Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Enea AB (publ)

Aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget” eller ”Enea”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 5 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Anförande av VD kommer att läggas upp på Bolagets hemsida, www.enea.se, efter årsstämman.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman genom förhandsröstning har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022 och har anmält sitt deltagande senast onsdagen den 4 maj 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 29 april 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enea.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Eneas årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Bolagets hemsida, www.enea.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. För frågor, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av
  1. antalet styrelseledamöter och suppleanter
  2. antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av
  1. styrelsearvoden
  2. revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och ordförande i styrelsen
  1. Anders Lidbeck (omval)
  2. Kjell Duveblad (omval)
  3. Jan Frykhammar (omval)
  4. Mats Lindoff (omval)
  5. Charlotta Sund (omval)
  6. Åsa Schwarz (nyval)
  7. Styrelseordförande: Anders Lidbeck (omval)
 12. Val av revisor
 13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
 14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
 18. Avslutande av årsstämman


Beslutsförslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad och tillstyrkt av protokolljusterarna tillika rösträknarna.

Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare (punkt 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Dworsky och Per Lindberg eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Protokolljusterarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 samt att till årsstämmans förfogande stående medel om 808 048 884 kronor balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 9-13)

Valberedningen (”VB”) inför årsstämman 2022 utgörs av Per Lindberg, Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) samt Anders Lidbeck (styrelseordförande i Bolaget). VB har utsett Per Lindberg till sin ordförande. VB:s framlagda förslag stöds av en enig VB.

VB föreslår att Anders Lidbeck väljs till ordförande vid årsstämman 2022 eller, vid dennes förhinder, den person som VB istället anvisar.

VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.

VB föreslår ett arvode till styrelsen om totalt 2 220 000 kronor (för tiden från denna bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma), att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden och med 270 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 320 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till en ledamot, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot samt med 50 000 kronor till ordförande i teknikutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot.

VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

VB föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lidbeck, Kjell Duveblad, Jan Frykhammar, Mats Lindoff och Charlotta Sund, samt nyval av Åsa Schwarz som styrelseledamot. Åsa Schwarz har en lång och bred erfarenhet inom IT-säkerhetsindustrin. Tidigare ledamot Birgitta Stymne Göransson har avböjt omval.

VB föreslår omval av Anders Lidbeck som styrelseordförande.

VB föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

VB föreslår att ny VB ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. VB kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med VB:s formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2022 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VB:s ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i Bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till Bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av stamaktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2023. Förvärv och överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av aktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår – med ändring av de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2021 – att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet
Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar verkställande direktör samt andra personer i koncernledningsgruppen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörlig anpassning ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2022 till nästa årsstämma. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Eneas ambition är att vara ett globalt programvarubolag med en stark och ledande position inom de marknader som Enea adresserar med årlig omsättningstillväxt, hög lönsamhet och goda kassaflöden. Den organiska tillväxten är basen för verksamheten och fortlöpande arbete sker för att utveckla, effektivisera och optimera denna. Både strategiska och kompletterande förvärv kommer kontinuerligt att utvärderas, och om de bedöms addera värde för både kunder och aktieägare inom ramen för en väl avvägd risknivå, kommer Enea att försöka genomföra sådana förvärv. Enea har som mål att verka med en rörelsemarginal överstigande 20 procent per år. Rörelsemarginalen kommer att variera under kvartalen i takt med tillväxten. Tillväxt och resultatutveckling kommer att variera under åren och mellan kvartalen, framförallt beroende på hur enskilda affärer inträffar och hur royaltyströmmarna utvecklas. För vidare information om Eneas strategi, se www.enea.se.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare och ledare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda ett konkurrenskraftigt kompensationspaket. Den totala kompensationen kan innehålla en rörlig del som är kopplad till medarbetares och ledares individuella prestationer men som också är synkroniserad med Bolagets lönsamhet och långsiktiga hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön
Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. För VD ska den fasta grundlönen utgöra max 60 procent av den totala ersättningen exklusive LTI (Long Term Incentive) och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI (Short Term Incentive). För övriga ledande befattningshavare ska den fasta grundlönen utgöra max 90 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-Term Incentive STI)
Eneas kortsiktiga incitamentsprogram består av tre delar. Två av delarna bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan en del bestäms av att individuella mål uppnås. Den övervägande delen av ersättningen är kopplad till företagets finansiella mål, medan den individuella delen av ersättningen utgör en mindre andel av densamma.

