Pressmeddelande

Delårsrapport Januari – Mars 2019

Stockholm, Sverige, 24 april 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Nytt år, nya rekord

Första kvartalet 2019

 • Omsättningen under första kvartalet uppgick till 240,9 (170,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 41 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter för första kvartalet ökade till 65,7 (35,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångsposter på 27,3 (20,6) procent.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 62,2 (27,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,8 (15,9) procent.
 • Resultat per aktie ökade till 2,14 (0,94) SEK för första kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93,3 (8,0) MSEK för kvartalet.
 • Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick til 142,7 (140,6) MSEK vid kvarta­lets slut.
 • Under kvartalet nåddes förlikning med en större kund gällande historiska royaltybetalningar vilket genererade 20 MSEK i intäkter.
 • Under kvartalet förvärvade Enea, via ett inkråmsförvärv, en affärsenhet från Atos Convergence Creators. Affärsenheten konsolideras i Enea från 1 mars, och verksamheten integreras då inom produktgruppen "Network Solutions".
 • Den 8 januari meddelades rekryteringen av Jan Häglund som ny VD för Enea. Han tillträder i samband med Eneas bolagsstämma den 6 maj 2019.

Januari – mars 2019

 (motsvarande period föregående år inom parentes)

 •  Omsättning, 240,9 (170,3) MSEK
 •  Omsättningstillväxt, 41 (19) %
 •  Omsättningstillväxt valutajusterad, 34 (21) %
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK 65,7 (35,1)
 •  Rörelseresultat, 62,2 (27,0) MSEK
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, 27,3 (20,6)%
 •  Rörelsemarginal, 25,8 (15,9) %
 •  Resultat efter skatt, 41,4 (18,2) MSEK
 •  Resultat per aktie, 2,14 (0,94) SEK
 •  Kassaflöde (löpande verksamhet), 93,3 (8,0) MSEK
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar, 142,7 (140,6) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Nytt år, nya rekord

Det första kvartalet blev en stark inledning på 2019. Omsättning­en ökade med hela 41 procent jämfört med första kvartalet 2018, och rörelseresultatet ökade med fantastiska 130 procent över för­sta kvartalet för ett år sedan. Rörelseresultatet före engångsposter ökade med hela 87 procent jämfört med samma period. För att ge ett perspektiv på dessa siffror kan det vara värt att minnas att när vi för ett år sedan presenterade rörelseresultatet före engångsposter så var det då det bästa rörelseresultatet för ett första kvartal som vi sett i Eneas historia. Även vinsten per aktie är ett nytt rekord för ett första kvartal, och för andra kvartalet i rad kan vi presentera en vinst per aktie över två kronor. Man skall dock notera att vi under perioden nådde en förlikning som gav oss 20 MSEK i intäkter under kvartalet. Vi har sedan länge haft en tvist med en av våra större kun­der gällande historiska royaltybetalningar. Som vi tidigare rapporte­rat avgjordes huvuddelen av denna tvist i en skiljedom från januari 2018. Förlikningsavtalet stänger nu alla de utestående frågorna i denna utdragna tvist. Vi kan därmed blicka framåt och fokusera på att återuppbygga förtroende och sträva efter att försöka skapa nya samarbeten inom intressanta områden med denna kund.

Under första kvartalet kunde vi också slutföra det förvärv av en affärsenhet från Atos Convergence Creators som vi annonserade i slutet på förra året. Den här verksamheten har under kvartalet in­tegrerats som en ny affärsenhet med fokus på policyhantering, autentisering och accesshantering inom Eneas organisation, och vi har adderat nya försäljnings- och utvecklingskontor i Österrike, Tyskland, och Kroatien. Det nya förvärvet ger Enea nya möjligheter att adressera fjärde och femte generationens mobila core-nätverk. Verksamheten har konsoliderats i Eneas räkenskaper från och med mars månad i det gångna kvartalet och redan lämnat ett positivt bidrag till vår vinst per aktie.

