Pressmeddelande

Delårsrapport juli – september 2017

Rekordresultat, innovation och en effektiv organisation

Tredje kvartalet 2017

 • Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 147,1 (120,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 22 procent. 
 • Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för tredje kvartalet ökade till 38,1 (29,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 25,9 (24,8) procent.
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 34,1 (29,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,2 (24,5) procent. 
 • Resultat per aktie ökade till 1,63 (1,42) SEK för tredje kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 (20,7) MSEK för kvartalet. 
 • Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 265,5 (215,8) MSEK vid kvartalets slut.

Årets nio första månader

 • För årets nio första månader ökade omsättningen till 436,5 (365,6) MSEK. 
 • För årets nio första månader ökade rörelseresultatet exklusive engångskostnader till 94,8 (87,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 21,7 (23,8) procent. 
 • För årets nio första månader minskade rörelseresultatet till 80,1 (85,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 (23,3) procent. 
 • Resultat per aktie minskade till 3,78 (4,28) SEK för årets nio första månader. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 98,7 (100,7) MSEK för årets nio första månader.

Juli – September 2017

(Motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Omsättning, 147,1 (120,7) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 22 (3) %
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 23 (1) %
 • Rörelseresultat exkl. engångskostnader, MSEK 38,1 (29,9)
 • Rörelseresultat, 34,1 (29,6) MSEK
 • Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, 25,9 (24,8)%
 • Rörelsemarginal, 23,2 (24,5) %
 • Resultat efter skatt, 28,6 (22,6) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,63 (1,42) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 30,3 (20,7) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 265,5 (215,8) MSEK


Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Rekordresultat

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 38,1 MSEK, före kostnader av engångskaraktär. Det är ett nytt rekord och en ökning med 27 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet inklusive engångskostnader var 34,1 MSEK, vilket även det är ett rekord för tredje kvartalet och en ökning på 15 procent jämfört med föregående år. Vinsten per aktie ökade med 15 procent jämfört med föregående år och kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 46 procent. Detta är givetvis klart tillfredställande siffror och det vi ser är framförallt effekterna av en framgångsrik integration av Qosmos-förvärvet från december förra året, en fördelaktig intäktsmix samt ett väl genomfört kostnadsbesparingsprogram under andra kvartalet. Alla åtgärder i kostnadsbesparingsprogrammet genomfördes under andra kvartalet och samtliga kostnader för programmet belastade det kvartalet. De kostnader av engångskaraktär som finns kvar i tredje kvartalet är de legala kostnaderna för den betydande tvist vi har med en större kund om avtalstolkning. Som tidigare kommunicerats så kommer dessa kostnader att bestå så länge tvisten pågår. 

Utmaningar och målsättningar står oförändrade

 Vi har haft fem år i rad av vinstökning och marginalexpansion, men vår utmaning både idag och en tid framöver är att växla om vår affär. Marknaden går mot öppen källkod och intäkterna från våra nyckelkunder minskar. Intäkterna från vår största kund minskade med mer än 10 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt sker det en kraftig teknikutveckling som också sätter press på våra kunders affärer och påskyndar både rationalisering och konsolidering. Under denna omställning fokuserar vi framförallt på att utveckla vår marknadsposition inom framväxande områden. Jag har många gånger sagt att det under denna period kommer att bli en utmaning att behålla de marginaler vi vant oss vid. Samtidigt har vi behållit vår ambition att återvända till 20 procents rörelsemarginal redan mot slutet av 2017. Det är därför klart tillfredställande att vi under tredje kvartalet, liksom vi gjorde under andra kvartalet, levererar en operativ marginal på över 20 procent. För tredje kvartalet nådde vi dessutom 25,9 procents rörelsemarginal före kostnader av engångskaraktär, vilket till och med är bättre än motsvarade period föregående år. Man ska dock inte förvänta sig att dessa marginaler kommer att hålla i sig under de kommande kvartalen, men man kan redan nu se intjäningsförmågan i det nya Enea. Vi kommer därför oförtrutet att fortsätta arbetet med att skapa och befästa marginalförbättringar enligt den målsättning vi kommunicerat.

