Pressmeddelande

Delårsrapport juli-september 2015

Fortsatt omsättningstillväxt och vinstökning Under kvartal tre ökade Enea rörelseresultatet och rörelsemarginalen. Även omsättningstillväxten var god och resultat per aktie ökade jämfört med samma kvartal föregående år.

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 117,7 (105,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 12 procent. För årets nio första månader ökade omsättningen till 355,3 (310,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 27,9 (23,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,7 (22,8) procent. För årets nio första månader ökade rörelseresultatet till 77,7 (64,6 ) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,9 (20,8) procent.
 • Resultat per aktie ökande till 1,29 (1,16) SEK för tredje kvartalet och till 3,77 (3,13) SEK för årets nio första månader.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,5 (17,9) MSEK för kvartalet och till 85,8 (77,7) MSEK för årets nio första månader. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 193,4 (184,7) MSEK vid kvartalets slut.

Juli – september 2015
(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 117,7 (105,0) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 12 (8)%
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 6 (6)%
 • Rörelseresultat, 27,9 (23,9) MSEK
 • Rörelsemarginal, 23,7 (22,8)%
 • Resultat före skatt, 27,7 (24,3) MSEK
 • Resultat efter skatt, 20,6 (18,8) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,29 (1,16) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 17,5 (17,9) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 193,4 (184,7) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

”Första halvåret 2015 utvecklades väl för oss och det tredje kvartalet har fortsatt i samma takt. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 17 procent jämfört med samma period föregående år. För det tredje kvartalet 2015, liksom för det första och andra kvartalet, satte vi dessutom rekord i rörelseresultat för dessa perioder, inte bara jämfört med samma period föregående år, utan i hela Eneas historia. Det tredje kvartalet är det tionde kvartalet i rad med vinstökning jämfört med motsvarande period föregående år och dessutom det sextonde kvartalet i rad med marginalexpansion.

Även omsättningen utvecklades på ett tillfredställande sätt under kvartalet med en tillväxt på 12 procent jämfört med samma period föregående år. Detta är nu det fjärde kvartalet i rad med tvåsiffrig omsättningstillväxt. Den valutajusterade tillväxten jämfört med samma period föregående år var emellertid 6 procent. Skillnaden beror framförallt på att vi har en tredjedel av våra intäkter i amerikanska dollar och att dollarn är 26 procent starkare mot den svenska kronan jämfört med samma period föregående år. Den svenska kronan har även försvagats mot Euron jämfört med samma period föregående år och även det påverkar oss en del. Vår valutaexponering på resultatraden är dock relativt låg då vi har intäkter och kostnader väl fördelade i de olika valutorna inom ramen för vår globala verksamhet. Rörelseresultatökningen på 17 procent liksom en vinstökning per aktie med 11 procent i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år understryker detta. Vinstökningen beror på omsättningstillväxt i kombination med ett kontinuerligt arbete att identifiera och implementera produktivitetsförbättringar genom hela verksamheten. Under slutet av kvartalet förändrade vi vår säljorganisation i Tyskland. Vi har också ökat kapaciteten i vår nordiska säljorganisation. Samtliga kostnader för dessa förändringar är tagna i resultatet för tredje kvartalet.  

I den globala tjänsteverksamheten uppnådde vi återigen över 20 procent tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och dessutom sekventiell tillväxt över föregående kvartal. Detta är det sjätte kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt och det femte kvartalet i rad med över 20 procents tillväxt jämfört med motsvarande kvartal tidigare år. Den produktnära tjänsteförsäljningen fortsätter att växa även om tillväxten var något lugnare under det tredje kvartalet. Den starka efterfrågan på experttjänster kopplat till våra produkter är en konsekvens av att allt fler lösningar baseras antingen på öppen källkod eller en kombination av öppen källkod och proprietär programvara. Dessutom söker våra kunder ständigt efter mer kostnadseffektiva sätt att genomföra sina projekt. Totalt sett fortsätter vår tjänsteverksamhet att växa fortare än programvaruverksamheten vilket är den främsta anledningen till att vår bruttomarginal för tredje kvartalet (67,8 procent) är lägre än motsvarande kvartal föregående år (72,4 procent). Vi har dock en god nettomarginal även i tjänsteverksamheten. Expertkunskap, inte bara runt sina egna produkter utan förmågan att effektivt och med god kvalité leverera integrerade projekt är och kommer att vara en viktig komponent i en värld där öppen källkod får allt större betydelse. Vi kommer därför att fortsätta att utveckla vår globala tjänsteverksamhet och öppnade under tredje kvartalet en andra etablering i Rumänien, i universitetsstaden Iasi, för att säkra tillgången på kompetens.

