Pressmeddelande

Eneas delårsrapport januari-september 2023

Tredje kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 215,7 Mkr (229,3), motsvarande en minskning med 6 procent. Omsättningen i fasta växelkurser minskade med 10 procent jämfört med föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till 72,5 Mkr (85,4), motsvarande en marginal om 33,6 procent (37,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,7 Mkr (41,0), motsvarande en rörelsemarginal på 7,3 procent (17,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,4 Mkr (36,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 kronor (2,42).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,95 kronor (1,69).

Januari – september

 • Omsättningen uppgick till 671,2 Mkr (656,7), motsvarande en ökning med 2 procent. Omsättningen minskade med 3 procent i fasta växelkurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till 215,7 Mkr (212,3), motsvarande en marginal om 32,1 procent (32,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -542,5 Mkr (60,3), motsvarande en rörelsemarginal på -80,8 procent (9,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till -563,5 Mkr (69,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -26,13 kronor (8,61).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till -26,13 kronor (3,24).

Kommentar från koncernchefen

Vi vill utveckla Enea till en ledande leverantör av programvara för cybersäkerhet och telekom. Vi vill vara agila och dynamiska, och utmana etablerade konkurrenter med öppna, innovativa och robusta lösningar. Kundfokus är avgörande för oss. Våra kunder ska känna att de får det bästa stödet före, under och efter en affär med oss. Samtidigt vill vi skapa värde för våra aktieägare. Vi har därför parallellt ett stort fokus på hög lönsamhet och starka kassaflöden. Det känns viktigt för mig att upprepa detta eftersom inget annat är mer viktigt för Enea, och därmed också för mig som VD för Enea.

Jag återinträdde som tillförordnad VD för Enea den 3 juli i år, med den tydliga ambitionen att genomföra nödvändiga effektiviseringar, fokusera på det som fungerar och som har förutsättningar att skapa resultat, samt att återskapa stabilitet i bolagets finansiella prognoser. Det är precis detta vi jobbat med under det tredje kvartalet.

Effektiviseringarna levererar

Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 216 MSEK (229) vilket är något bättre än vad vi planerade för när kvartalet startade och en 4-procentig tillväxt över det andra kvartalet. Vi stängde en större affär alldeles i början på perioden och har sedan haft bra stabilitet i affärsutvecklingen under kvartalet, med ett antal mindre affärer och en växande andel återkommande intäkter. Det är positivt. Givetvis är vår målsättning på sikt att leverera tillväxt jämfört med samma period föregående år men där är vi inte idag. Helt klart är att dock att vi nu går in i fjärde kvartalet med relativt goda affärsmöjligheter inom samtliga våra verksamhetsområden.

Än mer positivt är den starka EBITDA-marginalen på 34 procent, vilket kan jämföras med 24 procent i det andra kvartalet. Det visar att de effektiviseringar vad gäller produktutveckling och tjänster inom telekom som vi annonserade i början på kvartalet som utlovats redan fått effekt. Det visar också att vårt långsiktiga mål på 35 procent är inom räckhåll.

Starka kassaflöden

Det mest positiva i kvartalet är dock kassaflödet. Som en direkt följd av de nedskrivningar vi gjorde den 3 juli, minskar vi också kapitaliseringen av våra utvecklingskostnader. Dessa var 17 MSEK jämfört med 34 MSEK samma period föregående år. Detta ökar de-facto vår operativa kostnad vilket belastar resultatet och man behöver därför titta på kassaflödet för att se den fulla effekten av nedskrivningarna och av effektiviseringarna. Allt annat lika förbättrar dessa åtgärder vårt kassaflöde med cirka 60 MSEK per år. Detta ser vi nu delvis redan under det tredje kvartalet där vårt operativa kassaflöde uppgick till 108 MSEK (92), vilket motsvarar 13,1 SEK per aktie. Det totala kassaflödet var 50 MSEK (36). Vår kassa i slutet på kvartalet var 333 MSEK (264) och vår nettoskuld 147 MSEK (283). Vi har med andra ord kunnat genomföra de nödvändiga operativa åtgärderna, genomföra ett återköpsprogram av egna aktier, och samtidigt förstärka vår finansiella position både jämfört med andra kvartalet och med samma period föregående år. Baserat på vår starka finansiella position har styrelsen fattat beslut om att fortsätta med ett motsvarande återköpsprogram under det fjärde kvartalet, inom ramen för det mandat som gavs på årsstämman i maj 2023.

AI och Cybersäkerhet

Cyberattacker som bygger på så kallad phishing, social engineering, eller malware kommer med stor sannolikhet att bli än farligare med en ökande användning av artificiell intelligens. Det gäller även identitetsbedrägerier, dataintrång och distribuerade denial-of-service-attacker. Det är några exempel på observationer i vår senaste rapport med titeln Artificial Intelligence in Cybersecurity. Den bygger på en global undersökning av 457 personer i cybersäkerhetsbranschen. Den visar att under de kommande två åren förväntar sig 68 procent en större budget för införande av artificiell intelligens som en del av deras cybersäkerhetsstrategi, och 72 procent tror automatisering baserad på artificiell intelligens kommer spela en nyckelroll för att lindra bristen på personal och kompetens inom cybersäkerhet.

Det här gör vårt befintliga säkerhetserbjudande än mer aktuellt samtidigt som vi under kvartalet lanserade ett nytt cybersäkerhetserbjudande, Enea Qosmos Threat Detection SDK. Det är ett paket för programvaruutveckling som banar väg för ett nytt sätt att förhindra dataintrång. Erbjudandet kommer att göra det möjligt för oss att rikta in oss på ett nytt marknadssegment med potential för nya intäkter samt ytterligare stärka vår position inom cybersäkerhet. Vi har under kvartalet redan tecknat det första kontraktet för detta nya erbjudande med en strategiskt viktig kund.

Framtidsutsikter

Jag bedömer att vår marknadsposition är väl etablerad. Vi har en bred produktportfölj, med ett antal spetsprodukter. Vi har en global organisation med väldigt kompetenta medarbetare och minst lika viktigt, många framgångsrika kunder som ständigt utmanar och utvecklar oss. Det makroekonomiska klimatet är inte gynnsamt för någon idag och detta påverkar givetvis även oss. Men vår marknad är i grunden hälsosam och med ökat fokus på cybersäkerhet i många länder ser vi ett positivt momentum på kort sikt. Vår produktportfölj inom telekom är också välpositionerad, i en värld där videotrafik och ökad efterfrågan på säkerhetslösningar driver den mobila utvecklingen. Inom trafikkategorisering (DPI), är vi marknadsledande. Vi har med andra ord en stark marknadsposition inom spännande områden. Detta i kombination med en bevisad intjäningsförmåga, gör oss försiktigt optimistiska inför framtiden. Vår målsättning för de kommande åren är därför oförändrad. Vi vill nå en tvåsiffrig tillväxt inom nätverkslösningar, en EBITDA marginal över 35 procent med starka kassaflöden.

Under 2023 förväntar vi oss också ett starkt kassaflöde. Men efter ett svagt första halvår och med en besvärande konjunktur kommer 2023 att bli ett utmanande år vad gäller tillväxt och resultat.

Den fullständiga delårsrapporten bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av delårsrapporten. Presentationen genomförs på engelska och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

Referenser

Kontaktperson

Anders Lidbeck, Tf VD och Koncernchef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com