Pressmeddelande

Återköp av aktier i Enea under perioden 1 – 5 juli 2024

Under perioden 1 – 5 juli 2024 har Enea AB (publ) återköpt sammanlagt 19 777 egna aktier (ISIN: SE0009697220) inom ramen för bemyndigandet från årsstämman 2024 om återköp av egna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat värde för aktieägarna. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om upp till 100 MSEK som tillkännagavs 7 maj 2024. Återköpsprogrammet löper under perioden 10 maj 2024 till och med dagen före årsstämman 2025 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Aktier har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktions-värde (SEK)
2024-07-01 1 798 76,7816 138 053,32
2024-07-02 7 000 80,2693 561 885,10
2024-07-03 5 336 84,5292 451 047,81
2024-07-04 4 076 83,5988 340 748,71
2024-07-05 1 567 82,9336 129 956,95

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB på uppdrag av Enea.

Det totala antalet aktier i Enea uppgår till 21 202 484 stycken, varav 21 202 484 är stamaktier med 1 röst vardera. Efter ovanstående återköp innehar Enea 781 545 stamaktier per den 5 juli 2024. Antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 20 420 939.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna bifogas till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Stigberg, Finanschef
Telefon: +46 8 507 140 00
Email: [email protected]