Pressmeddelande

Enea delårsrapport januari – september 2009

Lägre kostnader i kvartalet lyfter marginalerna
 
Tredje kvartalet
•         Nettoomsättningen uppgick till 172,4 (206,9) mkr.
•         Intäkterna för affärsområdet Software blev 83,3 (88,8) mkr.
•         Intäkterna för affärsområdet Consulting blev 99,8 (137,8) mkr.
•         Rörelseresultatet uppgick till 14,9 (18,0) mkr.
•         Rörelseresultat före omstruktureringskostnader om 6,7 mkr, relaterade till kostnadsbesparingsprogrammet, uppgick till 21,6 mkr vilket innebär en marginal om 13 procent.
•         Resultat efter skatt uppgick till 9,5 (14,3) mkr.
•         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 (6,1) mkr.
•         Resultat per aktie blev 0,54 (0,79) kr.
 
Januari – september
•         Nettoomsättningen uppgick till 582,6 (665,6) mkr.
•         Intäkterna för affärsområdet Software blev 248,7 (269,7) mkr.
•         Intäkterna för affärsområdet Consulting blev 374,4 (447,9) mkr.
•         Rörelseresultatet uppgick till -17,2 (49,7) mkr, varav poster av engångskaraktär uppgick till -38,9 mkr.
•         Resultat efter skatt uppgick till -10,7 (56,5) mkr. Andra kvartalet 2008 påverkades positivt med 19,9 mkr av en aktiverad skattefordran i USA.
•         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,4 (51,2) mkr.
•         Resultat per aktie blev -0,60 (3,14) kr.
 
 
Se hela rapporten på www.enea.com/finansiellarapporter