Pressmeddelande

Överskridande av gränsvärde för flaggning med anledning av återköp av egna aktier

Enea Aktiebolag meddelar härmed, i enlighet med 4 kap. 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, att bolaget den 9 april 2024 förvärvade 9 000 egna stamaktier, vilket innebar att bolagets innehav av egna aktier överskred gränsvärdet om 5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Bolagets sammanlagda innehav av egna aktier uppgår per dagen för överskridandet till 852 460 stamaktier och samtliga 243 000 utestående C-aktier, vilket motsvarar 5,01 procent av samtliga aktier och 4,05 procent av samtliga röster i bolaget.

Återköpen har gjorts inom ramen för det återköpsprogram om maximalt 25 MSEK som Enea tillkännagav den 1 februari 2024. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 februari 2024 till och med 24 april 2024 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde. Avsikten är för närvarande att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor, varvid det noteras att bolagets styrelse inför årsstämman den 7 maj 2024 har föreslagit att årsstämman ska besluta om indragning av 412 747 stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram, och samtliga 243 000 C-aktier som utgivits inom ramen för ett obsolet incitamentsprogram.

Antalet aktier i Enea uppgår till sammanlagt 21 858 231, representerande sammanlagt 21 639 531 röster, fördelat på 21 615 231 stamaktier med 1 röst vardera, och 243 000 C-aktier med 1/10 röst vardera.

För mer information kontakta:
Anders Lidbeck, Tf VD och Koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Enea är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 den 10 april 2024.

Om Enea
Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag. Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security. Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com