Pressmeddelande

Eneas bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 271,0 Mkr (252,3), motsvarande en ökning med 7 procent. Omsättningen i fasta växelkurser var i linje med föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till 103,9 Mkr (118,7), motsvarande en marginal om 38,3 procent (47,1 procent).
 • Rörelseresultatet uppgick till 57,8 Mkr (57,5), motsvarande en rörelsemarginal på 21,3 procent (22,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 39,2 Mkr (52,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,82 kronor (2,54).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 1,81 kronor (2,44).

Perioden januari – december

 • Omsättningen uppgick till 927,7 Mkr (863,2), motsvarande en ökning med 7 procent. Omsättningen ökade med 1 procent i fasta växelkurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till 316,3 Mkr (367,0), motsvarande en marginal om 34,1 procent (42,5 procent).
 • Rörelseresultatet uppgick till 118,1 Mkr (197,8), motsvarande en rörelsemarginal på 12,7 procent (22,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 109,0 Mkr (185,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 10,43 kronor (9,30).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 5,05 kronor (8,61).

Väsentliga händelser under och efter kvartalets utgång

 • Enea meddelade den 11 november att bolaget tecknat ett avtal för Carrier Wi-Fi värt 1,6 MUSD med en nordamerikansk mobiloperatör. Programvarulicenser motsvarande ett värde av 1,2 MUSD intäktsförs i fjärde kvartalet 2022. Resterande del av kontraktet intäktsförs 2023.
 • Enea meddelade den 30 december att bolaget har erhållit en order för signaleringssäkerhet i mobilnätverk från en europeisk teleoperatör. Beställningen innebär nya affärer med en befintlig kund och omfattar programvara samt tjänster i flera länder. Intäkter motsvarande 1 MEUR bokförs i fjärde kvartalet 2022. Resterande del av ordern intäktsförs under en treårsperiod. Det totala ordervärdet är 2,2 MEUR.
 • Enea meddelade den 13 januari att bolaget har tecknat ett ramavtal för support och underhåll av operativsystem med en av företagets nyckelkunder. Kontraktet garanterar återkommande intäkter under tre år till ett värde av 20 MSEK per år.
 • Enea meddelade den 31 januari att Ola Burmark kommer att avgå som CFO, efter sex månaders uppsägningstid.

Kommentar från koncernchefen

Vi avslutar året med ett starkt kvartal och redovisar en ökning av omsättning och rörelseresultat, jämfört med årets tidigare perioder. Behovet av cybersäkerhet för mobiloperatörer och företag växer och vi vinner nya kontrakt, tack vare världsledande produkter och expertkunskap.

Omsättningen i det fjärde kvartalet 2022 blev 271 MSEK, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma period förra året. Den positiva trenden under de senaste kvartalen är ett resultat av växande försäljning inom cybersäkerhet, i kombination med underliggande säsongsvariationer. Rörelseresultatet blev 58 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 21 procent. Vi uppnår en god lönsamhet, trots påverkan av inflation och valutafluktuationer, tack vare kontinuerlig kostnadskontroll och omstruktureringsåtgärder i början av året. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2.1 MSEK, vilket förklaras av hög fakturering i slutet av kvartalet samt av lägre förskottsfakturering av underhållsavtal jämfört med fjärde kvartalet förra året. Vinsten per aktie (EPS) i kvartalet uppgick till 1,82 kronor. Detta ger för helåret 10,43 kronor, vilket inkluderar bidraget från den tidigare avyttringen av tjänsteverksamheten.

Produktområdet nätverkslösningar, som står för den övervägande delen (87 procent) av omsättningen, ökade organiskt med 12 procent (3 procent valutajusterat). Försäljningen av produkter för cybersäkerhet i mobilsystem växer och vi vinner andelar på en marknad som är i fokus på grund av det osäkra geopolitiska läget i världen. Det senaste exemplet är en affär i Europa, där en telekomoperatör kommer att använda våra produkter och tjänster för att förstärka signaleringssäkerheten i ett flertal länder. Tillsammans med flera kontrakt tidigare i år i Nordamerika befäster detta vår marknadsposition som ledare inom cybersäkerhet i mobilnätverk. Även våra produkter för trafikklassificering, som används av stora systemleverantörer inom företags- och mobilsäkerhet, ökar tack vare samma trend.