De kriterier som ska tillämpas såvitt avser mål för Bolaget är försäljning samt rörelseresultat (EBIT), enligt fastställt årsbokslut. Kriteriet som ska tillämpas såvitt avser individuella mål ska tas fram innan utgången av första kvartalet av det räkenskapsår som ersättningen avser och ska vara lika specifika som kriterierna avseende mål för Bolaget. Kriterierna är utformade i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed bolagets långsiktiga värdeskapande.

Utfallet av ersättningen bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen för VD. För övriga ledande befattningshavare bereds och beslutas utfallet av ersättningen av ersättningsutskottet. Utbetalning av ersättningen sker så snart som möjligt efter det styrelsemöte varvid Bolagets årsbokslut fastställs avseende intjänandeåret. Den rörliga ersättningen till VD är inte grund för pensionsförmåner. Bolaget har inte möjlighet att återkräva ersättningen.

För VD kan STI maximalt uppgå till 100 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till maximalt 50 procent av den totala ersättningen exklusive LTI. För övriga ledande befattningshavare kan STI maximalt uppgå till 150 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till max 60 procent av den totala ersättningen exklusive LTI.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive LTI)
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för Bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pension
Avtalad pensionsålder för VD är 67 år och för övriga ledande befattningshavare finns ingen särskilt avtalad pensionsålder. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att Bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie. Utöver nämnda pensionsförmåner har Bolaget inga pensionsförpliktelser mot ledande befattningshavare.

För VD ska pensionen utgöra maximalt 30 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI. För övriga ledande befattningshavare ska pensionen utgöra maximalt 30 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI.

Ledande befattningshavare som är anställda i andra länder än Sverige omfattas av lokala pensionsplaner i sina respektive hemländer. Dessa planer är i linje med vad som erbjuds andra anställda i samma länder. Vad avser pensionsålder och eventuella ytterligare pensionsförpliktelser kan således vissa avvikelser vara möjliga beträffande sådana anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska i de fall tvingande regler eller lokal praxis så kräver, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål likväl ska tillgodoses.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid. Utöver uppsägningslönen är VD berättigad till avgångsvederlag motsvarande 6 gånger den fasta månadslönen med avräkning om VD erhåller ersättning från ny anställning eller uppdrag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. För övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Bolagets sida maximalt 9 månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare är – utöver uppsägningslönen – inte berättigade till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har inhämtats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. I syfte att hantera intressekonflikter ska övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till styrelsen för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Om stämman inte beslutar anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med Bolagets praxis.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna
Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna avseende nu gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer, utöver att pensionsavtal till verkställande direktör beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 30 procent av den totala lönen. Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en förväntad pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningar relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2023, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 185 823 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [email protected] eller via post till Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista senast måndagen den 25 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats senast lördagen den 30 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens ersättningsrapport och revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Jan Stenbecks Torg 17, 164 21 Kista samt på Bolagets hemsida, www.enea.se, senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor.

Antalet aktier och röster
Totala antalet aktier i Bolaget är vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse 21 858 231 aktier, varav 21 615 231 är stamaktier med en röst vardera och 243 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 21 639 531 röster. Bolaget innehar 130 500 stamaktier, motsvarande 130 500 röster, och samtliga 243 000 utestående C-aktier, motsvarande 24 300 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

———————–
Kista, mars 2022
Enea AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Anders Lidbeck, Styrelseordförande
Telefon: +46 8 507 140 00

Jan Häglund, VD & Koncernchef
E-post: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com