Pressmeddelande

Eneas delårsrapport januari-september 2022

Tredje kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 229,3 Mkr (229,5), vilket är i linje med föregående år. Omsättningen minskade med 8 procent i fasta växelkurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till 85,4 Mkr (91,6), motsvarande en marginal om 37,3 procent
  (39,9 procent).
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 Mkr (42,9), motsvarande en rörelsemarginal på 17,9 procent (18,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,6 Mkr (45,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,42 kronor (2,33).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 1,69 kronor (2,11).

Perioden januari – september

 • Omsättningen uppgick till 656,7 Mkr (610,9), motsvarande en ökning med 7 procent. Omsättningen ökade med 1 procent i fasta växelkurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till 212,3 Mkr (248,3), motsvarande en marginal om 32,3 procent (40,6 procent).
 • Rörelseresultatet uppgick till 60,3 Mkr (140,3), motsvarande en rörelsemarginal på 9,2 procent (23,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 69,8 Mkr (133,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 8,61 kronor (6,76).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 3,24 kronor (6,17).

Väsentliga händelser under och efter kvartalets utgång

 • Enea meddelade den 12 augusti att bolaget tecknat ett treårigt avtal för meddelandesäkerhet i mobilnätverk med en nordamerikansk leverantör av kommunikationstjänster (CPaaS). Programvarulicenser till ett värde av 1,8 MUSD intäktsfördes i det tredje kvartalet 2022, medan övriga delar av kontraktet intäktsförs under hela avtalsperioden. Det totala ordervärdet är 5,9 MUSD.
 • Enea meddelade den 30 september att bolaget tecknat ett kontrakt för 5G trafikhantering med en nordamerikansk mobiloperatör. Lösningen bygger på Eneas 5G tjänsteplattform (5G Service Engine, 5G-SE), vilken är en nyutvecklad produkt som lanserades i juli. Programvarulicenser motsvarande ett värde av 3,3 MCAD levererades och intäktsfördes i det tredje kvartalet 2022 medan resterande delar av kontraktet levereras löpande under de kommande tre åren. Det totala kontraktsvärdet är 4,4 MCAD.

Kommentar från koncernchefen

Nya affärer inom cybersäkerhet, trafikhantering och 5G samt en ökning av återkommande intäkter bidrog till högre omsättning och rörelseresultat jämfört med tidigare kvartal i år.

Tredje kvartalet 2022 blev klart bättre än tidigare kvartal i år med högre omsättning, förbättrad rörelsemarginal, ökat rörelseresultat och starkt operativt kassaflöde. Nätverkslösningar växte organiskt med 4 procent, tack vare nya licensaffärer och en ökning av återkommande intäkter. Vi ser nu tydligt att våra 5G-investeringar ger resultat, denna gång med en betydande affär i Nordamerika. Likaså ser vi att vårt nya affärsområde, AdaptiveMobile Security, fortsätter att vinna kontrakt inom cybersäkerhet. Omsättningen i kvartalet var 229 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 41 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 18 procent. Valutaeffekter påverkade resultatet positivt, vilket beror på en stor andel intäkter i USD. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 92 MSEK och vinsten per aktie (EPS) uppgick till 2,42 kronor. Detta inkluderar 0,73 kr från vår tjänsteverksamhet, som avyttrades tidigare i år.

Kunder i Nordamerika fortsätter att prioritera och investera i säkerhet, utrullning av 5G, användning av nya molnplattformar och förbättringar av nätverksprestanda. Vi har affärsrelationer med många av de största nätverksoperatörerna i Kanada, Mexiko och USA, och vi förstärker vår säljorganisation i regionen. Det finns goda möjligheter till ytterligare korsförsäljning av vår produktportfölj, det vill säga försäljning av nya produkter genom etablerade kundrelationer och inom befintliga ramavtal. I övriga regioner ser vi att marknaden dämpas av en försämrad makroekonomisk situation med ökad inflation, stigande räntor och höjda energipriser. Detta leder i sin tur till fördröjningar av större investeringar, till exempel utbyggnad av kärnnätverk för 5G.

Säkerheten i telekomnätverk fortsätter att vara en viktig fråga för myndigheter och tjänsteleverantörer. I augusti vann vi ett kontrakt med en stor nordamerikansk leverantör av kommunikationstjänster, så kallad CPaaS (Communication Platform as a Service), vilket befäster vår marknadsledande position inom meddelandesäkerhet och bidrar till en fortsatt stark utveckling av vår affärsenhet AdaptiveMobile Security. Amerikanska mobiloperatörer och tjänsteleverantörer använder vår programvara för att varje dag förhindra 40–50 miljoner bedrägeriförsök via skadliga och oönskade textmeddelanden. Den totala trafikvolymen ökar och tack vare en stark position på marknaden ser vi en möjlighet att växa vår globala försäljning inom meddelandesäkerhet.

I juli lanserades Eneas tjänsteplattform 5G Service Engine (5G-SE) – en nyutvecklad lösning som är först på marknaden med stöd för trafikhantering och videooptimering av både 4G och 5G trafik. Redan i september tecknade vi ett första kontrakt med en nordamerikansk mobiloperatör, som kommer att använda produkten till att förbättra tjänstekvaliteten för abonnenterna, öka datahastigheten för mobiltrafik och avlasta radionätverken. Affären ger ett väsentligt tillskott av våra licensintäkter och innebär en utökad affärsrelation med en nyckelkund. Trafikhantering är en del av Nätverkslösningar som haft en svag utveckling under de senaste kvartalen, på grund av försenade projekt och minskad investeringsvilja. Ökningen av driftskostnader i mobilnätverk kan dock innebära nya affärsmöjligheter, eftersom optimering av videotrafik bidrar till lägre energiförbrukning i telekomoperatörernas datacenter och radioutrustning.

Framtidsutsikter

Marknaderna för datahantering i 5G och avancerad cybersäkerhet är i en tidig fas där vi kan utmana etablerade konkurrenter och ta marknadsandelar med innovativa produkter och nya affärsmodeller. Vi har ambitionen att kraftfullt öka intäkterna, med god lönsamhet, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsställning.

Enskilda affärer och licensintäkter kan skapa variationer i intäkter mellan enskilda kvartal. Denna effekt har ökat i takt med att nätverkslösningar utgör en större del av vår totala omsättning. Vårt långsiktiga mål avseende omsättningsökning och en rörelsemarginal överstigande 20 procent kvarstår, men det osäkra omvärldsläget och en svag inledning av året gör att vi bedömer det som utmanande att nå lönsamhetsmålet för 2022.

Den fullständiga delårsrapporten bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av delårsrapporten. Presentationen genomförs på engelska av Jan Häglund, verkställande direktör och koncernchef, samt Ola Burmark, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

 • Datum: 26 oktober 2022
 • Tid: klockan 8:30
 • Länk till webbsändning: https://financialhearings.com/event/43235
 • Telefonnummer till telefonkonferens:
  +46850558374 (Sverige)
  +443333009030 (Storbritannien)
  +16467224957 (USA)

Referenser

Kontaktperson

Ola Burmark, Finanschef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com