Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2015

Starkt år med samtliga mål uppfyllda och 20 procents ökning av resultat per aktie

Enea levererade återigen ett kvartal med rekord i rörelseresultat, rörelsemarginal samt omsättning. För helåret 2015 ökade resultat per aktie med 20 procent, rörelseresultatet med 17 procent och omsättningen med 12 procent jämfört med föregående år. För tredje året i rad överträffade Enea lönsamhetsmålet om 20 procent rörelsemarginal.

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 126,2 (119,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 6 procent. För helåret ökade omsättningen till 481,5 (429,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 32,3 (29,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,6 (24,5) procent. För helåret ökade rörelseresultatet till 110,0 (93,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,9 (21,9) procent.
 • Resultat per aktie ökande till 1,72 (1,46) SEK för fjärde kvartalet och till 5,49 (4,58) SEK för helåret.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,8 (38,5) MSEK för kvartalet och till 104,6 (116,2) MSEK för helåret. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 203,5 (215,3) MSEK vid kvartalets slut.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en överföring till aktieägarna motsvarande 4,20 SEK (3,60) per aktie till via ett automatiskt inlösenförfarande.

Oktober – december 2015
(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 126,2 (119,3) MSEK
 • Omsättningstillväxt, 6 (12)%
 • Omsättningstillväxt valutajusterad, 1 (8)%
 • Rörelseresultat, 32,3 (29,2) MSEK
 • Rörelsemarginal, 25,6 (24,5)%
 • Resultat före skatt, 33,6 (29,4) MSEK
 • Resultat efter skatt, 27,4 (23,5) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,72 (1,46) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 18,8 (38,5) MSEK
 • Likvida medel samt finansiella placeringar, 203,5 (215,3) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

”2015 blev ett mycket bra år för Enea. Resultatet per aktie ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 17 procent jämfört med föregående år och omsättningen ökade med 12 procent.

För det fjärde kvartalet 2015, liksom för det första, andra och tredje kvartalet, satte vi dessutom rekord i rörelseresultat för dessa perioder, inte bara jämfört med samma perioder föregående år, utan i hela Eneas historia. Det fjärde kvartalet är nu det elfte kvartalet i rad med vinstökning jämfört med motsvarande period föregående år, och dessutom det sjuttonde kvartalet i rad med marginalexpansion. Vinstökningarna beror på omsättningstillväxt i kombination med ett kontinuerligt arbete med att identifiera och implementera produktivitetsförbättringar genom hela verksamheten. Lika glädjande är att vi parallellt med rekordresultat, även kraftfullt förstärkt Eneas marknadsposition inom nya områden under året.

Även omsättningen utvecklades på ett tillfredställande sätt under perioden med en tillväxt på 6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Den produktnära tjänsteförsäljningen fortsätter att växa även om tillväxten var något lugnare under det fjärde kvartalet. Den starka efterfrågan på experttjänster kopplade till våra produkter är en konsekvens av att allt fler lösningar baseras antingen på öppen källkod eller en kombination av öppen källkod och proprietär programvara. Totalt sett fortsätter vår tjänsteverksamhet att växa fortare än programvaruverksamheten vilket är den främsta anledningen till att vår bruttomarginal för kvartalet (70,2) är något lägre än motsvarande kvartal föregående år (71,5). Vi har en god nettomarginal även i tjänsteverksamheten. Expertkunskap, inte bara runt egna produkter, utan förmågan att effektivt och med god kvalité leverera integrerade projekt, är och kommer att vara en viktig komponent i en värld där öppen källkod får allt större betydelse. Denna verksamhetsgren blir därför allt mer strategiskt viktig för Enea.

Vår programvaruverksamhet växte med 4 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna från våra nyckelkunder ökade något jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa intäkter är fortfarande till stor del beroende av royaltyintäkter, vilka var stabila jämfört med samma period föregående år. Inom programvaruverksamheten fortsätter vår omställning mot att generera en allt större andel av våra intäkter utanför våra nyckelkunder. Det fjärde kvartalet var också ett kvartal med flera både tekniskt och strategiskt intressanta affärer och nya projekt. Vi fick återigen en bekräftelse på att vårt existerande erbjudande står sig väl på marknaden, samtidigt som vi kunde visa på möjligheterna med nya affärsmodeller och nya tillämpningar. Under kvartalet gjorde vi en av de enskilt största affärerna som vi gjort kring öppen källkod, där vi förstärker vår existerande OSE-produkt med ny funktionalitet. Under 2015 har vi vunnit fler än 30 nya kunder och vårt operativsystem OSE har i kombination med Linux blivit in-designat i två nya globala LTE-projekt. Detta är utomordentligt glädjande och viktigt för Enea.

Vår andra viktiga omställning handlar om att skapa en produktportfölj med allt fler erbjudanden baserade på öppen källkod. Vår inriktning är och förblir att i detta sammanhang både utveckla det erbjudande som vi redan har, samt att därutöver skapa någonting nytt. Våra satsningar på att allt djupare etablera oss inom relevanta internationella samarbeten kring öppen källkod, fortsätter med oförminskad kraft. Vi annonserade under fjärde kvartalet en publikt tillgänglig labbmiljö inom ramen för OPNFV-projektet (ett projekt som är initierat av Linux Foundation med syftet att ta fram en öppen plattform för virtualiserade nätverksfunktioner) där man kommer att både kunna utveckla och testa NFV (Network Function Virtulization) lösningar baserade på ARM-hårdvara. Företaget ARM fortsätter att vara en viktig partner för oss inom detta liksom flera andra teknikområden. Denna labbmiljö kommer att användas både i vårt eget utvecklingsarbete, i vårt samarbete med partners, men även som en plattform för helt nya erbjudanden – inte minst tjänsteaffärer inom NFV-området. Vi annonserade också en ny version av vår middleware-produkt ”Element”, där fokus på konfiguration av nätverksnoder öppnar för flera intressanta användningsfall inom den framväxande virtualiserade (NFV) och programvarudefinierade (SDN) nätverksarkitekturen där programvaran inte längre är kopplad till specifik hårdvara. Vi kunde under kvartalet även annonsera ett helt nytt projekt, där vi tillsammans med nyckelspelare som Nokia och ARM skapar ett helt nytt, fritt och öppet projekt inom området IP-kommunikation.

De grundläggande teknik- och marknadstrenderna, som diskuterats i stycket ovan, är tydliga och vi satsar lika tydligt på att vara en del av dessa trender genom att satsa på både nya teknikområden och nya affärsmodeller, samtidigt som vi fortsätter vi att utveckla våra existerande affärer. Denna gradvisa men viktiga omställning har fungerat väl under 2015, och Enea har kraftfullt flyttat fram positionerna inom nya områden.

Vi fortsätter vår strävan att bygga ett ännu större och starkare bolag som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Med starka finanser, goda kassaflöden och en förstärkt marknadsposition är vi beredda på dessa förändringar och ser framtiden an med tillförsikt.

Vi uppnådde vår målsättning för helåret 2015 om omsättningstillväxt och en förbättrad vinst per aktie jämfört med 2014. Målsättningen för helåret 2016 är att vi ska uppnå omsättningstillväxt och bedömningen är att vinst per aktie kommer att förbättras jämfört med 2015.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck,
VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdag den 11 februari, 2016 kl. 08:30
Länk: Financial Hearings http://financialhearings.nu/?160211/enea/
Telefonnummer: SE: +46 8 50556468, UK: +44 2034262845

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-02-11 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: [email protected]

Sofie Dåversjö, Investor Relations
Telefon: 070 971 40 05
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.