Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Enea AB (publ)

Aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget” eller ”Enea”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 6 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Anförande av VD kommer att läggas upp på Bolagets webbplats efter årsstämman.

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman genom förhandsröstning har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021 och har anmält sitt deltagande senast onsdagen den 5 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 30 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enea.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Eneas årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Bolagets hemsida, www.enea.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. För frågor, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av
  1. antalet styrelseledamöter och suppleanter
  2. antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av
  1. styrelsearvoden
  2. revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och ordförande i styrelsen
  1. Anders Lidbeck (omval)
  2. Kjell Duveblad (omval)
  3. Mats Lindoff (omval)
  4. Birgitta Stymne Göransson (omval)
  5. Charlotta Sund (omval)
  6. Jan Frykhammar (nyval)
  7. Styrelseordförande: Anders Lidbeck (omval)
 12. Val av revisor
 13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
 14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
 18. Styrelsens förslag till beslut om
  1. långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram;
  2. säkringsåtgärder i form av (i) ändring av bolagsordningen, (ii) bemyndigande för riktad emission av C-aktier, (iii) bemyndigande för återköp av C-aktier, och (iv) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; samt
  3. aktieswapavtal med tredje part
 19. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad och tillstyrkt av protokolljusterarna tillika rösträknarna.

Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare (punkt 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Dworsky och Per Lindberg eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Protokolljusterarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 samt att till årsstämmans förfogande stående medel om 827 296 186 kronor balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 9-13)

Valberedningen (”VB”) inför årsstämman 2021 utgörs av Per Lindberg, Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) samt Anders Lidbeck (styrelseordförande i Bolaget). VB har utsett Per Lindberg till sin ordförande. VB:s framlagda förslag stöds av en enig VB.

VB föreslår att Anders Lidbeck väljs till ordförande vid årsstämman 2021 eller, vid dennes förhinder, den person som VB istället anvisar.

VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.

VB föreslår ett arvode till styrelsen om totalt 2 080 000 kronor (för tiden från denna bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma), att fördelas med 530 000 kronor till ordföranden och med 250 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 300 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor vardera till två ledamöter, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot samt med 30 000 kronor till en ledamot i ett teknik- och strategiutskott som styrelsen avser att inrätta.

VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

VB föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lidbeck, Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Birgitta Stymne Göransson och Charlotta Sund, samt nyval av Jan Frykhammar som styrelseledamot. Jan Frykhammar har lång erfarenhet från IT och Telekomindustrin, bland annat i roller som tillförordnad VD och CFO för Ericsson samt från styrelseuppdrag i ett antal teknikföretag och branschorganisationer. Tidigare ledamot Anders Skarin har avböjt omval.

VB föreslår omval av Anders Lidbeck som styrelseordförande.

VB föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

VB föreslår att ny VB ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. VB kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med VB:s formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2021 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VB:s ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i Bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till Bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av stamaktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2022. Förvärv och överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av aktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår – med ändring av de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 – att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet
Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar verkställande direktör samt andra personer i koncernledningsgruppen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörlig anpassning ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2021 till nästa årsstämma. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Eneas ambition är att vara ett globalt programvarubolag med en stark och ledande position inom de marknader som Enea adresserar med årlig omsättningstillväxt, hög lönsamhet och goda kassaflöden. Den organiska tillväxten är basen för verksamheten och fortlöpande arbete sker för att utveckla, effektivisera och optimera denna. Både strategiska och kompletterande förvärv kommer kontinuerligt att utvärderas, och om de bedöms addera värde för både kunder och aktieägare inom ramen för en väl avvägd risknivå, kommer Enea att försöka genomföra sådana förvärv. Enea har som mål att verka med en rörelsemarginal överstigande 20 procent per år. Rörelsemarginalen kommer att variera under kvartalen i takt med tillväxten. Tillväxt och resultatutveckling kommer att variera under åren och mellan kvartalen, framförallt beroende på hur enskilda affärer inträffar och hur royaltyströmmarna utvecklas. För vidare information om Eneas strategi, se www.enea.se.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare och ledare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda ett konkurrenskraftigt kompensationspaket. Den totala kompensationen kan innehålla en rörlig del som är kopplad till medarbetares och ledares individuella prestationer men som också är synkroniserad med Bolagets lönsamhet och långsiktiga hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön
Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. För VD ska den fasta grundlönen utgöra max 60 procent av den totala ersättningen exklusive LTI (Long Term Incentive) och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI (Short Term Incentive). För övriga ledande befattningshavare ska den fasta grundlönen utgöra max 90 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-Term Incentive STI)
Eneas kortsiktiga incitamentsprogram består av tre delar. Två av delarna bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan en del bestäms av att individuella mål uppnås. Den övervägande delen av ersättningen är kopplad till företagets finansiella mål, medan den individuella delen av ersättningen utgör en mindre andel av densamma.

