Pressmeddelande

Eneas delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet

  • Omsättningen uppgick till 247,9 Mkr (210,8), motsvarande en ökning med 18 procent. Omsättningen ökade med 13 procent i fasta växelkurser.
  • Justerad EBITDA uppgick till 94,4 Mkr (56,1), motsvarande en marginal om 38,1 procent (26,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 47,4 Mkr (-9,0), motsvarande en rörelsemarginal på 19,1 procent (-4,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 10,2 Mkr (-13,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kronor (-0,38).
  • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,47 kronor (-0,61).

Väsentliga händelser under och efter kvartalets utgång

  • Enea meddelade den 13 januari att bolaget tecknat ett ramavtal för support och underhåll av operativsystem med en av företagets nyckelkunder. Kontraktet är treårigt och förlänger supporttjänster från tidigare ettåriga avtal. Kontraktet ger garanterade återkommande intäkter till ett värde av cirka 20 MSEK per år. Det ettåriga avtal som löpte ut i december 2022 genererade intäkter motsvarande 25 MSEK.
  • Enea meddelade den 31 mars att bolaget tecknat ett avtal om licenser och fortsatta support- och underhållstjänster för operativsystemet OSE med den andra av företagets nyckelkunder. Kontraktet omfattar eviga programvarulicenser samt förlängda support- och underhållstjänster under minst tre år. Licensintäkter på 4,8 MEUR intäktsförs under första kvartalet 2023. Tjänsteintäkter motsvarande 1,8 MEUR kommer att redovisas under en treårsperiod. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 6,6 MEUR.
  • Enea meddelade i april att det fleråriga kontrakt för 5G Cloud Network Data Layer som tecknades med en ledande europeisk teleoperatör i juni 2020 kan komma att avslutas av kunden, innan slutlig leverans från Enea skett. Kontraktet som initialt värderades till 24 MEUR har hittills genererat intäkter motsvarande 14,5 MEUR. En reservation uppgående till 4 MEUR för redovisade intäkter men ännu ej erhållna betalningar hänförliga till 2021 och 2022 kommer göras i det andra kvartalet 2023.

Kommentar från koncernchefen

Nya långsiktiga avtal med nyckelkunder inom operativsystem bidrar till intäkter i kvartalet och skapar förutsägbarhet i vår traditionella affär. Försäljningen inom cybersäkerhet utvecklas väl, medan telekommarknaden är fortsatt utmanande.

Omsättningen i första kvartalet 2023 blev 248 MSEK, vilket är 18 procent mer än samma period förra året. Ett licenskontrakt för operativsystem bidrog till en väsentligt högre försäljning för denna produktgrupp. Vi har nu nya långsiktiga avtal med båda nyckelkunderna inom operativsystem, vilket ger stabilitet och förutsägbarhet för en affär som dock utgör en minskande del av vår omsättning.

Rörelseresultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) uppgick till 94 MSEK, motsvarande 38 procent av intäkterna. Det operativa kassaflödet blev 98 MSEK, tack vare en hög fakturering av licenser och underhållsavtal. Vinsten per aktie, som blev 0,47 kronor i kvartalet, påverkades negativt av ökade räntekostnader samt av orealiserade valutaeffekter på tillgångar och skulder i utländsk valuta.

Tillväxt för cybersäkerhet
Våra förvärv och satsningar inom cybersäkerhet fortsatte att utvecklas väl under kvartalet. Medvetenheten om cyberhot ökar i många länder, inte minst på grund av en försämrad geopolitisk situation. Telekomoperatörer har ofta svårt att skydda sina kunder och nätverk från cyberattacker, vilket på flera håll fått myndigheter och politiker att reagera. Vi är väl positionerade att tillhandahålla lösningar och expertis till mobiloperatörer för att upptäcka och eliminera intrångsförsök i kommunikationssystem. Vi ser goda förutsättningar att över tid vinna nya kunder och affärer, tack vare konkurrenskraftiga produkter och en större försäljnings- och marknadsföringsorganisation.

Utmaningar inom telekommarknaden
Marknaden för telekommunikation är fortsatt utmanande, vilket har bidragit till att vår affär inom nätverkslösningar som helhet inte har utvecklats som förväntat under de senaste två åren. Nya 5G-system dröjer, främst för att många kunder inte ser tillräcklig intäktspotential för att motivera stora investeringar i ny teknik. I stället fortsätter de att använda gamla system och traditionella leverantörer, vilket gör det svårare för mindre företag som Enea att bryta in. Ett exempel är beskedet från en europeisk kund inom datahantering, som innebär att kontraktet som tecknades 2020 kan komma att avslutas i förtid. Det är en besvikelse att vi inte får slutföra detta projekt, men det har bidragit till att vi nu har den marknadsledande lösningen för 5G Network Data Layer (NDL). Vi kommer under andra kvartalet att göra en strategisk översyn av vår telekomaffär i syfte att bedöma marknadsutvecklingen och potentialen i våra investeringar. Det är för tidigt att säga vad denna översyn resulterar i, men vi kommer att prioritera tillväxtområden och vidta nödvändiga åtgärder för att skapa lönsamhet.

Ledande inom molnteknik
En av trenderna på MWC, den stora mobilmässan i Barcelona, var att de stora leverantörerna av molnplattformar, Microsoft, Amazon Web Services och Google, ökar sitt fokus på kommunikationssystem med en tydlig ambition att ta marknadsandelar inom molninfrastruktur för 5G-system. Detta är positivt för oss eftersom våra programvaruprodukter, till skillnad från många konkurrenter, är byggda för att exekvera på olika molnplattformar. Vi var en av de första att inleda certifiering av telekomapplikationer på Microsofts nya plattform Nexus, som lanserades på MWC i samarbete med AT&T. Certifieringen innebär att våra lösningar för datahantering och NDL kommer finnas tillgängliga i Microsofts affärssystem för alla operatörer som väljer att använda Nexus som bas för sina nätverk.

Framtidsutsikter
Vår ambition är att utveckla Enea till den ledande utmanaren inom specialiserad programvara för cybersäkerhet och telekommunikation. Vi är redan etablerade hos stora kunder och vi vinner nya marknadsandelar med innovativa lösningar för framtidens öppna, molnbaserade system. Vi konkurrerar med stora bolag genom att vara fokuserade, snabbare och smidigare, och vi kan attrahera de bästa talangerna. Vårt mål är att under de kommande åren generera tvåsiffrig tillväxt inom Nätverkslösningar, en EBITDA marginal över 35 procent och ett starkt kassaflöde. Över tid vill vi också genomföra kompletterande förvärv för att ytterligare stärka vår marknadsposition.

Den stora osäkerheten i omvärlden och utmaningarna inom telekommarknaden påverkar vår affär. Vår målsättning är dock att under 2023 uppnå en omsättning och ett EBITDA resultat i linje med föregående år.

Den fullständiga delårsrapporten bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av delårsrapporten. Presentationen genomförs på engelska av Jan Häglund, verkställande direktör och koncernchef, samt Ola Burmark, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

Referenser

Kontaktperson

Ola Burmark, Finanschef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com