Pressmeddelande

Rättelse: Enea genomför effektivisering och omvärdering av immateriella tillgångar

Enea meddelar en rättelse avseende nedskrivning av immateriella tillgångar. Den tidigare versionen angav felaktigt belopp för nedskrivning av immateriella tillgångar. Det korrekta beloppet är 520 MSEK, hänförligt till goodwill och balanserade utvecklingskostnader.

Korrigerad version: Enea genomför effektivisering och omvärdering av immateriella tillgångar

Enea, en ledande leverantör av lösningar inom telekom och cybersäkerhet, meddelar idag att företaget genomför effektivisering och kostnadsreduktion inom professionella tjänster och produktutveckling. Effektiviseringen innebär ett förbättrat kassaflöde på cirka 60 MSEK per år, med full effekt från 2024, varav cirka 50 MSEK utgörs av minskade investeringar i egen produktutveckling. Vidare gör bolaget en omvärdering av tillgångar i balansräkningen.

Enea har under den senaste perioden haft stora framgångar på marknaden för Cybersäkerhet men parallellt med detta haft utmaningar inom sin produktportfölj mot Telekom. Bolaget har därför under andra kvartalet genomfört en strategisk översyn av sin verksamhet inom telekomaffären, för att bedöma den framtida potentialen i genomförda investeringar. Översynen visar att på grund av förseningar i 5G-marknaden, försämrade makroekonomiska utsikter samt ökade avkastningskrav (WACC) behöver bolaget göra en omvärdering av framtida kassaflöden och därtill upptagna tillgångar. Detta resulterar i en nedskrivning av immateriella tillgångar med totalt 520 MSEK, hänförligt till goodwill och balanserade utvecklingskostnader. Därutöver görs reserveringar för osäkra fordringar och ej erhållna intäkter med 66 MSEK, hänförliga till ett stoppat NDL-projekt samt till valutarestriktioner i Egypten. Reserveringar och omvärdering av immateriella tillgångar kommer att belasta det andra kvartalet men är inte kassaflödespåverkande.

Företagets produkter för datahantering i 5G-nätverk har uppnått kommersiell status och investeringstakten kommer att anpassas till marknadsläget. Personalstyrkan för leverans och kundspecifik testning inom Telekomportföljen kommer att minskas, bland annat i Tyskland. De senaste årens investeringar i automatisering samt av konsolidering av kompetens till företagets utvecklingscenter i Kroatien skapar goda förutsättningar för denna effektivisering. Totalt berör företagets effektiviseringsåtgärder cirka 70 medarbetare och externa konsulter i Europa, Indien och Nordamerika. Programmet innebär ett förbättrat kassaflöde på cirka 60 MSEK per år, med full effekt från 2024, varav cirka 50 MSEK utgörs av minskade investeringar i egen produktutveckling. Omstruktureringskostnader under 2023 bedöms uppgå till 30 MSEK, varav 20 MSEK belastar det andra kvartalet.

Kontaktperson

Andes Lidbeck, tf VD

Ola Burmark, Finanschef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com