De kriterier som ska tillämpas såvitt avser mål för Bolaget är försäljning samt rörelseresultat (EBIT), enligt fastställt årsbokslut. Kriteriet som ska tillämpas såvitt avser individuella mål ska tas fram innan utgången av första kvartalet av det räkenskapsår som ersättningen avser och ska vara lika specifika som kriterierna avseende mål för Bolaget. Kriterierna är utformade i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed bolagets långsiktiga värdeskapande.

Utfallet av ersättningen bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen för VD. För övriga ledande befattningshavare bereds och beslutas utfallet av ersättningen av ersättningsutskottet. Utbetalning av ersättningen sker så snart som möjligt efter det styrelsemöte varvid Bolagets årsbokslut fastställs avseende intjänandeåret. Den rörliga ersättningen till VD är inte grund för pensionsförmåner. Bolaget har inte möjlighet att återkräva ersättningen.

För VD kan STI maximalt uppgå till 100 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till maximalt 50 procent av den totala ersättningen exklusive LTI. För övriga ledande befattningshavare kan STI maximalt uppgå till 150 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till max 60 procent av den totala ersättningen exklusive LTI.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive LTI)
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för Bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pension
Avtalad pensionsålder för VD är 67 år och för övriga ledande befattningshavare finns ingen särskilt avtalad pensionsålder. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att Bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie. Utöver nämnda pensionsförmåner har Bolaget inga pensionsförpliktelser mot ledande befattningshavare.

För VD ska pensionen utgöra maximalt 20 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI. För övriga ledande befattningshavare ska pensionen utgöra maximalt 30 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI.

Ledande befattningshavare som är anställda i andra länder än Sverige omfattas av lokala pensionsplaner i sina respektive hemländer. Dessa planer är i linje med vad som erbjuds andra anställda i samma länder. Vad avser pensionsålder och eventuella ytterligare pensionsförpliktelser kan således vissa avvikelser vara möjliga beträffande sådana anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska i de fall tvingande regler eller lokal praxis så kräver, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål likväl ska tillgodoses

