Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2016

Händelserikt år som avslutades med större förvärv

För helåret 2016 ökade omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal jämfört med föregående år. Under kvartalet förbättrades också omsättning och rörelseresultat jämfört med samma period föregående år och Enea slutförde dessutom förvärvet av Qosmos. För mer info se www.enea.se.

 • Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 135,7 (126,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent. För helåret ökade omsättningen till 501,3 (481,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 33,5 (32,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,7 (25,6) procent. För helåret ökade rörelseresultatet till 118,8 (110,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,7 (22,9) procent.
 • Resultat per aktie minskade till 1,67 (1,72) SEK för fjärde kvartalet och ökade till 5,95 (5,49) SEK för helåret.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,5 (18,8) MSEK för kvartalet och till 128,1 (104,6) MSEK helåret. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 223,5 (203,5) MSEK vid kvartalets slut.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en överföring till aktieägarna motsvarande 2,00 (4,20) per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande.

Oktober – december 2016
(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Omsättning, 135,7 (126,2) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 8 (6) %
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 5 (1) %
 • Rörelseresultat, 33,5 (32,3) MSEK
 • Rörelsemarginal, 24,7 (25,6) %
 • Resultat efter skatt, 26,6 (27,4) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,67 (1,72) SEK
 • Förändring resultat per aktie, -3 (18) %
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 27,5 (18,8) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 223,5 (203,5) MSEK 

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Resultat
2016 har varit det bästa året någonsin i Eneas historia. Aldrig tidigare har vi tjänat så mycket pengar. Aldrig tidigare har vi haft en så bra vinstmarginal, och aldrig tidigare har vi tjänat så mycket pengar per aktie som vi gjort under 2016. Dessutom växte vår omsättning jämfört med året innan. Vi avslutade året med att leverera den största kvartalsvinsten i Eneas historia och med att genomföra ett för oss betydande förvärv – det marknadsledande programvaruföretaget Qosmos.

Ett händelserikt år
När vi gick in i 2016 skrev jag att vi inte längre ansåg att en fortsatt expansion av vinstmarginalen var den bästa vägen framåt för Enea. Vårt mål var istället att hålla marginalen stabil på nivåer över 20 procent, samtidigt som vi skulle fokusera på att fortsätta med kraftfulla investeringar i utvecklingen av vår produktportfölj och satsningar på att bygga en starkare sälj- och marknadsorganisation. Parallellt med detta skulle vi också fortsätta att aktivt leta förvärv. Vi började 2016 med att förvärva ett amerikanskt produktbolag i januari och i oktober annonserade vi det hittills största förvärvet i Eneas historia. Ett förvärv vi sedan slutförde i december. Under 2016 nådde vi trots våra investeringar och förvärvsansträngningar en rörelsemarginal på 23,7 procent, jämfört med 22,9 procent under 2015. Vår ambition var också att fortsätta att öka den absoluta vinsten och att därmed att öka vinsten per aktie jämfört med 2015. Under 2016 ökade rörelseresultatet med 8 procent till 118,8 MSEK och vi ökade även vinsten per aktie med 8 procent till 5,95 SEK per aktie. Den högsta vinsten per aktie någonsin för Enea.

Fjärde kvartalet kunde ha blivit ännu starkare men ett tydligt avstannande i USA i samband med det amerikanska presidentvalet, påverkade vår tjänsteförsäljning i USA klart negativt. Efter två mycket starka kvartal i vår amerikanska tjänsteaffär tappade vi mer än 20 procent av vår omsättning, jämfört med samma period föregående år. Vår tjänsteförsäljning i USA har en stor exponeringen mot flyg- och försvarsindustrin och är därför känslig för förseningar i projekt där myndigheter är den slutliga beställaren. Dock ser vi nu ett relativt stort antal affärer som kommer att avgöras under första kvartalet 2017 och vår bedömning är att den amerikanska tjänsteaffären kommer tillbaka till tillväxt redan under början av 2017. Tjänsteförsäljningen i Europa utvecklades väl under fjärde kvartalet och förväntas fortsätta på samma sätt under 2017. 2016 har varit ett minst sagt både händelserikt och framgångsrikt år för Enea.

