Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2017

Tillfredsställande kvartal givet vår omställning

Första kvartalet 2017

 • Omsättningen under första kvartalet uppgick till 141,0 (120,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 17 procent.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 23,5 (26,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 (22,3) procent.
 • Resultat per aktie minskade till 1,19 (1,38) SEK för första kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,4 (38,8) MSEK för kvartalet. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 285,1 (227,8) MSEK vid kvartalets slut.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en överföring till aktieägarna motsvarande 2,00 (4,20) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande.


Januari – mars 2017
(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Omsättning, 141,0 (120,8) MSEK 
 • Omsättningstillväxt, 17 (3) %
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 15 (3) %
 • Rörelseresultat, 23,5 (26,9) MSEK
 • Rörelsemarginal, 16,7 (22,3) %
 • Resultat efter skatt, 19,7 (21,9) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,19 (1,38) SEK
 • Förändring resultat per aktie*, -14 (16) %
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 30,4 (38,8) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 285,1 (227,8) MSEK
  *Jämfört med motsvarande period föregående år.  


Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Nya tider
Första kvartalet 2017 är på flera sätt början på en ny era för oss. Vi har ett nytt ben att stå på med vårt nya produkterbjudande inom ”network intelligence”. Det bidrar redan nu mycket positivt till vår verksamhet och totalt sett växte vår omsättning med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökar utmaningen i affären med vår största kund där nedgången under kvartalet var över 15 procent jämfört med samma period föregående år. Det här är och förblir vår största utmaning även under kommande kvartal. Vi behöver kompensera nedgången i vår gamla affär mot våra stora kunder med tillväxt inom nya områden.

Utmaningar på flera områden
Tyvärr fortsatte vår tjänsteförsäljning i USA att utvecklas negativt under perioden och för andra kvartalet i rad tappade vi mer än 20 procent av omsättningen, jämfört med samma period föregående år. Tjänsteförsäljningen i USA har en stor exponering mot flyg- och försvarsindustrin, och är därför känslig för förseningar i projekt där myndigheter är den slutliga beställaren. De större tjänsteaffärer vi bedömde skulle komma att avgöras under första kvartalet 2017 har inte fallit ut. Vår bedömning är nu istället att den negativa trenden kommer fortsätta under ytterligare ett par kvartal. Tjänsteförsäljningen i Europa utvecklades dock väl under såväl första kvartalet 2017 som under 2016, och förväntas fortsätta på samma sätt under kommande kvartal. Vår globala mjukvaruaffär utanför nyckelkunder och utanför området ”network intelligence” utvecklades även den svagt under första kvartalet 2017, jämfört med samma period föregående år. Vi ser inte heller här några tydliga tecken på en snabb förbättring inom det området, utan kommer att behöva arbeta kraftfullt både operativt och strukturellt, för att få fart på vår försäljning i denna globala verksamhetsgren.

Den negativa trenden, både mot nyckelkunder och inom den globala mjukvaruaffären, är framförallt en konsekvens av en ökande användning av öppen källkod. Denna utveckling innebär både hot och möjligheter för Enea, och lösningar baserade på öppen källkod är idag en naturlig del av vår portfölj. Ett sådant produktområde är ”network virtualization” där vi är väldigt aktiva och väl positionerade inom OPNVF-projektet. På Mobile World Congress visade vi upp vår lösning för virtualisering av det som kallas ”customer-premises equipment”, dvs. de enheter som ligger längst ut i nätverket. Efter fyra intensiva dagar i Barcelona kan man konstatera att vårt budskap och fokus ligger väl i linje med den riktning i vilken marknaden är på väg. Trenden kring virtualisering av våra kommunikationsnätverk är starkare än någonsin och Enea är väl positionerade för att ta sig an både nya utmaningar och möjligheter.

