Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma den 7 maj 2024 i Enea Aktiebolag

Idag, den 7 maj 2024, hölls årsstämma i Enea Aktiebolag. Årsstämman ägde rum i Kista Science Tower i Kista, Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att tillgängliga medel om 770 483 037 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Charlotta Sund som ordinarie styrelseledamöter och välja Anne Gynnerstedt, Magnus Örnberg och Thibaut Bechetoille som nya ordinarie styrelseledamöter. Kjell Duveblad omvaldes som styrelseordförande. Anders Lidbeck hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 490 000 kronor (för tiden från denna bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma), att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden och med 270 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 320 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till en ledamot, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot samt med 50 000 kronor till ordförande i teknikutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många stamaktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av stamaktier i bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende överlåtelse av egna stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier ska antalet stamaktier som får överlåtas enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som emitterats enligt emissionsbemyndigandet.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2025. Förvärv och överlåtelse av stamaktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta stamaktier, inklusive eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med överlåtelse, är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av stamaktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Om bemyndigandet avseende överlåtelse av stamaktier utnyttjas för överlåtelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill årsstämman år 2025, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 120 248 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier efter genomförandet av den indragning av aktier som beslutades vid årsstämman. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende överlåtelser av stamaktier ska antalet stamaktier som får emitteras enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som överlåtits enligt överlåtelsebemyndigandet.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Syftet med bemyndigandet och eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 412 747 egna stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram, samt samtliga 243 000 C-aktier som utgivits inom ramen för ett obsolet incitamentsprogram, och som innehas av bolaget. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 741 165,836148 kronor. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Årsstämman beslutade vidare att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 741 165,836148 kronor genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier, för att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt ovan.

Beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram baserat på köpoptioner; och (B) beslut om överlåtelse av egna stamaktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram baserat på köpoptioner (”LTIP 2024”); och (B) beslut om överlåtelse av egna stamaktier enligt följande.

LTIP 2024 innebär att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget ska ges möjlighet att förvärva köpoptioner berättigande till förvärv av återköpta stamaktier i bolaget. Programmet omfattar högst 207 000 köpoptioner och lösenpriset per aktie ska motsvara 130 procent av genomsnittskursen för bolagets stamaktie under 10 handelsdagar omedelbart före årsstämman den 7 maj 2024, med vissa undantag.

Köpoptionerna ska överlåtas mot kontant ersättning motsvarande köpoptionens marknadsvärde beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Köpoptionerna ska kunna utnyttjas under de tio handelsdagarna närmast efter dagen för offentliggörandet av (i) bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2027, (ii) bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2027, eller (iii) bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2027, eller under de tio sista handelsdagarna i maj 2028. Under vissa förutsättningar kan köpoptionerna även utnyttjas under en period om tio handelsdagar efter offentliggörandet av respektive delårsrapport och bokslutskommuniké som bolaget offentliggör efter årsstämman 2024 men före delårsrapporten för det första kvartalet 2027.

För att genomföra LTIP 2024 ska bolaget äga rätt att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge till deltagarna i LTIP 2024, dvs. högst 207 000 stamaktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av stamaktier till deltagare i LTIP 2024.

Kista den 7 maj 2024
Enea Aktiebolag (publ)

För mer information kontakta:

Kjell Duveblad, Styrelseordförande
Telefon: +46 8 507 140 00

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com