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid. Utöver uppsägningslönen är VD berättigad till avgångsvederlag motsvarande 6 gånger den fasta månadslönen med avräkning om VD erhåller ersättning från ny anställning eller uppdrag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. För övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Bolagets sida maximalt 9 månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare är – utöver uppsägningslönen – inte berättigade till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har inhämtats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. I syfte att hantera intressekonflikter ska övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till styrelsen för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Om stämman inte beslutar anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med Bolagets praxis.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna
Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna avseende nu gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer, utöver att de kriterier som ska tillämpas för rörlig ersättning såvitt avser mål för Bolaget ska vara försäljning samt rörelseresultat (EBIT) (tidigare rörelsemarginal), enligt fastställt årsbokslut. Vidare innebär förslaget att den rörliga ersättningen till VD inte ska vara grund för pensionsförmåner. Därutöver innebär förslaget att STI för övriga ledande befattningshavare maximalt kan uppgå till 150 procent (tidigare 120 procent) av den fasta grundlönen. Avseende pension innebär förslaget att pensionen för övriga ledande befattningshavare ska utgöra maximalt 30 procent (tidigare 20 procent) av den totala ersättningen. Avslutningsvis innebär förslaget att vid uppsägning från Bolagets sida gäller maximalt 9 månaders uppsägningstid (tidigare 6 månader) för övriga ledande befattningshavare samt förtydligas att avgångsvederlag för VD ska avräknas om VD erhåller ersättning från ny anställning eller uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2022, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 161 523 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram; (B) säkringsåtgärder i form av (i) ändring av bolagsordningen, (ii) bemyndigande för riktad emission av C-aktier, (iii) bemyndigande för återköp av C-aktier, och (iv) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; samt (C) aktieswapavtal med tredje part (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021) för Enea enligt punkten A nedan samt säkringsåtgärder enligt punkten B alternativt enligt punkten C nedan.

A. BESLUT OM LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM

A.1 LTIP 2021 i sammandrag
Det huvudsakliga motivet till att inrätta LTIP 2021 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTIP 2021 bedöms vidare underlätta för Enea att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner. LTIP 2021 omfattar totalt cirka 30 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Enea förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att vissa specifika prestationsmål uppnåtts avseende utvecklingen av Eneas vinst per aktie. Maximalt antal aktier i Enea som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 243 000, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av samtliga utestående aktier och röster i Enea.

A.2 Deltagare i LTIP 2021
LTIP 2021 omfattar upp till 30 anställda indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar Eneas verkställande direktör, den andra kategorin omfattar övriga personer i Eneas ledningsgrupp (cirka åtta personer) och den tredje kategorin omfattar andra nyckelpersoner som bedöms ha en direkt påverkan på Eneas omsättning och resultat (cirka 21 personer). Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Enea när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.

A.3 Antal aktierätter samt intjänandeperiod
Antalet aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroende på vilken kategori som deltagaren tillhör. Deltagaren i den första kategorin kan bli tilldelad 21 000 aktierätter, deltagare i den andra kategorin kan bli tilldelade 12 000 aktierätter och deltagare i den tredje kategorin kan bli tilldelade 6 000 aktierätter. Eventuell tilldelning av aktier i Enea med stöd av aktierätter ska normalt ske inom tio arbetsdagar efter offentliggörande av Eneas delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024.

A.4 Villkor för aktierätter
För aktierätterna ska följande villkor gälla:

 • Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter bolagsstämman.
 • Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av aktierätterna förutsätter, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Enea-koncernen under intjänandeperioden. För aktietilldelning krävs vidare att de prestationsrelaterade mål kopplade till utvecklingen av Eneas vinst per aktie uppnåtts av Enea på det sätt som beskrivs under punkt A.5 nedan.
 • Enea kommer inte att kompensera deltagarna i LTIP 2021 för lämnade ordinarie utdelningar avseende de aktier som respektive aktierätt berättigar till.
 • Det maximala värdet (inklusive eventuell kompensation som deltagarna erhåller för lämnade extraordinära utdelningar) som en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 943 kronor, vilket motsvarar 400 procent av genomsnittlig volymviktad aktiekurs för Enea under de tio handelsdagarna från och med offentliggörande av Eneas bokslutskommuniké den 29 januari 2021. Om värdet på Eneas aktie, vid tilldelning, överstiger det maximala värdet kommer det antal aktier som varje aktierätt berättigar till att minskas i motsvarande utsträckning.

