Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Enea AB (publ)

Aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018, kl 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm. Registrering från kl 15.30.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 2 maj 2018 kl. 17.00. Anmälan görs per post till Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista, per telefon 08 507 140 00 eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.enea.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad onsdagen den 2 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren bör i god tid underrätta förvaltaren härom.

Ärenden på årsstämman
Förslag till dagordning
1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Föredragning av framlagd års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av
a) styrelse
b) ordförande i styrelsen
c) revisor
13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion.
17. Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av egna aktier
18. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst eller förlust (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Valberedningens förslag (punkt 2 och 10-13)

Valberedningen (”VB”) inför årsstämman 2018 utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DNB), Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). VB har utsett Per Lindberg till sin ordförande. VB:s framlagda förslag stöds av en enig VB.

VB föreslår att Anders Skarin väljs att leda årsstämman 2018.

VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.

Enligt VB:s förslag ska arvode till styrelsen utgå med sammanlagt 1 785 000 kronor att fördelas med 480 000 kronor till ordföranden, med 225 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 180 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 30 000 kronor till två ledamöter samt 40 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot.

VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

VB föreslår omval av ledamöterna Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Torbjörn Nilsson, Åsa Sundberg och Gunilla Fransson samt omval av Anders Skarin som styrelseordförande.

VB föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

VB föreslår att ny VB ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. VB kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med VB:s formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2018 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VB:s ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt fördelningen av eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till Bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2019. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av aktier i av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen.

Principer

Bolaget ska erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor avseende ersättningar och övriga anställningsvillkor i syfte att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Den samlade ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig lön, pensionsavsättning och aktierelaterad ersättning.

Såväl den fasta som rörliga lönen fastställs årligen på individuell nivå. Den rörliga lönen har ett fastställt tak. Med undantag för verkställande direktören och vissa andra ledande befattningshavare kan den rörliga lönen inte överstiga den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på utfall i förhållande till årligen fastställda mål avseende framför allt Bolagets omsättning och rörelseresultat samt individuella mål anpassade efter respektive befattningshavare. Om målen uppnås utgår 50 procent av den maximala rörliga lönen, men om målen överträffas kan upp till 100 procent av den rörliga lönen utgå.

Ledande befattningshavare kan ges möjlighet att delta i aktiebaserade incitamentsprogram efter beslut av bolagsstämma, vilket innebär att ersättning även kan utgå i form av aktierelaterad ersättning, under förutsättning att det aktiebaserade incitamentsprogrammets mål och övriga villkor uppfyllts. 

Modell för rörlig lön liksom fastställande av utfall av rörlig lön för ledande befattningshavare beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. 

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. 

Pensionsavtal  

Pensionsavtal till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 35 procent av fast och rörlig lön. 

Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningarna relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktören ska Bolaget iaktta en uppsägningstid om sex månader och verkställande direktören en uppsägningstid om nio månader gentemot Bolaget. Härutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande tolv månaders fast lön om Bolaget avslutar anställningen. Om ägarförhållandena ändras på sådant sätt att det blir nya majoritetsägare i Bolaget är verkställande direktören berättigad till ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om tre till tolv månader.

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 16)                                

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2019, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 1 965 023 aktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya aktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018) för Enea AB (publ) (”Enea”) och om överlåtelse av egna aktier enligt punkterna A och B nedan.

A.     LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM

1.1          LTIP 2018 i sammandrag

Det huvudsakliga motivet till att inrätta LTIP 2018 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTIP 2018 bedöms vidare underlätta för Enea att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner. Det specifika syftet med LTIP 2018 är att erbjuda ledningen i det nyligen förvärvade bolaget Open Wave Mobility, och några medlemmar av bolagsledningen i Enea som inte deltog i LTIP 2017, ett långsiktigt incitament. Ingen av deltagarna i LTIP 2017 kommer att omfattas av LTIP 2018.

