Pressmeddelande

Delårsrapport juli – september 2014

Omsättningstillväxt och fortsatt förbättrat resultat

Enea visade en god omsättningstillväxt jämfört med tredje kvartalet föregående år. Rörelseresultat, rörelsemarginal och vinst per aktie fortsatte att förbättras under tredje kvartalet.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 105,0 (97,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 8 procent. För årets nio första månader ökade omsättningen med 3 procent.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 23,9 (21,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,8 (21,6) procent. För årets nio första månader ökade rörelseresultatet till 64,6 (57,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,8 (18,9) procent.

Resultat per aktie ökade till 1,16 (0,92) SEK för tredje kvartalet och till 3,13 (2,66) SEK för årets nio första månader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 (20,3) MSEK för kvartalet och till 77,7 (63,0) MSEK för årets nio första månader. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 184,7 (156,4) MSEK vid kvartalets slut.

Juli – september 2014

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 105,0 (97,1) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 8 (-10)%
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 6 (-8)%
 • Rörelseresultat, 23,9 (21,0) MSEK
 • Rörelsemarginal, 22,8 (21,6)%
 • Resultat före skatt, 24,3 (19,9) MSEK
 • Resultat efter skatt, 18,8 (15,1) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,16 (0,92) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 17,9 (20,3) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 184,7 (156,4) MSEK

Januari – september 2014

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 310,0 (302,1) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 3 (-12)%
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 2 (-11)%
 • Rörelseresultat, 64,6 (57,0) MSEK
 • Rörelsemarginal, 20,8 (18,9)%
 • Resultat före skatt, 65,8 (58,5) MSEK
 • Resultat efter skatt, 51,0 (43,8) MSEK
 • Resultat per aktie, 3,13 (2,66) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 77,7 (63,0) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 184,7 (156,4) MSEK


Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

”Vår rörelsemarginal under tredje kvartalet var 22,8 procent. Vi sätter därmed återigen ett lönsamhetsrekord, denna gång för kvartal tre. Aldrig tidigare har Enea haft en bättre marginal eller en större vinst per aktie i ett tredje kvartal. Detta är det sjätte kvartalet i rad med en förbättring av bolagets rörelseresultat jämfört med motsvarande period föregående år.

Vår totala omsättning växte med 8 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och vi uppnådde en tvåsiffrig omsättningstillväxt inom vår globala tjänsteverksamhet. Det är andra kvartalet i rad med bra tillväxt i den verksamheten och vår bedömning är att vi kommer att avsluta helåret med tvåsiffrig tillväxt inom det området. Vi har under de senaste kvartalen vunnit en rad stora kontrakt inom denna verksamhetsdel, både i USA och i Europa, som nu är i fullt leveransläge. Vår ambition är att fortsätta att expandera denna verksamhet, och vår bedömning är att vi är väl positionerade inom vår nisch.

Intäkterna från vår programvaruverksamhet har varit stabila under årets första nio månader med en liten tillväxt under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Intäkter inom detta område är i stor utsträckning beroende av royaltyintäkter från våra större kunder. På grund av en svagare försäljning än väntat hos några av våra större kunder under andra kvartalet, hade vi under tredje kvartalet ingen ökning av våra royaltyintäkter från dessa kunder. Det är istället mycket positivt att vi under tredje kvartalet ser en tvåsiffrig omsättningstillväxt utanför våra största kunder. Värt att notera är att våra intäkter i Kina i tredje kvartalet växte med 80 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Från årets början så har vi vunnit fyra nya kunder i Kina och intäkterna i Kina har hittills i år ökat med 21 procent. Vår programvaruaffär fortsätter att utvecklas med goda bruttomarginaler och bidrar kraftigt till bolagets samlade rörelseresultat. Vår marknadsposition har också fortsatt att utvecklats väl liksom pågående affärsdiskussioner om nya kontrakt, och vi ser fjärde kvartalet an med tillförsikt.

Vi fortsätter att förstärka vår position som oberoende mjukvaruleverantör. Liksom tidigare kvartal fortsätter vi att återinvestera cirka 20 procent de totala intäkterna i produktportföljen. Operativsystemslösningar är en central del av vårt erbjudande, men vi flyttar även fram positionerna när det gäller middleware och integrerade lösningar där flera av våra mjukvarukomponenter tillsammans utgör delar av en större helhet. Det här kvartalet har inte varit något undantag och en viktig milstolpe har varit att färdigställa den mjukvaruplattform för ProLiant m800 som vi nyligen annonserade tillsammans med HP. Förutom Linux utgör realtidsoperativsystem och middleware hörnstenarna i en sådan lösning, och Enea står väl rustade på alla dessa fronter.

Alla nya kunder som vi vunnit i Kina så här långt under året har valt att använda ett realtidsoperativsystem (OSEck) från Enea, och på samma sätt har vår middleware-lösning, Enea Element, varit huvudkomponenten i den affär kring Ethernetväxlar som annonserades under kvartalet. Vare sig vi pratar operativsystem eller middleware är de underliggande drivkrafterna desamma: ökande komplexitet hos hårdvaran ställer ökade krav på mjukvaran. En positiv utveckling som ökar behovet av de produkter och tjänster som Enea erbjuder.

De förändringar i sälj- och marknadsorganisationen som genomfördes under andra och början av tredje kvartalet har fallit väl ut. Vi kommer fortsätta att successivt förstärka vår sälj- och marknadsorganisation med ambitionen att höja tillväxttakten på lång sikt, men utan att det för den skull ska inverka negativt på bolagets lönsamhetsmarginaler på kort sikt.

Vi fortsätter vår strävan mot förbättrad tillväxt och hög lönsamhet. Vår målsättning är fortsatt att befästa 20 procents rörelsemarginal och att leverera omsättningstillväxt på årsbasis.

Vi kommer att ha beredskap för en fortsatt dämpad efterfrågan, men behåller prognosen för året. Bedömningen för helåret 2014 är att vinsten per aktie kommer att förbättras jämfört med föregående år.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.
Tid: Torsdag den 23 oktober, 2014 kl: 08:30
Länk: Financial Hearings http://financialhearings.nu/141023/enea/
Telefonnummer: SE +46 8 5059 8261, UK +44 20 7660 2078

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-10-23 kl 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2014 Enea AB.