Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2015

God omsättningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat

Enea uppnådde under det första kvartalet 2015 en omsättningstillväxt om 16 procent, 8 procent valutajusterat, samt en ökning av rörelseresultatet om 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen var de högsta någonsin för ett första kvartal i Eneas historia.

 • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 117,4 (101,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 16 procent.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 23,3 (18,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,9 (17,8) procent.
 • Resultat per aktie ökade till 1,19 (0,88) SEK för första kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,6 (23,0) MSEK för kvartalet. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 222,5 (191,9) MSEK vid kvartalets slut.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att överföra motsvarande 3,60 SEK (3,00) per aktie till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande.

Januari – mars 2015

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 117,4 (101,0) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 16 (2)%
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 8 (2)%
 • Rörelseresultat, 23,3 (18,0) MSEK
 • Rörelsemarginal, 19,9 (17,8)%
 • Resultat före skatt, 24,4 (18,7) MSEK
 • Resultat efter skatt, 19,2 (14,4) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,19 (0,88) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 13,6 (23,0) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 222,5 (191,9) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

”2015 har börjat bra. Årets första kvartal är det åttonde kvartalet i rad med lönsamhetsförbättring jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet i första kvartalet är hela 30 procent bättre än samma period föregående år. I det första kvartalet 2015, liksom för helåret 2014 satte vi dessutom rekord i rörelseresultat för dessa perioder, inte bara jämfört med samma period föregående år, utan i hela Eneas historia. Även omsättningen växte på ett tillfredställande sätt under det första kvartalet med en tillväxt på 16 procent. Valutajusterat är tillväxten jämfört med samma period föregående år 8 procent.

I den globala tjänsteverksamheten uppnådde vi över tjugo procent tillväxt för första kvartalet jämfört med samma period föregående år och dessutom sekventiell tillväxt över föregående kvartal. Detta är det fjärde kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt jämfört med motsvarande kvartal tidigare år. Programvaruverksamheten växte med 11 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Inom denna verksamhetsgren växer den produktnära tjänsteförsäljningen snabbare än den rena mjukvaruförsäljningen. Det beror till en del på en allt större försäljning

av projekt kring öppen källkod, men också på en ökande efterfrågan av experttjänster kring våra produkter. En ökande andel tjänsteintäkter innebär också ett tryck nedåt på bruttomarginalen, som minskade med två procentenheter för kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi bedömer att vi är väl positionerade inom vår nisch och konstaterar att expertkunskap är och kommer att vara en viktig komponent i en värld där öppen källkod får allt större betydelse. Vi kommer därför att fortsätta att utveckla vår globala tjänsteverksamhet.

Inom ramen för programvaruverksamheten fortsätter intäkterna utanför våra största kunder att växa snabbare än totalen. Vi kunde återigen notera mer än tjugo procents omsättningstillväxt utanför våra nyckelkunder, vilket är mycket glädjande. Programvaruintäkterna är dock fortfarande till stor del beroende av royaltyintäkter från våra större kunder och under det första kvartalet kunde vi åter se en ökning av dessa intäkter. Det finns dock en långsiktig trend där proprietär mjukvara i allt högre grad ersätts av öppen källkod. På Mobile World Congress i Barcelona i mars visades flera sådana lösningar – även från våra större kunder, vilket på sikt kan innebära en negativ påverkan på våra royaltyintäkter. Det är dock i dagsläget oklart när och i vilken omfattning detta kan komma att påverka oss. På Mobile World Congress var även trenden mot virtualisering av nätverksfunktioner, som jag tidigare diskuterat i mina VD-ord, mycket tydlig. Dessa lösningar bygger på att man i allt högre grad frikopplar mjukvara från hårdvara och kommer till stor del att vara baserade på öppen källkod och standardiserad hårdvara. Även här kan det större inslaget av öppen källkod på sikt innebära en risk för våra royalty-strömmar.

Med sikte på morgondagens nätverk och telekomsystem kommer vi att fortsätta att aktivt delta i arbetet med att ta fram operativsystemslösningar baserade på öppen källkod. Det är denna

typ av lösningar som marknaden efterfrågar, och vår position som en av få oberoende programvaruleverantörer inom detta område är uppmärksammad. Vårt engagemang kring öppen

källkod fortsätter därför att öka och vi har under första kvartalet ökat våra investeringar inom detta område markant. Under det gångna kvartalet var vi även synliga på Embedded World, där vi

tillsammans med AMD visade upp Enea Linux på AMD:s nya ARM baserade hårdvara. Denna hårdvaruplattform tar tydligt sikte på virtualiserade nätverksfunktioner och vårt samarbete med AMD kring ARM-baserade lösningar ligger väl i linje med det engagemang som vi annonserade förra kvartalet inom ramen för OPNFV projektet (Open Platform for Network Function Virtualization).

Detta blir ytterligare en pusselbit i vårt långsiktiga och kontinuerliga arbete med att bygga upp ett starkare varumärke inom öppen källkod i allmänhet och Linux i synnerhet.

Vi fortsätter vår strävan mot förbättrad tillväxt och hög lönsamhet. De trender och förändringar som vi ser i marknaden, inte minst kring öppna lösningar, ökar dock riskerna för oss. Vi kommer därför att accelerera vårt affärsutvecklingsarbete, och vi kommer att bli tydligare i våra diskussioner med större kunder om att få ta del av utvecklingsplaner och produktlanseringsplaner. Vi kommer också intensifiera arbetet med strategiska allianser, bland annat genom att omlokalisera vår CFO till vårt kontor i Phoenix i USA och där ge honom ett tydligare ansvar för affärsutveckling. Med starka finanser, goda kassaflöden och en väsentligt starkare marknadsposition inom de framväxande teknikområdena ser vi framtiden an med tillförsikt. Vi är också beredda på den förändring ett allt snabbare genomslag av öppen källkod kan innebära för oss och vår affärsmodell under de kommande åren.

Målsättningen för helåret 2015 kvarstår om att vi ska uppnå omsättningstillväxt och bedömningen är att vinsten per aktie kommer att förbättras jämfört med 2014.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdag den 28 april, 2015 kl. 08:30

Länk: Financial Hearings http://financialhearings.nu/150428/enea/

Telefonnummer: SE: +46 8 566 426 62, UK: +44 20 342 814 36

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se  

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-04-28 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.