Pressmeddelande

Återköp av aktier i Enea under perioden 29 april – 6 maj 2024

Under perioden 29 april – 6 maj 2024 har Enea AB (publ) återköpt sammanlagt 68 270 egna aktier (ISIN: SE0009697220) inom ramen för bemyndigandet från årsstämman 2023 om återköp av egna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat värde för aktieägarna. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om upp till 10 MSEK som tillkännagavs 25 april 2024. Återköpsprogrammet löpte under perioden 26 april – 6 maj 2024 och genomfördes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Programmet är nu avslutat. Aktier har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktions-värde (SEK)
2024-04-29 19 000 57,7535 1 097 316,50
2024-04-30 9 142 60,2790 551 070,62
2024-05-02 15 086 62,0419 935 964,10
2024-05-03 13 182 64,2138 846 466,31
2024-05-06 11 860 65,2408 773 755,89

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB på uppdrag av Enea.

Det totala antalet aktier i Enea uppgår till 21 858 231 stycken, varav 21 615 231 är stamaktier med 1 röst vardera och 243 000 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Efter ovanstående återköp innehar Enea 984 989 stamaktier och samtliga 243 000 utestående C-aktier, motsvarande totalt 1 227 989 aktier per den 6 maj 2024. Antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 20 630 242.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna bifogas till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Stigberg, Finanschef
Tel: +46 8 507 140 00
Email: [email protected]