Pressmeddelande

Enea inleder återköpsprogram

Enea Aktiebolags styrelse har beslutat att utnyttja det erhållna bemyndigandet från årsstämman 2023 om återköp av egna aktier.

Vid årsstämman i Enea den 4 maj 2023 beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier. Styrelsen har nu beslutat att utnyttja bemyndigandet avseende förvärv av egna stamaktier. Förvärv av stamaktier kommer att genomföras i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerande förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbour-förordningen). Förvärv av stamaktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Enea vad avser tidpunkten för förvärven av Eneas aktier. Rapportering av genomförda återköp kommer att ske i enlighet med gällande regler.

För återköpsprogrammet gäller följande villkor:

  • Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk för emittenter samt enligt MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Förvärv får ske under perioden från och med 19 juli 2023 till och med 25 oktober 2023.
  • Det antal aktier som ska förvärvas får sammanlagt inte medföra att bolagets innehav efter förvärvet överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm.
  • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde. Avsikten är för närvarande att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Det totala antalet aktier i Enea uppgår per idag till 21 858 231 stycken, varav 21 615 231 är stamaktier med 1 röst vardera och 243 000 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Enea innehar i dagsläget totalt 12 952 stamaktier och samtliga 243 000 utestående C-aktier, motsvarande totalt 255 952 aktier.

Kontaktperson

Anders Lidbeck, Tf VD och Koncernchef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com