Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Enea AB (publ)

Aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm. Registrering från kl. 15.30.

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 3 maj 2017 kl. 17.00. Anmälan görs per post till Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista, per telefon 08-50 71 50 05 eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.enea.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad onsdagen den 3 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren bör i god tid underrätta förvaltaren härom.

Ärenden på årsstämman
Förslag till dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Föredragning av framlagd års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av
  a) styrelse
  b) ordförande i styrelsen
  c) revisor
 13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
 17. Styrelsens förslag till beslut om aktiesplit, inlösen samt fondemission
 18. Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av egna aktier
 19. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst eller förlust (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenprogram enligt vad som framgår av punkt 17 på dagordningen.

Valberedningens förslag (punkt 2 och 10-13)
Valberedningen (”VB”) inför årsstämman 2017 utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DNB), Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). VB har utsett Per Lindberg till sin ordförande. VB:s framlagda förslag stöds av en enig VB.

VB föreslår att Anders Skarin väljs att leda årsstämman 2017.

VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.

Enligt VB:s förslag ska arvode till styrelsen utgå med sammanlagt 1 750 000 kronor att fördelas med 470 000 kronor till ordföranden, med 220 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 180 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 30 000 kronor till två ledamöter samt 40 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot. Styrelseledamöter ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

VB föreslår omval av ledamöterna Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Torbjörn Nilsson, Åsa Sundberg och Gunilla Fransson samt omval av Anders Skarin som styrelseordförande.

VB föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet har tagits efter en upphandlingsprocess med fyra revisionsbyråer då upphandling av revision i enlighet med tillämplig lagstiftning ska ske efter att samma revisionsbolag har varit revisor under en 10-årsperiod.

VB föreslår att ny VB ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. VB kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med VB:s formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2017 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VB:s ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt fördelningen av eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till Bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2018. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av aktier i av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen.

Principer

Bolaget ska erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor avseende ersättningar och övriga anställningsvillkor i syfte att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Den samlade ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig lön, pensionsavsättning och aktierelaterad ersättning.

Såväl den fasta som rörliga lönen fastställs årligen på individuell nivå. Den rörliga lönen har ett fastställt tak. Med undantag för vissa befattningshavare inom försäljning kan den rörliga lönen inte överstiga den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på utfall i förhållande till årligen fastställda mål avseende framför allt Bolagets omsättning och rörelseresultat samt individuella mål anpassade efter respektive befattningshavare. Om målen uppnås utgår 50 procent av den maximala rörliga lönen, men om målen överträffas kan upp till 100 procent av den rörliga lönen utgå.

Ledande befattningshavare kan ges möjlighet att delta i aktiebaserade incitamentsprogram efter beslut av bolagsstämma, vilket innebär att ersättning även kan utgå i form av aktierelaterad ersättning, under förutsättning att det aktiebaserade incitamentsprogrammets mål och övriga villkor uppfyllts. 

Modell för rörlig lön liksom fastställande av utfall av rörlig lön för ledande befattningshavare beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. 

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. 

Pensionsavtal  

Pensionsavtal till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 35 procent av fast och rörlig lön. 

Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningarna relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktören ska Bolaget iaktta en uppsägningstid om sex månader och verkställande direktören en uppsägningstid om sex månader gentemot Bolaget. Härutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders fast lön om Bolaget avslutar anställningen. Om ägarförhållandena ändras på sådant sätt att det blir nya majoritetsägare i Bolaget är verkställande direktören berättigad till ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om tre till tolv månader.

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2018, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 1 786 423 aktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya aktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om aktiesplit, inlösen samt fondemission (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenprogram i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås vara villkorade av varandra, och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

I. Beslut om genomförande av uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en s.k. aktiesplit (uppdelning av aktier) varvid en befintlig aktie i Bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie.

II. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 10 095 629,645455 kr genom indragning av inlösenaktierna, dvs. sammanlagt 17 864 231 aktier för återbetalning till aktieägarna. Betalning för varje inlösenaktie ska vara 2,00 kr. Inlösenaktier som innehas av Bolaget ska dras in utan återbetalning.

III. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att återställa Bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka Bolagets aktiekapital med 10 095 629,645455 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital.

Avstämningsdagar m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för aktiesplit respektive inlösen samt perioden för handel i inlösenaktier. Avstämningsdag för aktiesplit beräknas vara den 17 maj 2017 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier beräknas vara den 7 juni 2017. Handel med inlösenaktier beräknas ske under tiden från och med den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017. Betalning för inlösenaktier beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 12 juni 2017. 

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av egna aktier (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2017) för Bolaget och om överlåtelse av egna aktier enligt punkterna A och B nedan.
 