LTIP 2018 omfattar totalt sju anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Enea förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende Eneas genomsnittliga årliga tillväxt i vinst per aktie under 2018-2020. Maximalt antal aktier i Enea som kan tilldelas enligt LTIP 2018 ska vara begränsat till 180 000, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget.

1.2          Deltagare i LTIP 2018

LTIP 2018 omfattar sju anställda indelade i två kategorier. Den första kategorin omfattar den verkställande direktören i ett av Enea helägt dotterbolag och den andra kategorin omfattar ett antal personer i Eneas bolagsledning samt andra nyckelpersoner som bedöms ha en direkt påverkan på Eneas omsättning och resultat (sex personer).

Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Enea när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.

1.3          Antal aktierätter samt intjänandeperiod

Antalet aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroende på vilken kategori som deltagaren tillhör. Deltagaren i den första kategorin kan bli tilldelad 36 000 aktierätter och deltagare i den andra kategorin kan bli tilldelade 24 000 aktierätter.

Eventuell tilldelning av aktier i Enea med stöd av aktierätter ska normalt ske inom tio (10) arbetsdagar efter offentliggörande av Eneas delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2021. Intjänandeperioden för LTIP 2018 inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet och löper ut i samband med offentliggörande av Eneas delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2021 (”Intjänandeperioden”).

1.4          Villkor för aktierätter

För aktierätterna ska följande villkor gälla:

  •  Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter bolagsstämman.
  •  Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
  •  Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av aktierätterna förutsätter, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Enea-koncernen under Intjänandeperioden. För aktietilldelning krävs vidare att ett visst prestationsmål uppnåtts av Enea på det sätt som beskrivs under punkt 1.5  nedan.
  •  Enea kommer inte att kompensera deltagarna i LTIP 2018 för lämnade ordinarie utdelningar avseende de aktier som respektive aktierätt berättigar till.
  •  Det maximala värdet (inklusive eventuell kompensation som deltagarna erhåller för lämnade extraordinära utdelningar) som en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 312 kronor, vilket motsvarar 400 procent av genomsnittlig aktiekurs för Enea under de tio handelsdagarna närmast efter offentliggörande av Eneas bokslutskommuniké den 8 februari 2018. Om värdet på Eneas aktie, vid tilldelning, överstiger det maximala värdet kommer det antal aktier som varje aktierätt berättigar till att minskas i motsvarande utsträckning.

1.5          Prestationsmål 

Antalet aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av prestationsmålet som gäller under räkenskapsåren 2018–2020 (”Mätperioden”) enligt följande:

Maximinivån som berättigar till full tilldelning är att Eneas ackumulerade vinst per aktie under 2018-2020 uppgår till minst 18,89 kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie under Mätperioden med 15 procent i förhållande till utfall för 2017. Miniminivån för tilldelning är att Eneas vinst per aktie under 2018-2020 uppgår till minst 15,66 kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie under Mätperioden med 5 procent i förhållande till utfall för 2017.

Mellan respektive minimi- och maximinivå tillämpas linjär tilldelning baserat på mellanliggande värden.

1.6          Utformning och hantering

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för verkställighet av LTIP 2018. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre justeringar i årsstämmans beslut om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl. Styrelsen ska vidare ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands eller, om leverans av aktier till deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, att göra landspecifika anpassningar och/eller erbjuda kontantavräkning. Om det sker betydande förändringar i Enea-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna enligt LTIP 2018 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2018 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Eneas finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

1.7          Krav på långsiktigt ägande

För att ytterligare sammanlänka bolagsledningens intressen med aktieägarnas intressen anser styrelsen att det är positivt om de deltagare i LTIP 2018 som ingår i bolagsledningen behåller de tilldelade aktierna (efter avdrag för tillämpliga skatter). Den vägledande principen för deltagande i kommande program är att medlemmar i bolagsledningen över tid ackumulerar och behåller ett innehav av aktier till ett värde som motsvarar minst 18 månaders grundlön.

