Pressmeddelande

Enea Bokslutskommuniké 2011

Ett fjärde kvartal med omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

Enea ökade försäljningen under fjärde kvartalet med 10,9 procent till 200,8 (181,1) MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades till 13,8 (9,4) procent.

Den 30 december tecknades avtal om avyttring av den svenska konsultverksamheten till Alten Group och dess svenska dotterbolag Xdin. Verksamheten kommer att övergå till de nya ägarna under februari 2012.

Den kvarvarande verksamheten ökade omsättningen med 17,1 procent under fjärde kvartalet till 124,7 (106,5) MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades till 14,6 (5,4) procent.

För helåret minskade Eneas försäljning med 0,6 procent till 721,5 (726,1) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 (9,3) procent samt till 8,6 procent exklusive nedskrivning av goodwill och balanserade utvecklingskostnader. Motsvarande siffror för den kvarvarande verksamheten var en omsättning på 446,7 (446,6) MSEK med 0,5 (8,4) procent i rörelsemarginal. Exklusive nedskrivningar uppgick rörelsemarginalen till 13,9 procent för helåret.

Under året har nedskrivning av goodwill och balanserade utvecklingskostnader gjorts med 46 MSEK respektive 14 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till 77,2 (76,1) MSEK.

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att till aktieägarna överföra motsvarande 8,00 (5,00) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande.

Oktober – december 2011

Kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättning 124,7 (106,5) MSEK
 • Tillväxt 17,1%
 • Rörelseresultat 18,2 (5,7) MSEK
 • Rörelsemarginal 14,6 (5,4)%
 • Resultat före skatt 18,9 (6,8) MSEK
 • Resultat efter skatt 15,6 (4,6) MSEK
 • Resultat per aktie 0,91 (0,26) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet) 29,7 MSEK

Avyttrad verksamhet1

 • Nettoomsättning 76,1 (74,6) MSEK
 • Tillväxt 2,0%
 • Rörelseresultat 9,6 (11,4) MSEK
 • Rörelsemarginal 12,6 (15,3)%
 • Resultat före skatt 8,6 (10,3) MSEK
 • Resultat efter skatt 6,3 (7,2) MSEK
 • Resultat per aktie 0,37 (0,41) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet) -20,1 MSEK

Total verksamhet

 • Nettoomsättning 200,8 (181,1) MSEK
 • Tillväxt 10,9 (-7,2) %
 • Tillväxt valutajusterad 11,1 (0,0)%
 • Rörelseresultat 27,8 (17,1) MSEK
 • Rörelsemarginal 13,8 (9,4)%
 • Resultat före skatt 27,5 (17,1) MSEK
 • Resultat efter skatt 21,9 (11,8) MSEK
 • Resultat per aktie 1,28 (0,68) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet) 9,6 (-21,8) MSEK

1) I siffrorna för den avyttrade verksamheten ingår ej koncerngemensamma kostnader som tidigare fördelats även på denna verksamhet.

Helår 2011

Kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättning 446,7 (446,6) MSEK
 • Tillväxt 0,0%
 • Rörelseresultat 2,2 (37,3) MSEK
 • Rörelsemarginal 0,5 (8,4)%
 • Resultat före skatt 6,0 (37,0) MSEK
 • Resultat efter skatt -1,0 (23,4) MSEK
 • Resultat per aktie -0,06 (1,35) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet) 69,6 (124,6) MSEK

Avyttrad verksamhet1

 • Nettoomsättning 274,8 (279,5) MSEK
 • Tillväxt -1,7%
 • Rörelseresultat 0,3 (30,1) MSEK
 • Rörelsemarginal -0,1 (10,8)%
 • Resultat före skatt 0,3 (31,1) MSEK
 • Resultat efter skatt -5,4 (22,6) MSEK
 • Resultat per aktie -0,31 (1,30) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet) 7,6 (-48,5) MSEK

Total verksamhet

 • Nettoomsättning 721,5 (726,1) MSEK
 • Tillväxt -0,6 (-6,6)%
 • Tillväxt valutajusterad 1,5 (-4,8)%
 • Rörelseresultat 2,5 (67,4) MSEK
 • Rörelsemarginal 0,3 (9,3)%
 • Resultat före skatt 6,3 (68,1) MSEK
 • Resultat efter skatt -6,4 (46,0) MSEK
 • Resultat per aktie -0,37 (2,65) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet) 77,2 (76,1) MSEK

1) I siffrorna för den avyttrade verksamheten ingår ej koncerngemensamma kostnader som tidigare fördelats även på denna verksamhet.