A.5 Prestationsmål
Antalet aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på tillväxten i vinst per aktie under räkenskapsåren 2021–2023. Tillväxten i vinst per aktie ska mätas på ackumulerad nivå för hela perioden 2021-2023, varvid maximalt full tilldelning kan erhållas. Utöver denna huvudprincip finns även en alternativregel som träder i kraft om utfallen per år ger ett totalt bättre resultat än huvudprincipen. I alternativregeln beräknas åren 2021, 2022 och 2023 vart och ett för sig, varvid maximalt 1/4 av full tilldelning kan erhållas baserat på tillväxten i vinst per aktie för respektive år.
Deltagarna ska erhålla tilldelning av aktier beräknat enligt det alternativ som ger det mest fördelaktiga utfallet för deltagarna. En förutsättning för att alternativregeln ska kunna tillämpas är dock att totalavkastningen (Total Shareholder Return, TSR) under löptiden för LTIP 2021 är positiv. Totalavkastningen ska beräknas som ”slutpris” minus ”startpris”, där startpris utgörs av den volymviktade genomsnittskursen för Eneas aktie under de 10 handelsdagarna närmast efter årsstämman den 6 maj 2021 och slutpris utgörs av den volymviktade genomsnittskursen för Eneas aktie under de sista 10 handelsdagarna i mars 2024 med tillägg för eventuella utdelningar som beslutats efter årsstämman 2021.

Vid beräkningen av i vilken utsträckning som prestationsmålen uppfyllts ska styrelsen ha rätt att göra justeringar för att undvika påverkan av strukturella förändringar såsom förvärv och avyttringar samt extraordinära poster.

Huvudprincip – Mätperiod 2021-2023
Maximinivån som berättigar till full tilldelning är att Eneas ackumulerade vinst per aktie under 2021-2023 uppgår till minst 29,86 kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie med 15 procent i förhållande till genomsnittligt utfall 2018-2020. Miniminivån för tilldelning är att Eneas ackumulerade vinst per aktie under 2021-2023 uppgår till 24,75 kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie med 5 procent i förhållande till genomsnittligt utfall 2018-2020. Mellan minimi- och maximinivån tillämpas linjär tilldelning baserat på mellanliggande värden.

Alternativregel – Mätperiod för 2021, 2022 och 2023, respektive år

 • Maximinivån för 2021, som berättigar till 1/4 av full tilldelning, är att Eneas vinst per aktie under 2021 uppgår till minst 8,60 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2021 med 15 procent i förhållande till genomsnittligt utfall 2018-2020). Miniminivån för tilldelning är att Eneas vinst per aktie under 2021 uppgår till 7,85 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2021 med 5 procent i förhållande till genomsnittligt utfall 2018-2020).
 • Maximinivån för 2022, som berättigar till 1/4 av full tilldelning, är att Eneas vinst per aktie under 2022 uppgår till minst 9,89 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2022 med 32,25 procent i förhållande till genomsnittligt utfall 2018-2020). Miniminivån för tilldelning är att Eneas vinst per aktie under 2022 uppgår till 8,24 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2022 med 10,25 procent i förhållande till genomsnittligt utfall 2018-2020).
 • Maximinivån för 2023, som berättigar till 1/4 av full tilldelning, är att Eneas vinst per aktie under 2023 uppgår till minst 11,37 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2023 med 52,1 procent i förhållande till genomsnittligt utfall 2018-2020). Miniminivån för tilldelning är att Eneas vinst per aktie under 2023 uppgår till 8,66 kronor (vilket motsvarar en tillväxt i vinst per aktie under 2023 med 15,8 procent i förhållande till genomsnittligt utfall 2018-2020).

Mellan minimi- och maximinivån för respektive år tillämpas linjär tilldelning baserat på mellanliggande värden. Som framgår ovan förutsätter en tillämpning av alternativregeln också att villkoret avseende totalavkastning är uppfyllt.

