Pressmeddelande

Kommuniké från Enea ABs årsstämma 2015

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), ägde rum torsdagen den 7 maj 2015,
kl. 16.30 i
Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade istället att anta ett automatiskt inlösenprogram till ett värde av 3,60 SEK per aktie.

Styrelse och revisorer

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Skarin valdes som styrelseordförande. Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Robert Andersson och Torbjörn Nilsson omvaldes till ledamöter i styrelsen samt valdes Åsa Sundberg till ny ledamot i styrelsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode

Stämman fastställde styrelsearvode till 1 600 000 kronor att fördelas med 420 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes också att 180 000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura.  

Valberedningen

Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på Nasdaq OMX Stockholm eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2016. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.  

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill tiden för årsstämman år 2016, i syfte av att Bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till stämman.

Inlösenprogram

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,60 SEK per inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för aktiesplit respektive inlösen samt perioden för handel i inlösenaktier.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den tidigare offentliggjorda informationsbroschyren rörande inlösenprogrammet som finns tillgänglig på Eneas hemsida.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission

Stämman antog styrelsen förslag om att minska bolagets aktiekapital med 303 902 kr genom makulering av sammanlagt 277 147 aktier. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande antog stämman styrelsens förslag om att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.