Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2019

Stockholm, Sverige, 30 januari 2020 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Intäkter över en miljard för första gången i Eneas historia

Fjärde kvartalet 2019

  • Omsättningen uppgick till 260,8 MSEK (237,1), motsvarande en ökning med 10 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 57,0 MSEK (66,7), motsvarande en rörelsemarginal på 21,8 procent (28,1). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 57,0 MSEK (59,5), motsvarande en rörelsemarginal på 21,8 procent (25,1).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,32 SEK (2,72), påverkat av kostnaden (18,4 MSEK) för förtidsinlösen av obligationen.
     
  • Enea förtidsinlöste i oktober obligationslånet på 500 MSEK som upptogs 5 mars 2018. I samband med inlösen tecknade bolaget ett nytt banklån på 250 MSEK med en löptid på 3 år.

Helåret 2019

  • Omsättningen uppgick till 1 012,0 MSEK (830,3), motsvarande en ökning med 22 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 254,7 MSEK (188,9), motsvarande en rörelsemarginal på 25,2 procent (22,7). Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 258,4 MSEK (192,5), motsvarande en rörelsemarginal på 25,5 procent (23,2).
  • Resultat per aktie ökade till 8,47 SEK (7,33).

 

Kommentarer från Jan Häglund, VD och Koncernchef

Eneas omsättning under fjärde kvartalet 2019 var 260,8 MSEK, vilket innebär att vi för helåret nådde 1 012 MSEK. Att överträffa en miljard kronor i omsättning är en viktig milstolpe och en bekräftelse på att vår strategi för tillväxt givit resultat. Framgångsrika förvärv i kombination med nyinvesteringar i produktutveckling har ökat vår adresserbara marknad och tillfört intäkter från ett stort antal nya kunder runtom i världen. Fjärde kvartalet 2019 visar också hur vår affärsmodell med en hög andel återkommande programvaruintäkter gör att vi kan uppnå stabila intäkter med god lönsamhet, trots att ingen stor enskild affär bidrog till resultatet i kvartalet.

Rörelsemarginalen i fjärde kvartalet var 21,8 procent (25,2 procent för helåret) vilket innebär att vi för alla kvartal under 2019 överträffade den målsättning som vi tidigare satt för helåret. En stor andel programvaruaffärer med hög bruttomarginal samt en effektiv kostnadsstruktur ligger bakom denna goda lönsamhet. Den starka utvecklingen av Eneas aktiekurs under de senaste månaderna har medfört högre avsättningar i fjärde kvartalet än tidigare kvartal relaterade till långsiktiga incitamentsprogram. Vinsten per aktie för helåret blev 8,47 kronor, det högsta resultatet någonsin för Enea.

Effektivisering och fokusering

Enea fortsätter transformationen där en ökande andel av våra intäkter kommer från produktgruppen Network Solutions (62 procent av total omsättning i fjärde kvartalet). Vi ser ett antal tillväxtmöjligheter, bland annat inom 5G och virtualiseringsplattformar och vi ökar därför utvecklingsinvesteringar för att möta krav från tidiga marknader och kunder. Nyrekrytering sker främst i våra utvecklingscenter i Östeuropa (Kroatien och Rumänien) och i Indien, eftersom vi har god erfarenhet av hög ingenjörskompetens till konkurrenskraftiga kostnader i dessa länder. Vi fasar också ut ett mindre utvecklingskontor i Tyskland för att öka vår effektivitet. Totalt sett är de planerade investeringarna i 5G applikationer, datahantering och virtualiseringsplattformar högre än de förväntade intäkterna från dessa produkter under 2020. Vår målsättning är att försäljningen inom dessa områden ska ta fart inom loppet av de kommande tre åren och att vi redan under 2021 ska kunna se positiva bidrag till vår lönsamhet från dessa investeringar. Samtliga dessa nya produkter har då också goda förutsättningar att bli viktiga komponenter i vår organiska tillväxt under de kommande åren. 

Produktgruppen Operating System Solutions är fortfarande en viktig affär för Enea, men omsättningen och andelen av den totala försäljningen fortsätter att sjunka (24 procent av total omsättning i fjärde kvartalet). Detta beror främst på att våra nyckelkunder ökar sin användning av öppen källkod, som ett komplement och alternativ till Eneas OSE-produkt. Vi fortsätter att anpassa våra utvecklingsresurser till OSE-kundernas behov vilket gör att vi kan frigöra kompetens till nysatsningar, bland annat inom virtualiseringsplattformar. Vi kommer även att reducera vår personalstyrka inom operativssystemsutveckling i Sverige, för att anpassa kostnader och resurser till en minskad affärsvolym.

Totalt sett genomför vi effektiviseringar som innebär uppskattade omstruktureringskostnader på 15 MSEK, vilka kommer att belasta första kvartalet 2020.

Nya produkter och kunder

Utveckling och innovation är basen för Eneas framtida tillväxt. Våra experter skapar i många fall nya erbjudanden och produkter, före våra konkurrenter. Ett exempel är när Enea i november, som första företag i världen, kunde erbjuda videooptimering av den nya streamingtjänsten Apple TV+. Denna snabbhet är möjlig, tack vare unik kompetens och flexibla produkter som smidigt kan anpassas till nya marknadskrav. Ett annat exempel på innovation, som vi visade på en industrimässa i oktober, är nya lösningar för företagsnät baserade på en kombination av Eneas NFV Access plattform och applikationsprogramvara från flera andra företag. Det är just valmöjligheten mellan olika applikationer som gör vår lösning unik och vi ser ett ökande intresse från kunder, även telekomoperatörer, för denna nya generation av företagslösningar.

Ett starkare varumärke

Enea genomförde en kapitalmarknadsdag den 5 november, den första för företaget på många år. Vi ordnade kapitalmarknadsdagen för att kunna ge en fördjupad förståelse av företagets nya inriktning, efter de senaste årens investeringar i nya marknader och produktsegment. Intresset för Enea är mycket glädjande och vi kommer fortsätta att delta i och organisera investerarmöten, såväl i Sverige som utomlands.

Den stora mobilmässan i Barcelona, som är den årliga samlingspunkten för hela telekomindustrin, äger rum i februari. I år kommer mycket fokus att vara på 5G och vi förväntar oss ett stort intresse för vårt erbjudande inom 5G Data Management. Vi kommer att delta i mobilmässan under ett varumärke – Enea – för att tydliggöra att tidigare förvärv nu framgångsrikt har integrerats.

Framtidsutsikter

Vi ser fortsatt positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekomsystem och företagsnätverk, även om större affärer kan skapa variationer mellan resultat i enskilda kvartal. Vi ser potential i våra nya lösningar för virtualisering, cybersäkerhet och 5G och vi ökar därför våra investeringar i produktutveckling och innovation för långsiktig organisk tillväxt. Utöver detta fortsätter vi att söka efter förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga. 

Vårt mål för 2020 är att uppnå omsättningstillväxt jämfört med 2019 samt en rörelsemarginal över 20 procent.

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.enea.com.

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Jan Häglund, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 30 januari 2020, klockan 08:30.
Länk till webcast:
https://financialhearings.com/event/11547

Telefonnummer:
SE: +46856642704 UK: +443333009032 US: +18338230586

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-01-30 klockan 07:20.

För mer information kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef

E-post: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant

Telefon: 0709-710436

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät, virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2020 Enea AB.