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef kommenterar:

”Fjärde kvartalet var bra. Vi växte med 11 procent jämfört med samma period 2010 och med 29 procent jämfört med tredje kvartalet 2011. Även lönsamheten ökade med 63 procent jämfört med samma period 2010 och mer än fyrfaldigades jämfört med tredje kvartalet 2011. Vi gör bedömningen att vår marknad växte under året, även om flera av våra kunder upplevde ett svagt avslut på 2011.

Marknaden för mobil kommunikation är under snabb utveckling och vi räknar med att vår adresserbara marknad kommer att fördubblas inom 5 till 7 år. Vår teknologi är världsledande och inbyggd i de marknadsledande produkterna inom mobil infrastruktur världen över. Eneas operativsystem finns exempelvis inbyggda i en stor del av världens 4G-infrastruktur.

Fokus på den globala programvaruverksamheten

Under kvartalet genomförde vi en rad åtgärder för att ytterligare effektivisera Enea. Vår målsättning är att förstärka vår position som den ledande leverantören av operativsystemslösningar till telekomindustrin. För att skapa bättre förutsättningar för detta har vi omorganiserat både våra sälj- och produktenheter. Vi har investerat i att ta fram ramverket för vårt Linuxerbjudande och vi har tydliggjort vårt fokus mot våra stora kunder och de ledande hårdvaruleverantörerna.

I december tecknade vi avtal om försäljning av vår nordiska konsultverksamhet till Alten Group och dess svenska dotterbolag Xdin. Den nordiska konsultverksamheten skiljer sig väsentligt från vår globala programvaruaffär. Genom att sälja av denna del fokuserar vi Eneas verksamhet på vår globala programvaruaffär och får möjlighet att ytterligare investera inom viktiga teknikområden. Vi kommer även att fortsätta att investera i vår tjänsteverksamhet i Rumänien, Kina och USA. Deras kompetens är viktig för oss för att bygga kundanpassade lösningar i storskaliga, globala projekt. Vi behöver också konsultkapacitet för att kunna leverera avancerade lösningar till de stora telekombolagen. Av detta skäl har vi även avtalat om ett samarbete med Alten Group.

Det Enea som blir kvar när vi skiljer av den nordiska konsultverksamheten omsatte 446,7 MSEK under 2011, med en rörelsemarginal på 13,9 procent exklusive nedskrivningar. Det är ett betydligt mer fokuserat Enea som gått in i 2012.

Utdelning

Vårt kassaflöde har varit bra under året och vi beräknar den kommande intäkten från försäljningen av den nordiska konsultverksamheten till 135 MSEK. Mot bakgrund av Eneas nuvarande och framtida finansiella ställning föreslår styrelsen att 136,9 MSEK, vilket motsvarar 8,00 SEK per aktie, överförs till aktieägarna.

Långsiktig ambition

Vår ambition under de kommande fem åren är att skapa ett globalt programvarubolag med betydligt högre omsättning, hög lönsamhet, goda kassaflöden och med en stor andel återkommande intäkter. Fokus kommer att vara på organisk tillväxt, men både strategiska och kompletterande förvärv kommer kontinuerligt att utvärderas. Tillväxten kommer att variera under åren och mellan kvartalen, beroende på när enskilda affärer inträffar och royaltyströmmarnas utveckling, som är beroende av kundernas försäljningsvolymer. Rörelsemarginalen kommer under de olika kvartalen i perioden att variera i takt med tillväxten. Vi har som målsättning att under denna femårsperiod nå en rörelsemarginal på 20 procent.

Detta mål kommer vi dock inte att nå under 2012. För 2012 har vi valt att inte lämna någon ytterligare prognos.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdag 9 februari kl: 10:30

Länk: Financial Hearings

Telefonnummer: +46 8 505 598 12 eller +44 (0) 2077509950 end_of_the_skype_highlighting

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.com/investors