Positiva tecken 

Även omsättningen utvecklades väl under tredje kvartalet och växte med 22 procent över motsvarande kvartal föregående år. Den negativa trenden inom tjänsteförsäljningen i USA planade ut något under sensommaren, och kombinerat med en fortsatt stabil tjänsteförsäljning i Europa är den totala globala tjänsteaffären bara svagt ner jämfört med samma period föregående år. Det ser dessutom ut som om trenden kan förbättras något även under slutet av året. Givet låga jämfö-relsetal från samma period föregående år kan man därför förvänta sig att tjänsteförsäljningen vänder tillbaka till tillväxt mot slutet av året. Affärsvolymen med våra nyckelkunder fortsätter att minska och representerade 40 procent av våra totala intäkter under tredje kvartalet, att jämföras med 47 procent motsvarande kvartal 2016 och 57 procent tredje kvartalet 2014. Vår globala mjukvaruaffär utanför nyckelkunder utvecklades stabilt under kvartalet och växer kraftigt som del av helheten. Detta område som vi kallar Worldwide Software Sales representerade 36 procent av våra totala intäkter under tredje kvartalet, att jämföras med 20 procent föregående år. Denna utveckling kombinerat med att intäkterna från Tjänsteverksamheten stod för 24 procent av de totala intäkterna, skapar förutsättningar för en allt stabilare intäktsmix liksom en stark bruttomarginal.

Innovation och effektivitet

Jag tidigare pratat om behovet av att utveckla vår produktportfölj och samarbeten för att möta nya utmaningar och marknadsförutsättningar. Under september månad annonserade vi ett samarbete med halvledartillverkaren Cavium kring vår NFV ”Access” plattform. Den här typen av samarbeten är ett viktigt sätt för oss att nå ut på marknaden, och alldeles nyligen visade vi även upp våra plattformar för "network virtualization" på SDN/NFV World Congress i Haag. Samma månad kunde de som följer Enea också läsa att vår DPI-lösning nu klarar av att identifiera mer än 3000 olika protokoll, inklusive flertalet krypterade s.k. ”over-the-top”-tjänster. I ett läge där redan mer än hälften av all trafik i mobilnätet är krypterad, kommer förmågan att klassificera krypterad trafik att vara helt avgörande. Återigen visar vi att vi är väl positionerade för morgondagens lösningar inom ”network intelligence”. Att framgångsrikt vidareutveckla vår mjukvaruaffär handlar dock inte bara om att addera nya produktområden, utan också om att vidareutveckla vår traditionella affär. Att vi under slutet av tredje kvartalet kunde meddela att vi vunnit en ny affär kring 5G basstationer med en ledande asiatisk leverantör av telekomutrustning, med vårt operativsystem OSE, är lika viktigt som det är glädjande. Det är vårt erbjudande inom inbyggda operativsystem, som tillsammans med vår affär inom ”network intelligence” (som tillkom genom förvärvet av Qosmos) finansierar våra investeringar inom området ”network virtulization”. I det här sammanhanget är också en stark och effektiv organisationskultur viktigt. Vi började det tredje kvartalet med en delvis ny sälj- och marknadsorganisation. De förändringar vi genomförde i sälj- och marknadsorganisatio¬nen under andra kvartalet för att både få fart på vår försäljning och minska kostnaderna har hanterats mycket väl av organisation. Ställtiden som organisationen behövde för att ta till sig förändringarna och bli effektiv igen var kort. Det tyder på en inneboende styrka i både vår organisation och i våra kundrelationer som är klart tillfredställande.

Framtidsutsikter

Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag med ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den omställning vi går igenom är i grunden positiv för Enea, med ett mindre beroende av en enskild produkt och ett fåtal stora kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning, och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår målsättning att fortsätta växa bolaget under god lönsamhet och goda kassaflöden. Vår målsättning för helåret 2017 är oförändrad – att uppnå tvåsiffrig procentuell omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2016, före kostnader av engångskaraktär.

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdag den 24 oktober, 2017 kl. 08:30

Länk: Financial Hearings http://www.financialhearings.com/event/9846 

Telefonnummer: SE: +46856642694 UK: +442030089810

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se 


Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2017-10-24 kl. 07:20.


För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected] 

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.