Rekordår blir avstamp för ny resa
Vi nu haft fem år i rad av vinstökning och marginalexpansion. Fjärde kvartalet 2016 är det femtonde kvartalet i rad med en ökning av rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år, men det blev inte det tjugoförsta kvartalet i rad av marginalexpansion. Trots en vinstökning från 32,3 MSEK samma period föregående år till 33,5 MSEK för fjärde kvartalet detta år, så minskade rörelsemarginalen från 25,6 procent samma period föregående år till 24,7 procent i perioden. Detta är en effekt av att omsättningen växte mer än vinsten. Omsättningen ökade med 8 procent jämfört med samma period föregående period, till 135,7 MSEK. Omsättningen och rörelseresultatet under kvartalet påverkades dessutom klart positivt av vårt förvärv. Detta är också den förväntan man ska ha inför 2017. Bolagen vi förvärvade under

2016 har opererat på marginaler klart under de dryga 20 procent som vi har levererat i Enea under de senaste åren. Man ska dock komma ihåg att även Enea före år 2012, opererade på vinstmarginaler under tio procent. Vi kommer med andra ord att behöva upprepa den typen av marginalförbättringar i det nya Enea som startar 2017 och man ska förvänta sig att det kommer att ta ett antal kvartal innan vi når upp till 20 procent igen. Vår ambition är att dock nå den rörelsemarginalen redan mot slutet av 2017. Marginalförbättringarna skapas framförallt genom att fokusera på ett färre antal områden och genom att skära bort det som är olönsamt och saknar tydlig framtidspotential. Vi har en tydlig ambition att vara marknadsledande inom de områden vi fokuserar på, på egen hand eller tillsammans med partners, och att vara ledande inom de områden där efterfrågan finns och där framtiden skapas. Vi kommer därför att fortsätta att prioritera omsättningstillväxt inom nya områden. I en tid då vår försäljning till våra stora kunder minskar är detta viktigare för oss än marginalexpansion. Under 2016 tappade vi närmare 10 procent i försäljning mot vår största kund. Denna trend förväntas fortsätta under kommande år och kan öka eller minska beroende på kundens framgångar med de produkter där vår teknologi finns inbyggd. Den negativa trenden är framförallt en konsekvens av en allt större användning av öppen källkod och vi behöver med andra ord växa med mer än denna minskning för att fortsätta att växa Enea som helhet.

För att möta dessa nya marknadsförutsättningar arbetar vi både med att vässa vår existerande portfölj men även med att lägga till nya områden, nu senast ”nätverksintelligens” där Qosmos s.k. DPI-lösning (”Deep Packet Inspection”) utgör grundbulten. Detta är ett specialiserat område där det i dagsläget finns få, om ens några konkurrenskraftiga projekt, baserade på öppen källkod. Eftersom nya protokoll och tjänster i nätverket utvecklas löpande, blir slutanvändaren beroende av kontinuerliga uppdateringar. Detta beroende skapar förutsättningarna för stabila och återkommande intäkter, och utgör samtidigt en tröskel mot konkurrens från både öppen källkod såväl som andra kommersiella konkurrenter.

Framtidsutsikter
Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag, som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den omställning vi går igenom är i grunden positiv för Enea, med ett mindre beroende av en enskild stor produkt och ett fåtal stora kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår målsättning att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet och med goda kassaflöden.

Vår målsättning för helåret 2017 är att uppnå tvåsiffrig procentuell omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2016. Förbättringen av rörelseresultatet förväntas ske under andra halvåret 2017.”

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck,VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdag den 9 februari, 2017 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings https://wonderland.videosync.fi/enea-q4-report-2016
Telefonnummer: SE: +46 856642663, UK: +44 2030089803

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 9 februari 2017, kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:
Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant
Telefon: 070 971 03 33
E-post: [email protected] 

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och tjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.