Pressmeddelande

Eneas delårsrapport Q1 januari-mars 2024

Första kvartalet highlights i siffror
• Säkerhetsaffären växte med 9 % jämfört med samma period föregående år, till en omsättning på 89 Mkr (82).
• Omsättningen inom Operativ System minskade till 20,4 Mkr (83,6). Det förklaras av den engångsaffär som gjordes samma period föregående år.
• Det justerade EBITDA på 57,9 Mkr är en förbättring över samma period förra året, som justerat för den periodens engångsaffär uppgick till 33,7 Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 10,6 Mkr (10,2).
• Resultat per aktie ökade med 10 % till 0,52 kronor (0,47).
• Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten 120,0 Mkr (97,5).

Kommentar från VD

Tillbaka till tillväxt inom våra fokusområden
Det är glädjande att konstatera att vi börjar året med tillväxt i vår säkerhetsaffär, som växer med 9 % över samma period förra året. Lika glädjande är att vår nätverksaffär också växer, trots att de stora affärerna lyste med sin frånvaro under kvartalet och trots att telekom-marknaden generellt är inne i en förhållandevis djup svacka. Vår tillväxt bygger framför allt på växande återkommande intäkter – och all tillväxt är organisk.

Intäkterna inom vårt säkerhetssegment under kvartalet, landade på 89 MSEK (82) medan intäkterna inom vårt nätverkssegment uppgick till 90 MSEK (82). Inga större nya kontrakt har undertecknats, utan det som växer är den underliggande affären. Det är ur flera perspektiv väldigt positivt, framför allt då det ökar stabiliteten i vår framtida affär. Under första kvartalet förra året sålde vi de framtida kundspecifika produkt-rättigheterna till en av våra största kunder inom operativsystem, för 54 MSEK. Med den affären avslutades framtida OSE-intäkter från denna kund och nettoeffekten av denna affär, när man jämför första kvartalet i år med första kvartalet förra året blir därför 61 MSEK. Så våra totala intäkter under första kvartalet i år på 200 MSEK, jämfört med 248 MSEK blir därför ett positivt besked om tillväxt inom våra fokusområden och om stabilitet. Stabilitet och förutsägbarhet som är viktiga parametrar för att kunna leverera goda resultat även i en trögare marknad.

Vår affärsmodell fortsätter att leverera
Vår affärsmodell är bevisad. Under en lång rad av år har vi kunnat leverera höga vinstmarginaler och goda kassaflöden. Effektiviseringar under 2023 har medfört att vår kostnadsbas för helåret 2024 är cirka 60 MSEK lägre än för tolv månader sedan. Detta trots de kostnadsökningar som följer av rådande inflationsläge och de fortsatt stora investeringar vi gör i produktutveckling. Under första kvartalet i år investerade vi 53 MSEK i forskning och utveckling. Det är 26 procent av vår omsättning. Samtidigt hade vi under kvartalet en bruttomarginal på över 77 procent och en EBITDA-marginal på 29 procent, vilket kan jämföras med en EBITDA marginal på 38 procent i det första kvartalet föregående år. Resultatet ska ses i ljuset av den engångsaffär vi gjorde första kvartalet 2023. Nu, helt utan dessa intäkter levererar vi ändå ett så pass starkt resultat. Man ska också notera att det här har gjorts trots att vi under perioden har kapitaliserat 9 MSEK mindre än vi gjorde under första kvartalet förra året. Justerar man för detta är resultatet för det första kvartalet i år väsentligt starkare än under motsvarande period 2023. Man kan också notera att vårt EPS växer jämfört med samma period föregående år.

Rekordstarkt kassaflöde
Under första kvartalet nådde vi 120 MSEK (97) i operativt kassaflöde. Detta är det starkaste kassaflödet Enea har haft sedan fjärde kvartalet 2021. Man ska dock komma ihåg att vi har både säsongsvariationer och andra svängningar i vårt kassaflöde och att periodens kassaflöde till del är en effekt av ett svagare kassaflöde under fjärde kvartalet förra året. Men vår kassa har de facto ökat till 328 MSEK (258) i slutet på kvartalet och vår nettoskuld minskat till 133 MSEK (264). Vi har med andra ord kunnat skapa organisk tillväxt inom våra fokusområden, investera i ny produktutveckling, genomföra operativa effektiviseringar, ett återköpsprogram av egna aktier och samtidigt förstärka vår finansiella position. Baserat på bolagets starka finansiella position har styrelsen fattat beslut om att fortsätta med återköpsprogrammet, inom ramen för det mandat som gavs på årsstämman i maj 2023. Nya beslut kommer att fattas efter årsstämman i maj 2024.