A.6 Utformning och hantering
Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för verkställighet av LTIP 2021. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre justeringar i årsstämmans beslut om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl. Styrelsen ska vidare ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands eller, om leverans av aktier till deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, att göra landspecifika anpassningar och/eller erbjuda kontantavräkning. Om det sker betydande förändringar i Enea-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna enligt LTIP 2021 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2021 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Eneas finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

A.7 Krav på långsiktigt ägande
För att ytterligare sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen anser styrelsen att det är positivt om deltagarna behåller de tilldelade aktierna (efter avdrag för tillämpliga skatter). Den vägledande principen för deltagande i kommande program är att verkställande direktören successivt över tid ackumulerar och behåller ett innehav av aktier till ett värde som motsvarar minst 24 månaders grundlön och att medlemmar i koncernledningen över tid ackumulerar och behåller ett innehav av aktier till ett värde som motsvarar minst 18 månaders grundlön.

A.8 Omfattning
Det maximala antalet aktier i Enea som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 243 000, vilket motsvarar cirka 1,0 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Enea. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2021 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Enea genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, extraordinär vinstutdelning eller liknande bolagshändelser, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande typer av incitamentsprogram.

A.9 Säkringsåtgärder
Styrelsen har övervägt två alternativa säkringsåtgärder för LTIP 2021, överlåtelse av aktier och aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att en riktad nyemission av C-aktier med efterföljande återköp och överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av egna aktier enligt LTIP 2021. Bolagets nuvarande innehav av egna aktier är inte tillräckligt för att genomföra LTIP 2021. Styrelsen föreslår därför som huvudalternativ att leverans av aktier till deltagare i LTIP 2021 säkras genom överlåtelse av egna aktier enlighet med punkten B nedan. För det fall erforderlig majoritet inte uppnås för förslaget enligt punkten B föreslås istället att årsstämman beslutar om aktieswapavtal med tredje part enligt punkten C nedan.

A.10 Kostnader och värde
Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 230,00 kronor. Uppskattningen baseras på en aktiekurs för Enea-aktien om 230,00 kronor. Vid antagande om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålet och en årlig personalomsättning om 10 procent samt en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent så uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2021, inklusive sociala avgifter, till cirka 36,2 miljoner kronor före skatt. På årsbasis uppskattas den totala uppskattade kostnaden för LTIP 2021 uppgå till cirka 2,0 procent av Eneas totala personalkostnader, exklusive kostnader för långsiktiga incitamentsprogram, baserad på planerad bemanning under räkenskapsåret 2021. Vid uppfyllande av prestationskraven till fullo uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka 72,4 miljoner kronor före skatt.

Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar och baseras på aktiekurs vid programmets start. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Eneas aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av aktierätter.

A.11 Effekter på viktiga nyckeltal
Baserat på ovanstående antaganden (inklusive ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålen) kan vid fullt deltagande i LTIP 2021 Eneas personalkostnader på årsbasis öka med i genomsnitt 12,1 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). På proformabasis för 2020 motsvarar dessa kostnader en negativ effekt om cirka 6,4 procent på Eneas rörelseresultat och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,56 kronor. Styrelsen bedömer att de positiva effekterna på Eneas finansiella resultat som förväntas uppstå genom ett ökat fokus på att öka vinsten per aktie och möjligheten till tilldelning av aktier enligt programmet uppväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2021.

A.12 Utspädning
I Enea finns totalt 21 615 231 aktier utestående. Om säkringsalternativet med emission och överlåtelse av egna aktier enligt nedan bifalles kommer totalt maximalt 243 000 nya aktier att tillkomma vilket motsvarar en total utspädning om cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och rösterna.

A.13 Beredning av förslaget
LTIP 2021 har beretts i samråd med externa rådgivare och har behandlats av ersättningsutskottet och vid styrelsemöten under våren 2021.

A.14 Andra incitamentsprogram i Enea
För en beskrivning av Eneas tidigare aktierelaterade incitamentsprogram som fortfarande är utestående hänvisas till Eneas årsredovisning för år 2020 not 21 eller till Eneas hemsida, www.enea.se.