 A.     LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM 

1.1  LTIP 2017 i sammandrag

Det huvudsakliga motivet till att inrätta LTIP 2017 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTIP 2017 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2017 omfattar totalt cirka 32 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende Bolagets genomsnittliga årliga omsättningstillväxt, genomsnittliga årliga ökning av rörelseresultatet och genomsnittliga årliga tillväxt i vinst per aktie under 2017-2019. Maximalt antal aktier i Bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2017 ska vara begränsat till 441 000, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget.

1.2  Deltagare i LTIP 2017

LTIP 2017 omfattar cirka 32 anställda indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar Bolagets verkställande direktör, den andra kategorin omfattar övriga personer i Bolagets ledning (cirka åtta personer) och den tredje kategorin omfattar andra nyckelpersoner som bedöms ha en direkt påverkan på Bolagets omsättning och resultat (cirka 23 personer).

Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Bolaget när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.

1.3  Antal aktierätter samt intjänandeperiod

Antalet aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroende på vilken kategori som deltagaren tillhör. Deltagaren i den första kategorin kan bli tilldelad 42 000 aktierätter, deltagare i den andra kategorin kan bli tilldelade 24 000 aktierätter och deltagare i den tredje kategorin kan bli tilldelade 9 000 aktierätter.

Eventuell tilldelning av aktier i Bolaget med stöd av aktierätter ska normalt ske inom tio arbetsdagar efter offentliggörande av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2020. Intjänandeperioden för LTIP 2017 inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet och löper ut i samband med offentliggörande av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2020 (”Intjänandeperioden”).

1.4  Villkor för aktierätter

För aktierätterna ska följande villkor gälla:

 • Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter bolagsstämman.
 • Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av aktierätterna förutsätter, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Enea-koncernen under Intjänandeperioden. För aktietilldelning krävs vidare att vissa prestationsrelaterade mål uppnåtts av Bolaget på det sätt som beskrivs under punkt 1.5 nedan.
 • Bolaget kommer inte att kompensera deltagarna i LTIP 2017 för lämnade ordinarie utdelningar avseende de aktier som respektive aktierätt berättigar till.
 • Det maximala värdet (inklusive eventuell kompensation som deltagarna erhåller för lämnade extraordinära utdelningar) som en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 415 kronor, vilket motsvarar 400 procent av genomsnittlig aktiekurs för Bolaget under de tio handelsdagarna närmast efter offentliggörande av Bolagets bokslutskommuniké den 9 februari 2017. Om värdet på Bolagets aktie, vid tilldelning, överstiger det maximala värdet kommer det antal aktier som varje aktierätt berättigar till att minskas i motsvarande utsträckning.

1.5  Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i Serie A, Serie B och Serie C med lika fördelning mellan serierna. Antalet aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av prestationsvillkoren som gäller för respektive serie under räkenskapsåren 2017–2019 (”Mätperioden”) enligt följande:

Serie A          
Maximinivån, som berättigar till full tilldelning inom Serie A, är att Bolagets omsättning under 2019 uppgår till minst 762,4 miljoner kronor (vilket motsvarar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt under Mätperioden med 15 procent i förhållande till utfall för 2016). Miniminivån för tilldelning är att Bolagets omsättning under 2019 uppgår till 580,3 miljoner kronor (vilket motsvarar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt under Mätperioden med 5 procent i förhållande till utfall för 2016).

Serie B          
Maximinivån, som berättigar till full tilldelning inom Serie B, är att Bolagets rörelseresultat under 2019 uppgår till minst 180,7 miljoner kronor (vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning av rörelseresultatet under Mätperioden med 15 procent i förhållande till utfall för 2016). Miniminivån för tilldelning är att Bolagets rörelseresultat under 2019 uppgår till 137,5 miljoner kronor (vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning av rörelseresultatet under Mätperioden med 5 procent i förhållande till utfall för 2016).

Serie C          
Maximinivån, som berättigar till full tilldelning inom Serie C, är att Bolagets vinst per aktie under 2019 uppgår till minst 9,05 kronor (vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie under Mätperioden med 15 procent i förhållande till utfall för 2016). Miniminivån för tilldelning är att Bolagets vinst per aktie under 2019 uppgår till 6,89 kronor (vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie under Mätperioden med 5 procent i förhållande till utfall för 2016).

Mellan respektive minimi- och maximinivå tillämpas linjär tilldelning baserat på mellanliggande värden.

