Pressmeddelande

Delårsrapport januari – mars 2016

Fortsatt resultatökning och starkt kassaflöde

Under det första kvartalet 2016 uppnådde Enea förbättrat rörelseresultat, rörelsemarginal samt omsättning. Enea visade en stabil rörelsemarginal över 20 procent och resultat per aktie samt kassaflöde ökade jämfört med samma period föregående år.

 • Omsättningen under första kvartalet uppgick till 120,8 (117,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 3 procent.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 26,9 (23,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,3 (19,9) procent.
 • Resultat per aktie ökande till 1,38 (1,19) SEK för första kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,8 (13,6) MSEK för kvartalet. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 227,8 (222,5) MSEK vid kvartalets slut.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en överföring till aktieägarna motsvarande 4,20 SEK (3,60) per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande.


Januari – mars 2016

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Omsättning, 120,8 (117,4) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 3 (16) %
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 3 (8) %
 • Rörelseresultat, 26,9 (23,3) MSEK
 • Rörelsemarginal, 22,3 (19,9) %
 • Resultat efter skatt, 21,9 (19,2) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,38 (1,19) SEK
 • Förändring resultat per aktie, 16 (35) % *
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 38,8 (13,6) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 227,8 (222,5) MSEK

* Jämfört med motsvarande period föregående år

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

”Starkt resultat

Vi gick in i 2016 med målet att hålla vår vinstmarginal stabil på nivåer över 20 procent och med ambitionen att fortsätta att öka den absoluta vinsten och resultatet per aktie jämfört med 2015. När vi nu stänger första kvartalet gör vi det med en rörelsemarginal på 22,3 procent (19,9 procent) och med en 16 procents ökning av resultatet per aktie till 1,38 SEK (1,19 SEK). Rörelseresultatet för kvartalet blev 26,9 MSEK vilket även det är 16 procent ökning jämfört med samma period föregående år. Vi hade också ett mycket starkt kassaflöde från den löpande verksamheten under perioden på 38,8 MSEK (13,6 MSEK).

Även omsättningen utvecklades på ett tillfredställande sätt med en tillväxt på 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Den produktnära tjänsteförsäljningen fortsätter att växa men totalt sett är intäkterna från tjänsteverksamheten oförändrade jämfört med samma period föregående år, vilket gör att den totala tillväxten är något dämpad. Det betyder att det under första kvartalet är programvaruverksamheten som växer jämfört med samma period föregående år och återigen har vi bäst tillväxt utanför våra nyckelkunder. Det är i sig ett viktigt mål för oss, eftersom vi bedömer att det är på detta sätt som vi bäst kan skapa en jämn och god utveckling över tid. Expertkunskap, inte bara runt egna produkter utan förmågan att effektivt och med god kvalitet leverera integrerade projekt, är och förblir dock en viktig komponent i en värld där öppen källkod får allt större betydelse. Vår tjänsteverksamhet blir därför strategiskt allt viktigare för Enea. I början på andra kvartalet annonserade vi inom detta område en ny stor affär i USA, och med denna affär på plats räknar jag med att tillväxten inom tjänsteverksamheten kommer att vara god under andra kvartalet.

Kraftfulla investeringar i produktportföljen

Samtidigt som vi återigen kan redovisa utomordentliga marginaler, fortsätter vi med kraftfulla investeringar i vår produktportfölj. I tur och ordning handlar det om tre viktiga huvudpunkter; vi fortsätter att vidareutveckla de produkter och lösningar vi sedan tidigare har i portföljen, vi arbetar strategiskt med att bredda vår portfölj, och vi arbetar aktivt med att allt tydligare integrera och samordna de olika erbjudanden som vi har.

Ett exempel på det förstnämnda är att vi för exakt två år sedan sådde ett första frö till en helt öppen implementation av Carrier-Grade Linux (CGL) standarden som definierats av Linux Foundation. Under tiden som gått har tekniskt intresserade personer på publika epostlistor kunnat följa hur arbetet har fortskridit under Eneas ledning, och hur andra företag och individer, till och med våra direkta konkurrenter, har engagerat sig och bidragit. Det här kvartalet kunde vi meddela att vi nu nått ett av de ursprungliga målen, och att Enea Linux nu blivit upptagen i den exklusiva skara av Linux-distributioner som Linux Foundation officiellt erkänner som fullt kompatibla med CGL 5.0-specifikationen.

När det gäller bredden av vår portfölj var naturligtvis en av milstolparna det här kvartalet köpet av Centered Logic och dess ”network-management-lösning” ElementCenter – en affär som var av både strategisk och taktisk betydelse. Från ett strategiskt perspektiv kunde vi expandera vår portfölj i en ny riktning och mot en ny marknad där vi inte varit närvarande tidigare. Samtidigt fanns det från ett taktiskt perspektiv en tydlig koppling mot de nyheter kring ”on-device management” som vi under det gångna året kunnat annonsera kring vår Element-produkt.

När det kommer till samordningen av såväl produktportföljen som service-erbjudandet finns det flera intressanta exempel att ta upp. Som ett första exempel kunde vi på Mobile World Congress visa upp en komplett lösning där våra olika delar, Enea Linux, COSNOS, Element, och ElementCenter, samverkade inom NFV området. Tillsammans med ARM, hårdvarutillverkare och utvalda mjukvaruspelare, kunde vi demonstrera ett komplett exempel på systemnivå. Som ett andra exempel kunde vi under kvartalet annonsera ett utökat erbjudande kring ”paketerade tjänster”, där vi både tillgängliggör vår tjänsteverksamhet i ett nytt format och på ett tydligare sätt paketerar tjänsterna i enlighet med vårt produkterbjudande.

Kontinuerlig effektivisering

För att kunna kombinera kraftfulla investeringar i vår produktportfölj med fortsatt vinsttillväxt är vår långsiktiga strategi är att öka andelen utvecklingsingenjörer i Rumänien, där kostnaderna per utvecklingstimme är betydligt lägre än i Västeuropa och USA. Under 2015 stängde vi ner vår utvecklingsavdelning i Frankrike och flyttade det arbetet till vår verksamhet i Rumänien. Under samma år öppnade vi också ett andra kontor i Rumänien vid sidan av Bukarest, i Iasi. Vi har en mycket hög kompetensnivå i Rumänien och flyttade i slutet av 2015 vårt globala kompetenscenter inom Linuxområdet dit. 

De grundläggande teknik- och marknadstrenderna är tydliga och vi satsar lika tydligt på att vara en del av dessa trender genom att utveckla både nya teknikområden och nya affärsmodeller, samtidigt som vi fortsätter att utveckla våra existerande affärer. Genom att vidareutveckla, bredda, och integrera de olika produkter och lösningar som vi har, samt genom att fortsätta att aktivt leta förvärv, bygger vi en allt starkare position i en mycket intressant marknad. Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag, som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Med starka finanser, goda kassaflöden och en förstärkt marknadsposition ser vi framtiden an med tillförsikt.

Målsättningen för helåret 2016 är att vi ska uppnå omsättningstillväxt och bedömningen att vinst per aktie kommer att förbättras jämfört med 2015, är oförändrad.”

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck,VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdag den 26 april, 2016 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings http://financialhearings.nu/?160426/enea
Telefonnummer: SE: +46 8 56642669, UK: +44 2030089804

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-04-26 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant
Telefon: 070 971 03 33
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.