Pressmeddelande

Eneas delårsrapport januari-september 2020

Nätverkslösningar växer i betydelse

Juli – september 2020

 • Omsättningen uppgick till 206,4 Mkr (246,9), motsvarande en minskning med 16 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 42,8 Mkr (63,5), motsvarande en rörelsemarginal på 20,7 procent (25,7). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 47,6 Mkr (63,5), motsvarande en rörelsemarginal på 23,0 procent (25,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,44 kronor (2,37).

Januari – september 2020

 • Omsättningen uppgick till 667,1 Mkr (736,5), motsvarande en minskning med 9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 124,5 Mkr (197,7), motsvarande en rörelsemarginal på 18,7 procent (26,8). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 148,4 Mkr (201,5), motsvarande en rörelsemarginal på 22,3 procent (27,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,43 kronor (7,21).

Signifikanta händelser efter periodens slut

Enea annonserade 1 oktober förvärvet av Aptilo, en ledande leverantör av lösningar för policy- och accesshantering inom Wi-Fi och IoT (Internet of Things), med huvudkontor i Stockholm.

Kommentar från verkställande direktör och koncernchef

Omsättningen i det tredje kvartalet 2020 blev 206,4 Mkr, en minskning med 16 procent jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 47,6 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 23 procent. Trots en lägre försäljning är rörelsemarginalen i linje med vårt mål, tack vare en effektiv kostnadsstruktur och kontinuerliga anpassningar till affärsvolymen. Det operativa kassaflödet före förändringar i rörelsekapital blev 68,1 Mkr, vilket ytterligare förstärker vår redan stabila finansiella situation.

Minskningen i omsättning jämfört med förra året beror delvis på en fortsatt nedgång inom operativsystem, enligt avtalen med nyckelkunder, i kombination med sjunkande royaltyintäkter. Vi påverkas också av en lägre efterfrågan på konsulttjänster i Nordamerika, främst från kunder inom flygindustrin som drabbats av coronapandemins effekter. Vi har dock lyckats minimera påverkan på rörelseresultatet tack vare snabba minskningar av kostnader i vår amerikanska konsultverksamhet. Vissa telekomoperatörer har beslutat att försena investeringar, vilket inneburit att några större projekt, till exempel inom 5G, men även mindre programvaruuppgraderingar omplanerats till nästa år. Sammantaget förväntar vi oss en negativ påverkan på intäkter i kommande kvartal, så länge som coronapandemin påverkar kunders verksamhet och investeringsvilja.

Utvecklingen inom nätverkslösningar går dock i rätt riktning och produktgruppen står för en allt större andel av försäljningen. Våra lösningar för DPI (Deep Packet Inspection) vinner terräng hos kunder, som ser ett ökat behov av avancerad trafikklassificering för att möta ökande krav på cybersäkerhet. Vårt erbjudande inom datahantering är väl positionerat i upphandlingar av nya 5G-nät, bland annat tack vare de stora referenskontrakten i Nordamerika och Europa, vilka vi annonserade tidigare i år. Våra lösningar för trafikhantering och videooptimering hjälper operatörer över hela världen att förbättra slutanvändarupplevelsen och att öka kapaciteten i mobilnätet, särskilt i områden med hög belastning i radionätverken. Vi fortsätter att investera i produkter och innovation för att vara en av de ledande leverantörerna inom programvara för 5G och cybersäkerhet.

Aptilo ger en unik position på marknaden

Det är glädjande att presentera förvärvet av Aptilo, vilket ytterligare förstärker vår position som programvaruföretag inom nätverkslösningar. Aptilos policy- och accesshantering för publika Wi-Fi-nätverk har installerats hos mer än hundra kunder över hela världen. Affären har en hög andel återkommande intäkter, som utvecklas i takt med att kunderna investerar i nya funktioner och ökad kapacitet. Den höga andelen återkommande intäkter gör att Aptilo hittills har klarat coronapandemin bra, utan större negativa effekter på försäljningen. Aptilo har också lyckats etablera sig på marknaden för IoT (Internet of Things), där olika typer av enheter behöver installeras och hanteras, ofta i stora volymer. Även om denna marknad fortfarande är i ett tidigt skede, så skapar Aptilos IoT-lösningar möjligheter för tillväxt både hos befintliga och nya kunder.

Aptilo kommer att integreras som en egen affärsenhet inom Enea för att säkerställa kontinuitet och fokus för kunder och medarbetare. Det finns dock uppenbara synergier, som vi kommer att realisera stegvis. Inte minst gäller detta inom försäljning, där vi har möjlighet att erbjuda en bredare produktportfölj till fler kunder. Policy- och accesshantering utgör redan en viktig del av vårt erbjudande inom datahantering för nätverksoperatörer och vi har en innovativ och stark produktportfölj för 4G- och 5G-standarderna. Förvärvet av Aptilo gör att vi nu har motsvarande stöd även för Wi-Fi och IoT, vilket ger oss en unik position på marknaden, där de flesta leverantörer av programvara och infrastruktur är specialiserade på antingen cellulär- eller Wi-Fi-access. Vår vision är att bli ledande inom datahantering enligt den nya 5G-Core-standarden, med stöd för olika typer av accesser (4G, 5G, Wi-Fi, etc.) och många slags uppkopplade enheter.

Förvärvet av Aptilo finansieras med ett nytt banklån i kombination med egen kassa. Vi behåller därmed en effektiv finansieringsstruktur och drar nytta av vår starka balansräkning. Intäkterna från den nya affärsenheten, vilka förväntas bli mer än 20 Mkr i fjärde kvartalet, kommer ytterligare att öka betydelsen av produktgruppen nätverkslösningar för vår totala försäljning.

Framtidsutsikter

Vårt mål om en rörelsemarginal på över 20 procent kvarstår. Osäkerheten på kort och medellång sikt har dock ökat på grund av coronapandemin. Dess följdverkningar kommer med stor sannolikhet fortsätta att försena projekt och på andra sätt negativt påverka våra affärer, vilket riskerar att skapa variationer i resultaten för kommande kvartal. Vi ser fortsatt positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekom- och företagsnätverk. Det finns potential för våra nya lösningar inom 5G, cybersäkerhet och virtualisering och vi fortsätter därför våra investeringar i produktutveckling och innovation för långsiktig organisk tillväxt. Utöver detta fortsätter vi att söka möjliga förvärv som kan stärka vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga. Sammantaget ser vi dock att konsekvenserna av coronapandemin kommer att påverka vår omsättning negativt under 2020.

Den fullständiga delårsrapporten bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av delårsrapporten. Presentationen genomförs på engelska av Jan Häglund, verkställande direktör och koncernchef, samt Björn Westberg, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

 • Datum: 21 oktober 2020
 • Tid: klockan 8:30
 • Länk till webbsändning: https://financialhearings.com/event/12942
 • Telefonnummer till telefonkonferens:
  +46 8 5664 2693 (Sverige)
  +44 33 3300 9268 (Storbritannien)
  +1 844 625 1570 (USA)

Referenser

Kontaktpersoner

Jan Häglund, President and Chief Executive Officer
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av innovativ programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter utvecklade för molnbaserade plattformar och 5G inom datahantering, optimering av mobil videotrafik, virtualisering och inbyggd trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com