Vår globala mjukvaruaffär växte totalt sett mycket kraftigt under årets första kvartal, och ökade med 75 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen inom det segment som vi kallar ”Network Solutions” kommer nu att även infatta den nyligen förvär­vade verksamheten, och ökade totalt sett med 95 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Även vår affär inom ”Operating System Solutions” växte med 15 procent jämfört med samma pe­riod föregående år. I det senare fallet var tillväxten driven av den förlikningsöverenskommelse med en större kund som jag omnäm­ner ovan. Det tål att upprepas att man ska vara medveten om att vår traditionella affär mot våra nyckelkunder minskar i takt med en ökande användning av öppen källkod. Den underliggande trenden är oförändrad.

Årets första kvartal är normalt sett alltid händelserikt, och det gång­na kvartalet var inget undantag. Mobile World Congress gick av sta­peln i Barcelona i slutet av februari, och utgjorde som vanligt årets största samlingspunkt för hela den industri där vi verkar. Likt tidigare år deltog Enea som utställare, nu med en större monter och en stör­re närvaro än någonsin tidigare. Det här året kunde vi dessutom pre­sentera det ”nya” Enea där både Openwave Mobility och den nyligen förvärvade affärsenheten inom policy- och access-hantering deltog under Eneas gemensamma namn och varumärke. Vi inledde även året med att annonsera några av de enskilt största affärerna som vi har sett under lång tid, innefattade nya större affärer inom både ”traffic management” och DPI-området. Inom det senare området vann vi under kvartalet även flera nya utmärkelser, där vår nya pro­dukt ”Qosmos Probe” belönades med både en guldmedalj inom ISPGs ”Excellence Awards” och av Cyber Defence Magzines ”InfoSec Awards” utsågs till vinnare och ”most innovative product” inom kategorin ”cy­ber forensics”, och vinnare och ”most cutting edge product” inom ka­tegorin ”threat hunting”. Vi fortsätter att arbetet med att utveckla vår position inom cybersäkerhet, och under det gångna kvartalet deltog vi även som utställare på RSA – den största konferensen och industri­mässan inom området säkerhet.

Nya tider och ett nytt Enea 

Det Enea som vi nu ser växa fram är till naturen ett helt annat företag än det Enea där jag år 2011 tog över som VD. Under de senaste åtta åren har vi gått från att vara en spelare inom tjänster och inbyggda operativsystem, med stort regionalt fokus på Norden, till att bli en global spelare inom programvara för telekommunikation och mjuk­varukomponenter för cybersäkerhet. Vi har skapat en lönsamhet inom bolaget som aldrig tidigare skådats, och vi har påbörjat en tillväxtresa som tagit oss både från ”Small Cap” till ”Mid Cap”, och nu allt närmare en miljard i årsomsättning. Vi ser idag ett företag med alla möjlighe­ter att fortsätta utveckla sin marknadsposition och sätta nya rekord i termer av omsättning, lönsamhet och kassaflöden. Grunden för den här fantastiska utvecklingen är naturligtvis de över 600 medarbetare över hela världen som varje dag arbetar för att bygga ett större, star­kare, och mera framgångsrikt Enea. Det har varit en förmån att få vara VD för alla dessa enastående medarbetare, och jag tackar ödmjukt för detta förtroende. När jag om några veckor lämnar rollen som VD så gör jag det i trygg förvissning om att Enea går en ljus framtid till mö­tes, där Jan Häglund i rollen som ny VD kommer att leda Enea mot nya framgångar.

Framtidsutsikter  

Viktigt att upprepa är också att man samtidigt som man som aktieäga­re kan glädjas åt ytterligare ett mycket starkt kvartal, så ska man vara medveten om att vi har en verksamhet som varierar från kvartal till kvartal, och att dessa variationer ökar med de förvärv som vi genom­fört under de senaste åren. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del av vår strategi. Det är också den strategin, som skapar förutsättningarna för att vi, trots minskande intäkter från våra största kunder, håller fast i vår ambition att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet och med goda kas­saflöden.

Vår målsättning för helåret 2019 är att uppnå omsättningstillväxt över 2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.
Tid: Onsdagen den 24 april, 2019 kl. 08:30
Länk: https://financialhearings.com/event/11500
Telefonnummer: SE: +46850558355, UK: +443333009262 

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-04-24 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Renee Johnson, Executive Assistent

Telefon: 0709 71 01 78

E-post: [email protected] 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com 

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for Leaders är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.