För att möta nya marknadsförutsättningar fortsätter vi att utveckla vår totala portfölj där både öppna såväl som egna proprietära lösningar ingår. Förvärvet av Qosmos som slutfördes i december var ett viktigt steg för oss, och detta var första kvartalet då vi opererade tillsammans som ett bolag under det gemensamma namnet ”Enea”. Qosmos är nu en affärsenhet inom Enea och ”network intelligence” ett nytt produktområde i vår portfölj. Enea har i ett slag blivit ett namn att räkna med inom nya områden, och i februari kunde man träffa oss på RSA Cyber Security Conference, där vi demonstrerade den senaste versionen av produkten ixEngine. Version 5.3 av ixEngine ger både nya möjligheter till merförsäljning mot existerande kunder såväl som förbättrade möjligheter att hjälpa kunder med specialanpassade ”signaturer” för kundspecifika protokoll och lösningar. Vi kommer oförtröttligt att fortsätta utveckla vår position inom de områden där vi bedömer att efterfrågan finns och där framtiden skapas.

Tillfredsställande resultat givet vår omställning och extraordinära kostnader
Vi har nu haft fem år i rad av vinstökning och marginalexpansion men den kommande perioden handlar framförallt om att växla om vår affär. Under denna omställning kommer vi att fokusera mer på att bygga marknadsposition än på marginalexpansion. Istället kommer det, som tidigare kommunicerats, att bli en utmaning att behålla de marginaler vi skapat under tidigare år. Man ska fortsatt komma ihåg att de bolag vi förvärvade under 2016 opererade på marginaler klart under de dryga 20 procent som vi har levererat i Enea under de senaste åren. Man ska därför räkna med att det kommer att ta ett antal kvartal innan vi når upp till 20 procent rörelsemarginal igen, samtidigt som vår ambition att nå 20 procents rörelsemarginal redan mot slutet av 2017 kvarstår. Parallellt med att utveckla vår marknadsposition kommer vi därför att fortsätta se över vår kostnadsstruktur. Som jag skrev i mina kommentarer till Q416 så kommer framtida marginalförbättringarna framförallt att skapas genom att fokusera på ett färre antal områden och genom att skära bort det som är olönsamt och saknar tydlig framtidspotential. Mot denna bakgrund är vår rörelsemarginal för första kvartalet på närmare 17 procent och vårt rörelseresultat 23,5 MSEK tillfredsställande, även om det är 3,4 MSEK lägre än samma period föregående år. Även vår vinst per aktie på 1,19 (1,38) SEK och kassaflöde 30,4 (38,8) MSEK är svagare än samma period föregående år, men tillfredställande givet vår omställning.

Den betydande tvist vi har med en större kund om avtalstolkning har under kvartalet medfört stora advokatkostnader som belastat vårt Q1 resultat i år med 2,2 MSEK. Tvisten har växt i omfattning och omfattar nu även en ensidig prissänkning kunden vill tvinga igenom. Vi kan därför inte utesluta ökande advokatkostnader under året. Vi hade även en kostnadslättnad under Q116 på 1,6 MSEK i form av återbetalning av sociala avgifter för tidigare forskning och utveckling i Frankrike, som positivt bidrog till vårt rörelseresultat i Q116. Justerat för dessa två engångsposter, på sammanlagt 3,8 MSEK, är vårt rörelseresultat i Q117 bättre än samma period föregående år.

Framtidsutsikter
Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag med ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den omställning vi går igenom är i grunden positiv för Enea, med ett mindre beroende av en enskild produkt och ett fåtal stora kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår målsättning att fortsätta växa bolaget under god lönsamhet och goda kassaflöden. Det kan dock inte uteslutas att ökande kostnader av engångskaraktär för att genomföra denna omställning, kan komma att belasta resultatet för 2017.

Vår målsättning för helåret 2017 är att uppnå tvåsiffrig procentuell omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2016, före kostnader av engångskaraktär. Förbättringen av rörelseresultatet förväntas ske under andra halvåret 2017.”

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.
Tid: Onsdagen den 26 april, 2017 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings https://wonderland.videosync.fi/enea-q1-report-2017
Telefonnummer: SE: +46856642663, UK: +442030089803

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 26 april 2017, kl. 07:20.


För mer information besök www.enea.se eller kontakta:
Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant
Telefon: 070 971 03 33
E-post: [email protected] 

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och tjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.