Pressmeddelande

Skiljedom meddelad i Eneas tvist med större kund

Enea har tidigare upplyst om inledandet av och utvecklingen i ett skiljeförfarande mellan Enea och en av bolagets största kunder, se pressmeddelanden från Enea den 3 november 2016 och den 16 november 2017.

Enea har nu erhållit skiljedomen. Skiljenämnden gav inte Enea framgång i en av delarna av Eneas talan, där Enea hade indikerat preliminära krav om så mycket som 900 miljoner kronor, men biföll Eneas talan i en annan, mindre del. Hela Eneas talan handlade om hur bestämmelserna om beräkning av royalty i avtalet med kunden skulle tolkas. Det ingick inte, som skiljeförfarandet slutligen kom att avgränsas, i skiljenämndens uppdrag att besluta om de finansiella konsekvenserna av utfallet i tvisten. Det betyder att det nu är upp till parterna att implementera skiljedomen. Det är i nuläget inte möjligt att dra några kvantifierade slutsatser beträffande effekterna av skiljedomen, men Enea är berättigat till ytterligare royalties avseende perioden från 2004 och framåt. Skiljenämndens tolkning av avtalet gäller också beträffande avtalets tillämpning framdeles, om inte parterna enas om annat.

Skiljenämnden ansåg att den del av Eneas talan som inte bifölls utgjorde huvuddelen av tvisten. Som en följd därav ålades Enea att betala 80 procent, motsvarande cirka 10,1 miljoner kronor, av kundens rättegångskostnader i skiljeförfarandet, samt kostnader för förfarandet om ytterligare cirka 3,1 miljoner kronor.

Som meddelats har tvisten med kunden även kommit att omfatta en ensidig prissänkning som kunden vill tvinga igenom. Den delen av tvisten kunde, som redan meddelats, inte fås att avgöras inom ramen för det skiljeförfarande som nu avslutats utan hanteras separat.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 20:56 CET.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-mail: [email protected]

Julia Steffensen, Investor Relations

Telefon: 070 971 03 33

E-mail: [email protected] 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.