1.6  Utformning och hantering

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för verkställighet av LTIP 2017. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre justeringar i årsstämmans beslut om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl. Styrelsen ska vidare ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands eller, om leverans av aktier till deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, att göra landspecifika anpassningar och/eller erbjuda kontantavräkning. Om det sker betydande förändringar i Enea-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna enligt LTIP 2017 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2017 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

1.7 Krav på långsiktigt ägande

För att ytterligare sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen anser styrelsen att det är positivt om deltagarna behåller de tilldelade aktierna (efter avdrag för tillämpliga skatter). Den vägledande principen för deltagande i kommande program är att verkställande direktören successivt över tid ackumulerar och behåller ett innehav av aktier till ett värde som motsvarar minst 24 månaders grundlön och att medlemmar i koncernledningen över tid ackumulerar och behåller ett innehav av aktier till ett värde som motsvarar minst 18 månaders grundlön.

1.8  Omfattning

Det maximala antalet aktier i Bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2017 ska vara begränsat till 441 000, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2017 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, extraordinär vinstutdelning eller liknande bolagshändelser, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande typer av incitamentsprogram.

1.9  Säkringsåtgärder

Styrelsen har övervägt två alternativa säkringsåtgärder för LTIP 2017; antingen ett säkringsarrangemang (equity swap) med en bank för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller överlåtelse av aktier i Bolaget till berättigade deltagare i LTIP 2017. Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet då det bedöms vara kostnadseffektivare och mindre komplicerat. Styrelsen har därför föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier i Bolaget enligt punkt 14 på dagordningen samt besluta om överlåtelse av aktier i Bolaget som innehas av Bolaget enligt punkt B nedan. Om årsstämman inte godkänner styrelsens förslag enligt punkt B har styrelsen för avsikt att ingå ovannämnda säkringsarrangemang med en bank för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera aktier enligt programmet.

1.10  Programmets omfattning och kostnader 

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 85,50 kronor. Uppskattningen baseras på en aktiekurs för Enea-aktien om 90 kronor. Vid antagande om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålen och en årlig personalomsättning om 10 procent samt en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent så uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2017, inklusive sociala avgifter, till cirka 18,7 miljoner kronor före skatt. På årsbasis motsvarar den totala uppskattade kostnaden för LTIP 2017 cirka 2,2 procent av Bolagets totala personalkostnader under räkenskapsåret 2016. Vid uppfyllande av prestationskraven till fullo uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka 37,4 miljoner kronor före skatt.

Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över Intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Bolagets aktiekursutveckling under Intjänandeperioden och tilldelningen av aktierätter.

1.11  Effekter på viktiga nyckeltal

Baserat på ovanstående antaganden (inklusive ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålen) kan vid fullt deltagande i LTIP 2017 Bolagets personalkostnader på årsbasis öka med 6,4 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). På proformabasis för 2016 motsvarar dessa kostnader en negativ effekt om cirka 5,4 procent på Bolagets rörelseresultat och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,32 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Bolagets finansiella resultat som förväntas uppstå genom möjligheten till tilldelning av aktier enligt programmet uppväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2017.

1.12  Beredning av förslaget

LTIP 2017 har beretts i samråd med externa rådgivare och har behandlats av ersättningsutskottet och vid styrelsemöten under våren 2017.

1.13  Andra incitamentsprogram i Bolaget

För en beskrivning av Bolagets tidigare aktierelaterade incitamentsprogram som fortfarande är utestående hänvisas till Bolagets årsredovisning för år 2016 not 22 eller till Bolagets hemsida, www.enea.com.

1.14  Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2017.

1.15  Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2017 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.
 

 B.     FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan är villkorat av att årsstämman först fattat beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2017) i enlighet med punkt A ovan.

2.1  Överlåtelse av aktier i Bolaget till deltagare i LTIP 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget enligt följande.

 • Högst 441 000 aktier i Bolaget får överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, utdelningskompensation eller liknande bolagshändelser).
 • Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2017 som enligt villkoren för LTIP 2017 har rätt att erhålla aktier.
 • Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2017 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2017. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta aktier enligt förslaget.

2.2  Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkt B ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.


Övrigt

Totala antalet aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse
17 864 231  varav Bolaget har återköpt och är innehavare av totalt 345 978 egna aktier. 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas på www.enea.se. Kopia av handlingarna översändes per post till de aktieägare, som begär det och uppger sin postadress, och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

______________

Kista, mars 2017
Enea AB (publ)
Styrelsen


För mer information kontakta

Anders Skarin, Styrelseordförande
Telefon: +46 8 507 140 00

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: [email protected] 

Sofie Dåversjö, Communications Manager
Telefon: +46 8 50 71 50 05
E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017, kl. 10.30.


Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com eller kontakta oss via [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s eller dess dotterbolags oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.