Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2021 i Enea AB (publ)

Idag, den 6 maj 2021, hölls årsstämma i Enea AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att tillgängliga medel om 827 296 186 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Lidbeck, Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Birgitta Stymne Göransson och Charlotta Sund som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Jan Frykhammar som ny styrelseledamot. Anders Lidbeck omvaldes som styrelseordförande. Anders Skarin hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 080 000 kronor (för tiden från denna bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma), att fördelas med 530 000 kronor till ordföranden och med 250 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 300 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor vardera till två ledamöter, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot samt med 30 000 kronor till en ledamot i ett teknik- och strategiutskott som styrelsen avser att inrätta.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Niklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av stamaktier i bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2022. Förvärv och överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2022, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande. Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 161 523 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder. Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram; (B) säkringsåtgärder i form av (i) ändring av bolagsordningen, (ii) bemyndigande för riktad emission av C-aktier, (iii) bemyndigande för återköp av C-aktier, och (iv) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; samt (C) aktieswapavtal med tredje part
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021) samt säkringsåtgärder enligt nedan.

LTIP 2021 omfattar totalt cirka 30 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier förutsätter, med vissa begränsade undantag, fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att vissa specifika prestationsmål uppnåtts av Enea avseende utvecklingen av Eneas vinst per aktie. Maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 243 000, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagare i LTIP 2021 beslutade årsstämman även om säkringsåtgärder genom (i) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra emission av C-aktier, (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet; (iii) att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier; samt (iv) att godkänna överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTIP 2021.

Kista den 6 maj 2021
Enea AB (publ)

Kontaktpersoner
Anders Lidbeck, Styrelseordförande
Phone: +46 8 507 140 00

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]

Om Enea
Enea är en av världens ledande leverantörer av innovativ programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter utvecklade för molnbaserade plattformar och 5G inom datahantering, optimering av mobil videotrafik, virtualisering och inbyggd trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.
Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.
För mer information: www.enea.com