Pressmeddelande

Styrelsen i Enea återupptar återköp av egna aktier

Enea ABs styrelse har beslutat att utnyttja det erhållna mandatet från årsstämman om återköp av egna aktier.

Mandatet innebär att förvärv på Nasdaq OMX Stockholm eller på annat sätt får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet varar till årsstämman år 2011. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv.

Enea innehar i dagsläget totalt 1.002.043 aktier i Enea AB vilket motsvarar 5,5% av antalet utestående aktier.