförmåga, gör detta oss försiktigt optimistiska inför framtiden. Under en period har det makroekonomiska klimatet haft en dämpande effekt på efterfrågan av våra produkter och det är för tidigt att idag uttala sig om en eventuellt förbättrad investeringsvilja bland våra kunder. Men vår målsättning för de kommande åren är oförändrad. Vi vill nå tvåsiffrig tillväxt inom våra fokusområden och en EBITDA marginal över 35 procent med starka kassaflöden.
 
Under 2023 förväntade vi oss ett starkt kassaflöde, så blev det också med 259 MSEK i operativt kassaflöde för helåret. Efter ett svagt första halvår och med en besvärande konjunktur, var vår bedömning att 2023 skulle bli ett utmanande år vad gäller tillväxt och resultat. Vårt EBITDA resultat för 2023 landade dock på 34 % vilket givet intäktsutvecklingen får anses vara klart godkänt.
 
Vår tillväxt kommer fortsatt påverkas av hur investeringsviljan utvecklas i vår marknad. För helåret 2024 förväntar vi oss dock ett fortsatt starkt kassaflöde och en EBITDA marginal på över 30 %.
 
Anders Lidbeck
Tf VD och koncernchef
 

Den fullständiga bokslutskommunikén bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation
Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av bokslutskommunikén. Presentationen genomförs på engelska av Anders Lidbeck, verkställande direktör och koncernchef, samt Ulf Stigberg, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information
Datum: 1 februari 2024
Tid: klockan 8:30

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på länk nedan. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/enea-q4-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047268

Referenser
Webbsida för Eneas finansiella rapporter
https://www.enea.com/sv/investerare/financial-reports/
Webbsida för Eneas finansiella presentationer
https://www.enea.com/sv/investerare/presentations/

Kontaktperson
Ulf Stigberg, Finanschef
Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea
Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för fast- och mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.
Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security. Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com