Pressmeddelande

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2005

Förbättrade marginaler och stärkt produktportfölj

Delårsperioden • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 518 (470) mkr. Justerat för avyttrade enheter ökade nettoomsättningen med 28 procent. • Resultat efter skatt förbättrades till 59 (-6) mkr. Aktivering av uppskjuten skattefordran för koncernens svenska enheter har påverkat resultatet positivit med 24 mkr. • Resultat per aktie förbättrades till 0,16 (-0,02) kr. • Rörelseresultatet förbättrades till 40 (-3) mkr. Tredje kvartalet • Nettoomsättningen uppgick till 164 (158) mkr. Detta är Eneas sjätte kvartalet i rad med omsättningstillväxt jämfört med föregående år. • Rörelseresultatet förbättrades till 16 (10) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 procent. • Mjukvaruintäkterna ökade med 2 procent till 60 (59) mkr, motsvarande en andel om 36 (37) procent av koncernens nettoomsättning. • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 16 (-11) mkr och kassan uppgick till 174 (95) mkr. • Nytt kontor öppnat i Shanghai, Kina, i september. Hela rapporten: se bifogad fil.