Marknaden för 5G-system utvecklas långsammare än förväntat och vi ser långa försäljningscykler och försiktighet i kundinvesteringar, huvudsakligen för att kundernas optimistiska prognoser om försäljning i nya marknadssegment inte realiserats ännu. De underliggande, långsiktiga behoven av ökad kapacitet, nya tjänster och högre systemeffektivitet kvarstår och vi bedömer att det bara är en tidsfråga innan nuvarande mobilsystem successivt ersätts av lösningar baserade på den nya 5G Core standarden. Vi har marknadsledande produkter för data- och trafikhantering för 5G, som har utvecklats i samarbete med några av världens största operatörer. Vi ökar investeringar i försäljning och marknadsföring för att nå ut med dessa till en bredare grupp av kunder och partners.

En av kvartalets höjdpunkter var tecknandet av ett Wi-Fi-avtal i november med en nordamerikansk mobiloperatör. I diskussioner om utbyggnad av 4G och 5G-system nämns inte alltid Wi-Fi som ett strategiskt alternativ, troligtvis för att många mobilsystemsleverantörer inte har ett tillräckligt starkt Wi-Fi-erbjudande. I själva verket sker en parallell snabb utveckling inom Wi-Fi teknik, och den senaste standarden (Wi-Fi 6) har egenskaper som i många fall är jämförbara med 5G. Dessutom ger Wi-Fi tillgång till frekvensspektrum som kan addera värdefull extra kapacitet och täckning, till exempel i inomhusmiljöer. Vi ser en möjlighet till fortsatt försäljning av vårt erbjudande till operatörer som ser potentialen i att komplettera 4G/5G med Wi-Fi.

Operativsystem är en minskande del av vår omsättning, på grund av att kunder utvecklar nya system med öppen källkod i stället för på specialiserade plattformar. Emellertid kvarstår en stor installerad bas av våra produkter, vilka behöver underhållas under ett antal år. I början av januari 2023 tecknade vi ett treårigt avtal för support och underhåll av operativsystem med en av våra nyckelkunder. Detta ger oss återkommande och förutsägbara intäkter under hela kontraktsperioden.

Framtidsutsikter

Vår ambition är att utveckla Enea till den ledande utmanaren inom specialiserad programvara för cybersäkerhet och telekommunikation. Vi är redan etablerade hos stora kunder och vi vinner nya marknadsandelar med innovativa lösningar för framtidens öppna, molnbaserade system. Vi konkurrerar med stora bolag genom att vara fokuserade, snabbare och smidigare, och vi kan attrahera de bästa talangerna. Vårt mål är att under de kommande åren generera tvåsiffrig tillväxt inom Nätverkslösningar, en EBITDA marginal över 35 procent och ett starkt kassaflöde. Över tid vill vi också genomföra kompletterande förvärv för att ytterligare stärka vår marknadsposition.

Vi går in i 2023 med en betydande osäkerhet om hur omvärldsläget kommer att påverka vår affär. Vår bedömning är dock att vi under 2023 kommer att överträffa föregående års omsättning och EBITDA resultat.

Den fullständiga bokslutskommunikén bifogas till detta pressmeddelande och har publicerats på Eneas webbplats (se referenser nedan).

Presentation

Investerare, analytiker och journalister inbjudes till en presentation av bokslutskommunikén. Presentationen genomförs på engelska av Jan Häglund, verkställande direktör och koncernchef, samt Ola Burmark, finanschef, och avslutas med frågestund. Det finns möjlighet att delta på webbsändning eller genom telefonkonferens och presentationsmaterial samt en inspelning av presentationen kommer publiceras på Eneas webbplats (se praktisk information respektive referenser nedan).

Praktisk information

Referenser

Kontaktperson

Ola Burmark

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com