Pressmeddelande

Enea avslutar försäljningen av den nordiska konsultverksamheten

Den 30 december 2011 ingick Enea ett bindande avtal om att avyttra de svenska konsultbolagen i Stockholm, Lund och Linköping till Xdin AB, det svenska dotterbolaget till Alten Group, ett ledande globalt teknikkonsultföretag med säte i Paris, Frankrike.

Den slutgiltiga köpeskillingen har fastställts till 148,5 MSEK mot tidigare uppskattade belopp på 140 MSEK. Försäljningen innebär en reavinst om 62,5 MSEK. Köpeskillingen har slutgiltigt reglerats och påverkar Eneas kassaflöde positivt med 144 MSEK under första kvartalet.

De avyttrade verksamheterna omfattar 226 medarbetare och ca 90 underkonsulter. De nordiska enheterna omsatte 275,0 (279,5) MSEK för helåret 2011. Omsättningen uppgick till 303,8 MSEK inklusive transaktioner mellan koncernbolag. Den avyttrade verksamhetens rörelseresultat för helåret uppgick till 0,3 (30,1) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,1 (10,8) procent. Exklusive nedskrivningar av goodwill uppgick rörelsemarginalen för helåret till 8,2 procent. I siffrorna för den avyttrade verksamheten ingår ej koncerngemensamma kostnader som tidigare fördelats även på denna verksamhet.

För mer information om Alten besök www.alten.com.
För mer information om Xdin besök www.xdin.com
För mer information om Enea besök www.enea.com 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-02-17 kl 14.30.