Pressmeddelande

Enea redovisar nya jämförelsetal för 2005

Enea införde från årsskiftet en ny organisation med fokus på en integrerad verksamhet: • Market Operations – innefattande all försäljning samt samtliga konsultenheter • R&D – innefattande all produktutveckling • Marketing – innefattande produktledning samt marknadskommunikation • Finance and Admin – innefattande ekonomi, personal, administration och IT. Med den nya organisationen kommer Enea från och med första kvartalet 2006 att ändra uppställningsform av Resultaträkningen från kostnadsindelad till funktionsindelad. Den geografiska fördelningen kvarstår, såsom primärsegment; Enea Embedded Technology och Enea Systems kommer dock inte längre att särredovisas. Eneas balansräkning och kassaflödesanalys berörs inte av den nya redovisningen. I bifogad pdf-file redovisas jämförelsetal för helåret 2005 samt för respektive kvartal.