A.15 Styrelsens förslag till beslut
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2021.

B. BESLUT OM SÄKRINGSÅTGÄRDER I FORM AV (I) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, (II) BEMYNDIGANDE FÖR RIKTAD EMISSION AV C-AKTIER, (III) BEMYNDIGANDE FÖR ÅTERKÖP AV C-AKTIER, OCH (IV) BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA STAMAKTIER

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagare i LTIP 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om säkringsåtgärder enligt vad som anges nedan i denna punkt B, vilka beslut ska fattas som ett beslut.

B.1 Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att möjliggöra emission av C-aktier, beslutar att införa en ny 6 § i Bolagets bolagsordning i enlighet med nedanstående lydelse. Efter införandet av den nya bestämmelsen i bolagsordningen ska hittillsvarande aktier vara stamaktier. I anslutning till införandet av den nya § 6 föreslår styrelsen även att redaktionella ändringar genomförs i nuvarande 1 § och 10 §.

1 § Firma (föreslagen lydelse ”Företagsnamn”)

Nuvarande lydelse
Bolagets firma är Enea Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är Enea Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

6 § Aktieslag (ny paragraf)

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar Bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar Bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie skall vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

11 § (nuvarande 10 §) Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Som en följd av införandet av den nya paragrafen numreras de existerande paragraferna 6 – 10 i bolagsordningen om.

B.2 Bemyndigande för riktad emission av C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 243 000 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av aktier i LTIP 2021. Det noteras att detta ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten B.3 nedan varefter de återköpta C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier och överlåtas i enlighet med punkten B.4 nedan.

B.3 Bemyndigande för återköp av C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier i LTIP 2021. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av separat handling.

B.4 Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTIP 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

 • Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som Bolaget maximalt är skyldigt att utge till deltagare i LTIP 2021, högst 243 000 aktier.
 • Antalet aktier som överlåts enligt LTIP 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i Bolaget.
 • Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTIP 2021 som har rätt att erhålla aktier i enlighet med villkoren för programmet.
 • Överlåtelse av aktier till deltagare i LTIP 2021 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTIP 2021.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av aktier till deltagare i LTIP 2021.

C. BESLUT OM AKTIESWAPAVTAL MED TREDJE PART

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås för beslut om säkringsåtgärder enligt punkten B ovan föreslår styrelsen alternativt att den finansiella exponeringen av LTIP 2021 ska säkras genom att Bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i Bolaget till deltagare i LTIP 2021.

BEMYNDIGANDE
Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

MAJORITETSKRAV
Årsstämmans beslut om inrättande av LTIP 2021 enligt punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Årsstämmans beslut om säkringsåtgärder i form av ändring av bolagsordningen, bemyndigande för riktad emission av C-aktier, bemyndigande för återköp av C-aktier, och beslut om överlåtelse av egna stamaktier enligt punkten B ovan erfordrar att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. Årsstämmans beslut om aktieswapavtal med tredje part enligt punkten C ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Årsstämmans beslut om inrättande av LTIP 2021 ska vara villkorat av att årsstämman även beslutat i enlighet med punkten B eller C.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [email protected] eller via post till Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista senast måndagen den 26 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats senast lördagen den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens ersättningsrapport och revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Jan Stenbecks Torg 17, 164 21 Kista samt på Bolagets hemsida, www.enea.se, senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor.

Antalet aktier och röster
Totala antalet aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse
21 615 231 varav Bolaget har återköpt och är innehavare av totalt 86 688 egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

———————–
Kista, mars 2021
Enea AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Anders Lidbeck, Styrelseordförande
Telefon: +46 8 507 140 00

Jan Häglund, VD & Koncernchef
E-post: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en av världens ledande leverantörer av innovativ programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter utvecklade för molnbaserade plattformar och 5G inom datahantering, optimering av mobil videotrafik, virtualisering och inbyggd trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com