Pressmeddelande

Delårsrapport april-juni 2015

Rekordresultat och god omsättningstillväxt

Under det andra kvartalet visade Enea en ökning av rörelseresultat och rörelsemarginal, förbättrat kassaflöde samt ökning av resultat per aktie jämfört med samma kvartal föregående år.

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 120,2 (104,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 16 procent. För årets sex första månader ökade omsättningen till 237,6 (205,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till 26,5 (22,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,1 (21,9) procent. För årets sex första månader ökade rörelseresultatet till 49,8 (40,7 ) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,0 (19,9) procent.
 • Resultat per aktie ökade till 1,30 (1,09) SEK för andra kvartalet och till 2,49 (1,98) SEK för årets sex första månader.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54,7 (36,8) MSEK för kvartalet och till 68,4 (59,8) MSEK för årets sex första månader. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 187,6 (172,2) MSEK vid kvartalets slut.
 • Den 9 juni utbetalades 3,60 (3,00) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande, vilket motsvarar en överföring uppgående till 57,8 (49,1) MSEK till aktieägarna.

April – juni 2015

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 120,2 (104,0) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 16 (-2)%
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 8 (-2)%
 • Rörelseresultat, 26,5 (22,7) MSEK
 • Rörelsemarginal, 22,1 (21,9)%
 • Resultat före skatt, 26,7 (22,8) MSEK
 • Resultat efter skatt, 20,8 (17,8) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,30 (1,09) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 54,7 (36,8) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 187,6 (172,2) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

”Första halvåret 2015 har utvecklats väl. Årets andra kvartal är det femtonde kvartalet i rad med marginalexpansion och det nionde kvartalet i rad med lönsamhetsförbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet i andra kvartalet är 17 procent bättre än samma period föregående år. I det andra kvartalet 2015, liksom för det första kvartalet, satte vi dessutom rekord i rörelseresultat för dessa perioder, inte bara jämfört med samma period föregående år, utan i hela Eneas historia. Även omsättningen utvecklades på ett tillfredställande sätt under det andra kvartalet med en tillväxt på 16 procent. Den valutajusterade tillväxten jämfört med samma period föregående år är 8 procent.

I den globala tjänsteverksamheten uppnådde vi återigen över tjugo procent tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och dessutom sekventiell tillväxt över föregående kvartal. Detta är det femte kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt jämfört med motsvarande kvartal tidigare år. Den produktnära tjänsteförsäljningen fortsätter att växa kraftigt. Det beror på en god efterfrågan på experttjänster kring våra produkter och en produktmix med alltfler lösningar som innehåller öppen källkod. Totalt sett fortsätter vår tjänsteverksamhet att växa fortare än programvaruverksamheten. Vår totala bruttomarginal för andra kvartalet på 71,0 procent jämfört med 72,1 procent motsvarande period föregående år, visar på en god marginal även i tjänsteverksamheten. Vi bedömer att vi är väl positionerade inom vår nisch och konstaterar att expertkunskap är och kommer att vara en viktig komponent i en värld där öppen källkod får allt större betydelse. Vi kommer därför att fortsätta att utveckla vår globala tjänsteverksamhet.

Vår programvaruverksamhet växte med 13 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är det andra kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt i denna verksamhetsgren. Inom ramen för programvaruverksamheten fortsätter intäkterna utanför våra största kunder att växa snabbare än totalen och vi kunde återigen notera mer än tjugo procents omsättningstillväxt utanför våra nyckelkunder. Det är mycket glädjande att vi kvartal efter kvartal förstärker vår marknadsposition genom att vinna nya kontrakt och nya kunder. Vi hade också nära tjugo procent tillväxt från en av våra nyckelkunder, jämfört med motsvarande period föregående år, efter att ha tecknat ett nytt tvåårigt avtal som började löpa under andra kvartalet. Programvaruintäkterna är dock fortfarande till stor del beroende av royaltyintäkter från våra större kunder och under det andra kvartalet kunde vi återigen se en viss ökning av dessa intäkter jämfört med motsvarande period förra året.

De investeringar i vår produktportfölj som har diskuterats tidigare kvartal fortsätter med oförminskad styrka. Det gäller inte minst vårt engagemang kring operativsystemslösningar för morgondagens nätverk och lösningar för virtualiserade nätverksfunktioner (network function virtualization) där vi nu har börjat använda begreppet ”COSNOS” (Carrier-grade Open Source Network Operating System) för att beskriva vårt mål och vår vision med detta arbete. Under det gångna kvartalet nådde vi en första milstolpe, då vi tillsammans med vår partner ARM kunde visa en första implementation av OPNFV-arkitekturen på ARM-hårdvara i samband med NFV World Congress i San José. Denna framgångsrika, publika demonstration är ett viktigt steg i vår strävan att utveckla vår produktportfölj med nya lösningar, där mjukvara baserad på öppen källkod spelar en allt viktigare roll. Samtidigt som vi med dessa investeringar lägger grunden för framtiden, är vi minst lika stolta att kunna rapportera om fortsatta framgångar för vår existerande produktportfölj. Under det gångna kvartalet kunde vi rapportera om en betydelsefull affär i Asien där vårt flaggskepp OSE i kombination med Linux kommer att utgöra ryggraden i ett nytt LTE system.

Vi fortsätter vår strävan mot förbättrad tillväxt och hög lönsamhet. De trender och förändringar som vi ser i marknaden, inte minst kring öppna lösningar, ökar dock riskerna för oss. Vi kommer därför att accelerera vårt affärsutvecklingsarbete. Med starka finanser, goda kassaflöden och en väsentligt starkare marknadsposition inom de framväxande teknikområdena ser vi framtiden an med tillförsikt. Vi är också beredda på den förändring som ett allt snabbare genomslag av öppen källkod kan innebära för oss och vår affärsmodell under de kommande åren.

Målsättningen för helåret 2015 kvarstår om att vi ska uppnå omsättningstillväxt och bedömningen är att vinsten per aktie kommer att förbättras jämfört med 2014.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdag den 21 juli, 2015 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings http://financialhearings.nu/150721/enea/
Telefonnummer: SE: +46 8 566 426 95, UK: +44 20 342 814 00 

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se  

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-07-21 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.