Vår nya värld bygger på den mobila infrastrukturen
Utan den mobila infrastrukturen hade vår uppkopplade värld inte fungerat. Man hade inte kunnat arbeta hemifrån flera dagar i veckan. Man hade inte kunnat bli undersökt av sin läkare via mobilen. Man hade inte kunnat signera avtal med hjälp av mobilt bank-ID och man hade inte kunnat luta sig tillbaka i soffan för att obegränsat streama sina favoritserier, för att nämna några få exempel. Denna nya värld är helt beroende av de enorma investeringar som telekomindustrin gjort och fortfarande gör i forskning och utveckling och väldigt konkret i mobilnätet, vad gäller täckning, kapacitet, snabbhet och säkerhet. Givetvis är investeringstakten och innovationskraften stor också i andra områden som hjälper till att skapa dessa förutsättningar. Säkerheten är också viktig. Skulle allt fler företag och privatpersoner behöva genomgå den kostsamma och smärtsamma upplevelsen av att få sin sfär hackad, som flera svenska företag upplevde under första kvartalet i år, kommer det att ha en klart negativ påverkan på hela denna livsstil. Ändå minskade de globala investeringarna i mobil infrastruktur (radioaccessnät) med 11 % under förra året, enligt den ledande analysfirman Dell’Oro, och de spår en fortsatt minskning under 2024. Detta är en asymmetri i samhället som borde diskuteras ännu mer.

I februari varje år samlas världens mobilaktörer i Barcelona för Mobile World Congress (MWC) och där märks ingen svaghet i telekommarknaden. Där är det boom-time för mobilindustrin. I år var antalet besökare nästan tillbaka på pre-covidnivå, med 2 700 utställare och över 100 000 besökare, varav drygt hälften av kommer från industrier som på olika sätt kopplar sin affär till mobilinfrastruktur. MWC i år besöktes av 180 ministerdelegationer från 140 olika länder. Man diskuterar AI, säkerhet och hur allt detta ska regleras, allt medan utställarna visar den senaste AI-tekniken, hur man kan skydda mobiltrafiken och hur 5G och 6G kommer att ytterligare öka kapaciteten och accelerera hastigheterna i näten. Till Eneas monter i Barcelona kom det i år fler operatörer än någonsin tidigare för att diskutera konkreta investeringsplaner för hur de med vår hjälp kan förbättra säkerheten i sina mobila nätverk, öka kapaciteten utan att behöva köpa mer hårdvara och hur de med hjälp av vår programvara kan stärka sin intjäningsförmåga. Men om man idag inte väldigt konkret kan minska kundernas kostnader alternativt hjälpa till att öka försöka intäkterna, är läget tufft.

Framtidsutsikter
Det tål att upprepas att Enea har en stark marknadsposition inom avgörande områden både innanför och utanför telekomindustrin. Vår produktportfölj är väl positionerad i en värld där mobiltrafik och cybersäkerhet är avgörande för teknikutvecklingen. Vi har dessutom en global organisation med väldigt kompetenta medarbetare och minst lika viktigt, många framgångsrika kunder och även konkurrenter, som ständigt utmanar och utvecklar oss. I kombination med vår bevisade intjäningsförmåga, gör detta oss försiktigt optimistiska inför framtiden. Under en tid har det makroekonomiska klimatet haft en dämpande effekt på efterfrågan, framför allt inom telekommarknaden och jag kan inte idag uttala mig om hur detta kommer att utvecklas under året. Men vår målsättning för de kommande åren är oförändrad. Vi vill nå tvåsiffrig tillväxt inom våra fokusområden och en EBITDA marginal över 35 procent med starka kassaflöden.

Vår tillväxt kommer fortsatt påverkas av hur investeringsviljan utvecklas inom vår marknad. För 2024 förväntar vi oss dock ett fortsatt starkt kassaflöde och en EBITDA marginal på över 30 %.

Anders Lidbeck
Tf VD och koncernchef

Den fullständiga delårsrapporten bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation
Investerare, analytiker och journalister inbjudes härmed till en kommande presentation av Eneas första kvartalsrapport 2024. Presentationen genomförs på engelska av Anders Lidbeck, verkställande direktör och koncernchef, samt Ulf Stigberg, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens (se praktisk information nedan).

Praktisk information 
Datum: 25 april 2024 
Tid: kl 8:30 

Om du önskar delta via webbsändning gå in på nedan länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://ir.financialhearings.com/enea-q1-report-2024 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048638 

Referenser 

Webbsida för Eneas finansiella rapporter 
https://www.enea.com/sv/investerare/financial-reports/ 

Webbsida för Eneas finansiella presentationer 
https://www.enea.com/sv/investerare/presentations/ 

Kontaktperson
Ulf Stigberg, Finanschef
Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]