Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2022 i Enea AB (publ)

Idag, den 5 maj 2022, hölls årsstämma i Enea AB (publ). Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att tillgängliga medel om 808 048 884 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Lidbeck, Kjell Duveblad, Jan Frykhammar, Mats Lindoff och Charlotta Sund som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Åsa Schwarz som ny styrelseledamot. Anders Lidbeck omvaldes som styrelseordförande. Birgitta Stymne Göransson hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 220 000 kronor (för tiden från denna bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma), att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden och med 270 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 320 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till en ledamot, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot samt med 50 000 kronor till ordförande i teknikutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Niklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av stamaktier i bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2023. Förvärv och överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2023, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande. Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 185 823 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder. Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Kista den 5 maj 2022
Enea AB (publ)

För mer information kontakta:
Anders Lidbeck, Styrelseordförande
Telefon: +46 8 507 140 00

Jan Häglund, VD & Koncernchef
E-post: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com