Vår programvaruverksamhet växte med 5 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna från våra nyckelkunder minskade något jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa intäkter är fortfarande till stor del beroende av royaltyintäkter vilka var stabila jämfört med samma period föregående år. Inom programvaruverksamheten fortsätter vår omställning mot att generera en allt större andel av våra intäkter utanför våra nyckelkunder. För femte kvartalet i rad noterar i tredje kvartalet en tillväxt större än 20 procent i det vi kallar Worldwide Software Sales. Den rullande tolvmånaderstillväxten inom denna del uppgick efter det tredje kvartalet till hela 41 procent vilket gör programvaruförsäljning med tillhörande produktnära tjänster inom ramen för Worldwide Software Sales till det snabbast växande området inom Enea. Det är utomordentligt glädjande och viktigt för bolaget att vi på detta sätt kvartal efter kvartal förstärker vår marknadsposition genom att vinna nya kontrakt och nya kunder. Under det tredje kvartalet tecknade vi avtal med ett ryskt bolag som har valt vårt egenutvecklade operativsystem Enea OSE till att sitta i en farkost som en del av ett pågående Europeiskt rymdprogram. Att bli en utvald del av ett så krävande och högprofilerat projekt är ännu ett i en lång rad av erkännanden som Enea OSE vunnit för sina kvalitéer och egenskaper.

Vår andra viktiga omställning som handlar om att skapa en produktportfölj med allt fler erbjudanden baserade på öppen källkod, och att allt djupare etablera oss inom relevanta internationella samarbeten kring öppen källkod, fortsätter också med oförminskad kraft. Under det gångna kvartalet har det hänt flera intressanta saker som på olika sätt har kopplingar till vårt engagemang i Linux Foundation, där vi sedan tidigare deltar som silver-medlem. I slutet av sommaren kunde man träffa Enea som sponsor och utställare på LinuxCon North America. Att på detta sätt vara en synlig del av den växande gemenskapen kring Linux är av största betydelse för varumärket kring och den allmänna kännedomen om Enea. En annan sak värd att nämna är att vi tillsammans med våra partners inom ARM-ekosystemet1, och inom ramen för Linux Foundations ”OPNFV” projekt2, nu grundlagt ett nytt spår med fokus på ARM som plattform. Då en stor del av vårt engagemang kring det vi kallar ”COSNOS”3 är baserat på ARM som plattform, så är naturligtvis framgången för detta ekosystem av största betydelse för oss. Vi har också kunnat notera ett ökande intresse för utbildning kring Linux under det gångna kvartalet – även det ett område där vi sedan tidigare har ett etablerat samarbete med Linux Foundation. Precis som tidigare kvartal så fortsätter vi att investera i hela bredden av vårt erbjudande – en produktportfölj som idag spänner över egenutvecklad programvara, såväl som nya framväxande delar baserad på öppna lösningar och öppen källkod. Vår investering i produktutveckling ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. 

Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och ännu starkare bolag som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. De trender och förändringar som vi ser i marknaden, inte minst kring öppna lösningar, ökar riskerna för oss. Det möter vi genom att bli en del av dessa förändringar och göra de omställningar och satsningar jag beskrivit ovan. Vi kommer också att accelerera vårt affärsutvecklingsarbete för att utveckla djupgående strategiska allianser. Med starka finanser, goda kassaflöden och en väsentligt starkare marknadsposition inom de framväxande teknikområdena är vi beredda dessa förändringar och ser framtiden an med tillförsikt.

Målsättningen för helåret 2015 kvarstår om att vi ska uppnå omsättningstillväxt och bedömningen är att vinsten per aktie kommer att förbättras jämfört med 2014.”

1) ARM är både namnet på en processor-arkitektur, och på företaget bakom denna arkitektur. Runt dessa finns ett ekosystem av olika företag som bygger hård- eller mjukvara med sikte på system baserade på ARM-arkitekturen.
2) Open Platform for NFV (förkortat ”OPNFV”) är ett projekt som är initierat av Linux Foundation med syftet att ta fram en plattform för NFV-lösningar, baserat på öppen källkod.
3) ”COSNOS” (”Carrier-grade Open Source Network Operating System”) är ett koncept som Enea annonserade i maj i år, och som syftar till att ta fram en mjukvaruplattform för nästa generations virtualiserade nätverksfunktioner. COSNOS tar avstamp i det arbete som Enea gör kring OPNFV med sikte på ARM-baserade system.


Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck,
VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdag den 21 oktober, 2015 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings http://financialhearings.nu/151021/enea/
Telefonnummer: SE: +46856642661, UK: +442034281402

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-21 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Dåversjö, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.