1.8          Omfattning

Det maximala antalet aktier i Enea som kan tilldelas enligt LTIP 2018 ska vara begränsat till 180 000, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2018 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Enea genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, extraordinär vinstutdelning eller liknande bolagshändelser, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande typer av incitamentsprogram.

1.9          Säkringsåtgärder

Styrelsen har övervägt två alternativa säkringsåtgärder för LTIP 2018; antingen ett säkringsarrangemang (equity swap) med en bank för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller överlåtelse av aktier i Enea till berättigade deltagare i LTIP 2018. Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet då det bedöms vara kostnadseffektivare och mindre komplicerat. Styrelsen har därför föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier i Enea enligt punkt 14 på dagordningen samt besluta om överlåtelse av aktier i Enea som innehas av Bolaget enligt punkt B nedan. Om årsstämman inte godkänner styrelsens förslag enligt punkt B har styrelsen för avsikt att ingå ovannämnda säkringsarrangemang med en bank för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera aktier enligt programmet.

1.10       Programmets omfattning och kostnader 

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 71,10 kronor. Uppskattningen baseras på en aktiekurs för Enea-aktien om 75,80 kronor med avdrag för förväntade utdelningar under Intjänandeperioden. Vid antagande om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålet och en årlig personalomsättning om 10 procent samt en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent så uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2018, inklusive sociala avgifter, till cirka 6,4 miljoner kronor före skatt. På årsbasis motsvarar den totala uppskattade kostnaden för LTIP 2018 cirka 0,7 procent av Eneas totala personalkostnader under räkenskapsåret 2017. Vid uppfyllande av prestationsmålet till fullo uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka 12,7 miljoner kronor före skatt.

Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över Intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Eneas aktiekursutveckling under Intjänandeperioden och tilldelningen av aktierätter.

1.11       Effekter på viktiga nyckeltal

Baserat på ovanstående antaganden (inklusive ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålet) kan vid fullt deltagande i LTIP 2018 Eneas personalkostnader på årsbasis öka med 2,2 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). På proformabasis för 2017 motsvarar dessa kostnader en negativ effekt om cirka 2,1 procent på Eneas rörelseresultat och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,12 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Eneas finansiella resultat som förväntas uppstå genom möjligheten till tilldelning av aktier enligt programmet uppväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2018.

1.12       Beredning av förslaget

LTIP 2018 har beretts i samråd med externa rådgivare och har behandlats av ersättningsutskottet och vid styrelsemöten under våren 2018.

1.13       Andra incitamentsprogram i Enea

För en beskrivning av Eneas tidigare aktierelaterade incitamentsprogram som fortfarande är utestående hänvisas till Bolagets årsredovisning för år 2017 not 22 eller till Bolagets hemsida, www.enea.com.

1.14       Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2018.

1.15       Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2018 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

B.     FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan är villkorat av att årsstämman först fattat beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med punkt A ovan.

  1.  

2.1          Överlåtelse av aktier i Enea till deltagare i LTIP 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget enligt följande.

  •  Högst 180 000 aktier i Enea får överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, utdelningskompensation eller liknande bolagshändelser).
  •  Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2018 som enligt villkoren för LTIP 2018 har rätt att erhålla aktier.
  • Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2018 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2018. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta aktier enligt förslaget.

2.2          Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkt B ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Totala antalet aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse
19 650 231 varav Bolaget har återköpt och är innehavare av totalt 314 760 egna aktier. 
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas på www.enea.se. Kopia av handlingarna översändes per post till de aktieägare, som begär det och uppger sin postadress, och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

———————–

Kista, mars 2018

Enea AB (publ)

Styrelsen


För mer information kontakta

Anders Skarin, Styrelseordförande

Telefon: +46 8 507 140 00

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

Telefon: +46 8 507 140 00

E-post: [email protected] 

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: +46 8 507 140 00

E-post: [email protected]

Om Enea  

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.